Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 m. rugpjūčio 23 d. NUTARIMO Nr. 1341 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 25 d. Nr. 215

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3608; 2004, Nr. 95-3499; 2005, Nr. 70-2532; 2007, Nr. 42-1577; 2008, Nr. 8-278):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 191 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Įrašyti 1.2 punkte po žodžio „darbuotojų“ vietoj skaičiaus „6“ skaičių „5“.

1.3. Įrašyti 1.4 punkte vietoj skaičiaus „55“ skaičių „30“.

1.4. Įrašyti 1.6 punkte vietoj žodžių „4 tarnybinių atlyginimų“ žodžius „vieno tarnybinio atlyginimo“.

1.5. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Rekomenduoti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau vadinama – valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės), akcijų valdytojui pasiūlyti bendrovės vadovą renkančiam bendrovės organui apsvarstyti klausimą dėl šio nutarimo 1 punkte nustatytos tvarkos taikymo bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimui ir pavesti savo atstovui balsuoti už šį taikymą. Nustatant įmonės kategoriją pagal 1.1 punktą, valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms vietoj rodiklio „įmonės savininko kapitalas“ naudojamas rodiklis „įstatinis kapitalas“, o vietoj 1.1 punkto paskutinės pastraipos nuostatos (dėl įmonės, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymą turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą) taikoma nuostata, kad valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms funkcijos turi būti pavestos konkrečiu jos veiklą reglamentuojančiu Lietuvos Respublikos įstatymu.“

1.6. Išdėstyti priedą nauja redakcija (pridedama).

1.7. Išdėstyti nurodytuoju nutarimu patvirtinto Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 5 punkto pirmąją pastraipą taip:

5. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal vidutinį darbuotojų skaičių, kuris nustatomas vadovaujantis paaiškinimais darbo apmokėjimo ataskaitai DA-01 ketvirtinei pildyti (Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. DĮ-56 „Dėl darbo apmokėjimo statistinio tyrimo ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 25-1008).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS                        RIMANTAS DAGYS

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 23 d.

nutarimo Nr. 1341

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. kovo 25 d.

nutarimo Nr. 215 redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

1. Vadovo tarnybinis atlyginimas:

 

Įmonių kategorijos

Koeficientai (minimaliosios mėnesinės algos dydžiais)

I

10,5

II

9,8

III

9

IV

8,3

V

6,8–7,5

VI

3–6

 

2. Vadovo pavaduotojų, vyriausiojo buhalterio tarnybinis atlyginimas nustatomas 10–20 procentų mažesnis už vadovo tarnybinį atlyginimą.

 

_________________