LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI TEISĘ BŪTI PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTAIS, MOKYMO ORGANIZACIJŲ PASKYRIMO

 

2006 m. spalio 2 d. Nr. D1-442

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2005, Nr. 143-5175) 431 straipsnio nuostatomis ir Statybos techninio reglamento STR 1.02.09: 2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2006, Nr. 2-19) reikalavimais:

Paskiriu asmenų, pageidaujančių įgyti teisę būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais, mokymą pagal aplinkos ministro 2006-06-21 įsakymu Nr. D1-305 patvirtintą Fizinių asmenų, siekiančių tapti Lietuvos Respublikoje ekspertais, turinčiais teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, mokymo programą (Žin., 2006, Nr. 71-2650) vykdyti:

1. Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutą;

2. VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kokybės vadybos centrą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________