LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PASIENIO DRAUDŽIAMOSE ZONOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 20 d. Nr. V-63/1V-15

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1098 „Dėl skrydžių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4860) 2 punktu,

tvirtiname Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžių pasienio draudžiamose zonose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                       GEDIMINAS KIRKILAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-63/1V-15

 

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ

PASIENIO DRAUDŽIAMOSE ZONOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos orlaivių skrydžiams pasienio draudžiamose zonose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato leidimų Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžių pasienio ir pasienio draudžiamose zonose suteikimo procedūras, šių skrydžių atlikimo bei informacijos apie juos pateikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pasienio draudžiama zona – draudžiama zona (ar jos dalis), patenkanti į pasienio zoną.

2.2. Išimtinio būtinumo atvejai skrydžiams draudžiamose zonose – atvejai, kai atliekami paieškos ir gelbėjimo skrydžiai, likviduojami stichinių nelaimių padariniai, ar kai reikia užtikrinti viešąjį saugumą.

 

II. INFORMACIJOS APIE skryDĮ PASIENIO ZONOJE TEIKIMAS

 

3. Apie planuojamą orlaivio skrydį į pasienio zoną Valstybės sienos apsaugos tarnybos štabo Aviacijos eskadrilės pareigūnas pateikia informaciją telefonu arba valstybės įmonės „Oro navigacija“ skrydžių valdymo arba informacijos radijo ryšiu Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų operatyviniam budėtojui ne vėliau kaip 5 minutės iki įskridimo į pasienio zoną. Nurodoma informacija:

3.1. Orlaivio tipas.

3.2. Orlaivio šaukinys.

3.3. Skrydžio maršrutas (arba skrydžio rajonas).

3.4. Planuojamas įskridimo į pasienio zoną ir iš jos laikas.

3.5. Radiolokacinio atsakiklio kodas (jei suteikiami pastovūs kodai).

3.6. Orlaivio vado pavardė.

4. Apie skrydžių pasienio zonoje pabaigą Aviacijos eskadrilės pareigūnas praneša Karinių oro pajėgų operatyviniam budėtojui ne vėliau kaip per 30 min. nuo skrydžio pabaigos.

5. Atsiradus 3 punkte nurodomos informacijos pasikeitimams, Aviacijos eskadrilės pareigūnas apie tai nedelsdamas informuoja Karinių oro pajėgų operatyvinį budėtoją.

6. Esant informacijos patikslinimo būtinybei, Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas telefonu kreipiasi į Aviacijos eskadrilės budėtoją arba į Valstybės sienos apsaugos tarnybos operatyvinį budėtoją.

 

III. Informacijos apie skryDį PASIENIO DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

TEIKIMAS IR LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

7. Apie orlaivio skrydį išimtinio būtinumo atvejais į pasienio draudžiamą zoną Aviacijos eskadrilės pareigūnas pateikia informaciją telefonu Karinių oro pajėgų operatyviniam budėtojui ne vėliau kaip 5 minutės iki įskridimo į draudžiamą zoną. Pateikiant informaciją, nurodoma:

7.1. Orlaivio tipas.

7.2. Orlaivio šaukinys.

7.3. Skrydžio tikslas (būtinybė).

7.4. Skrydžio maršrutas ir skrydžio aukštis.

7.5. Planuojamas pakilimo bei skrydžio laikas.

7.6. Radiolokacinio atsakiklio kodas (jei suteikiami pastovūs kodai).

7.7. Planuojamas įskridimo į pasienio draudžiamą zoną ir išskridimo iš jos laikas ir vieta.

7.8. Minimalus būtinas priartėjimas iki saugomo (pavojingo) objekto.

7.9. Jei planuojama tūpti (kilti) zonos viduje, būtina nurodyti tūpimo (kilimo) aikštelių pozicijas (pagrindines ir atsargines).

8. Pateikta informacija yra prašymas išduoti leidimą skrydžiui į pasienio draudžiamą zoną. Leidimą Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas perduoda telefonu Aviacijos eskadrilės pareigūnui, prašiusiam leidimo, nurodydamas leidimo sąlygas. Pasienio draudžiamose zonose, kuriose dislokuotas oro erdvės gynybos padalinys, leidimas galioja iki nustatytos ugnies atidengimo zonos ribos. Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas, išduodamas leidimą skrydžiui į draudžiamą zoną, kurioje dislokuotas oro erdvės gynybos padalinys, patvirtina, kad oro erdvės gynybos padalinys buvo informuotas, ir praneša leidimo numerį.

9. Karinės oro pajėgos nustato ugnies atidengimo zonos ribas bei koridorius ugnies atidengimo zonos viduje Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžiams ir pateikia šią informaciją Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

10. Skrendant pasienio draudžiamose zonose, kuriose dislokuotas oro erdvės gynybos padalinys, Visagino draudžiamoje zonoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaiviams nustatytais koridoriais ir ugnies atidengimo zonoje, turi būti užtikrintas telefoninis ryšys tarp oro erdvės gynybos padalinio ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinio, kurio nurodymu atliekamas skrydis. Ryšį organizuoja Aviacijos eskadrilės pareigūnas.

11. Skrydis į ugnies atidengimo zoną, virš oro erdvės gynybos padalinio pozicijų nenustatytais koridoriais, galimas tik gavus raštišką Lietuvos kariuomenės vado arba jo įgalioto pareigūno leidimą.

______________