KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. V-33 „DĖL NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 25 d. Nr. V-88

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-504), 9 punktą netekusiu galios.

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo departamento pripažinimą ketverių metų laikotarpiui gavusios nacionalinės sporto (šakų) federacijos laikomos departamento pripažintomis neterminuotai.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis