VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LICENCIJOS VERSTIS LICENCIJUOTO BULVIŲ, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ SANDĖLIO VEIKLA BLANKO PRIVALOMOSIOS FORMOS, TEKSTO IR REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 30 d. Nr. A1-165

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymu (Žin., 2002, Nr. 74-3139; 2010, Nr. 70-3469) ir Bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 3D-536 (Žin., 2004, Nr. 148-5372; 2010, Nr. 124-6346):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla blanko privalomąją formą.

1.2. Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla privalomosios formos tekstą ir rekvizitus.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. A1-3 „Dėl licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla blanko formos, licencijos teksto ir rekvizitų patvirtinimo“.

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2011 m. vasario 10 d. raštu Nr. (6.20)V4-184

 

_________________

 


Blanko privalomoji forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-165

 

 

 

 

(herbas)

 

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

 

 

 

LICENCIJA NR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


Formos tekstas ir rekvizitai patvirtinti

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-165

 

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

 

LICENCIJA NR.

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymu (Žin., 2002, Nr. 74-3139; 2010, Nr. 70-3469),

 

 

 

......................................................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

......................................................................................................................................................

(asmens kodas, adresas/ buveinė)

 

 

leidžiama verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla

 

 

......................................................................................................................................................

(saugyklos (-ų) adresas (-ai) (talpa tonomis ir

 

......................................................................................................................................................

sandėliuojamų bulvių, daržovių ir vaisių rūšys))

 

......................................................................................................................................................

 

Išdavimo data:

Reg. Nr.

 

 

Direktorius                                       .......................                            .........................................

A.V.                     (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

 

 

_________________