LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE TARNAUJANČIŲ PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ ATSISAKYMO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS TARNYBOS DALINIŲ REORGANIZAVIMO Į VIEŠOJO SAUGUMO DALINIUS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 22 d. Nr. 1609

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Vidaus reikalų sistemoje tarnaujančių privalomosios pradinės karo tarnybos karių atsisakymo ir Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius programą;

1.2. Vidaus reikalų sistemoje tarnaujančių privalomosios pradinės karo tarnybos karių atsisakymo ir Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius programos įgyvendinimo planą.

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai kartu su Teisingumo ministerija ir Finansų ministerija užtikrinti, kad laiku būtų įgyvendinamos 1.1 punkte nurodytoje programoje ir jos įgyvendinimo plane numatytos priemonės.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 888 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į specializuotus policijos dalinius tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 65-1895);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1051 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 888 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į specializuotus policijos dalinius tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 81-2403);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 8 d. nutarimą Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 888 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į specializuotus policijos dalinius tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 14-364).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Vidaus reikalų ministras                                                             Juozas Bernatonis

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 22 d. nutarimu

Nr. 1609

 

VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE TARNAUJANČIŲ PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO

TARNYBOS KARIŲ ATSISAKYMO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS

TARNYBOS DALINIŲ REORGANIZAVIMO Į VIEŠOJO SAUGUMO DALINIUS

PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuo 1990 m. liepos 31 d. iki 1996 m. lapkričio 5 d. galiojęs Lietuvos Respublikos laikinasis krašto apsaugos prievolės įstatymas (Žin., 1990, Nr. 21-531) nustatė, kad krašto apsaugos tarnybą piliečiai, be kitų padalinių, atlieka Lietuvos Respublikos vidaus daliniuose, o nuo 1994 m. liepos 13 d. iki 2000 m. spalio 31 d. galiojęs įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos laikinojo krašto apsaugos prievolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 53-994) nustatė, kad krašto apsaugos tarnybą piliečiai atlieka ir pasienio policijoje.

Nuo 1996 m. lapkričio 6 d. galiojantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 106-2427) nustato, kad privalomosios pradinės karo tarnybos kariai (toliau vadinama – šauktiniai kariai) tarnybą atlieka Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje, o Lietuvos Respublikos Seimui nutarus – ir kitose Lietuvos Respublikos institucijose.

Siekiant, kad būtų užtikrinama viešoji tvarka, laisvės atėmimo vietų apsauga, nusikaltimų prevencija ir kontrolė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių sukūrimo ir šių dalinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1991, Nr. 31-846) sukurti Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos daliniai (toliau vadinama – vidaus tarnybos daliniai) ir patvirtinti jų nuostatai, kurie nustatė, kad vidaus tarnybos dalinių uždaviniai yra: kaip operatyviniam rezervui užtikrinti viešąją tvarką, ypač masinių renginių metu; užkirsti kelią nusikaltimams; užtikrinti laisvės atėmimo įstaigų apsaugą; vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimą. Vidaus tarnybos daliniai formuojami Lietuvos Respublikos piliečių prievolės, savanoriškumo ir sutarčių principais. Daliniuose tarnauja vidaus reikalų sistemos statutiniai pareigūnai ir tikrosios krašto apsaugos tarnybos kariai. Vidaus tarnybos daliniai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Vidaus tarnybos dalinius steigia ir likviduoja Vidaus reikalų ministerija, jie pavaldūs vidaus reikalų ministrui. Vidaus reikalų ministro įsakymais įsteigtas vidaus tarnybos 1-asis pulkas Kaune ir vidaus tarnybos 2-asis pulkas Vilniuje.

2001 m. sausio 1 d. duomenimis, vidaus reikalų sistemoje buvo tiek šauktinių karių etatų: vidaus tarnybos 1-ajame pulke – 990, vidaus tarnybos 2-ajame pulke – 416, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) – 299.

2. Būtinybė atsisakyti vidaus reikalų sistemoje tarnaujančių šauktinių karių ir vidaus tarnybos dalinius reorganizuoti į viešojo saugumo dalinius grindžiama šiomis Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 2-16; 2000, Nr. 92-2849) priedėlio 19 skyriaus „Policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pajėgos“ nuostatomis:

„Policijos daliniai formuojami tik profesionalios tarnybos pagrindais. Privalomoji karo tarnyba policijoje neatliekama.

Lietuvoje nebus Vidaus reikalų ministerijos karinių dalinių. Esami vidaus tarnybos daliniai reorganizuojami taip:

specializuoti policijos daliniai, kurių paskirtis – slopinti riaušes kalėjimuose, kovoti su teroristais ir nusikaltėlių gaujomis, vykdyti sulaikymo ir kitas policijos operacijas, saugoti svarbius valstybės objektus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame sąraše, pasilieka pavaldūs Vidaus reikalų ministerijai;

kalėjimų apsaugos tarnyba perduodama Teisingumo ministerijos žinion“.

 

II. PROGRAMOS PASKIRTIS

 

3. Šios programos paskirtis – nustatyti reformos – vidaus reikalų sistemoje tarnaujančių šauktinių karių atsisakymo ir vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius (toliau vadinama – reforma) tikslus, principus, uždavinius, kryptis, priemones, laiko ir išteklių poreikį.

 

III. REFORMOS TIKSLAS, PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI

 

4. Reformos tikslas – sukurti profesionalumo pagrindais formuojamus, mobilius, viešajai tvarkai atkurti ypatingų situacijų atvejais skirtus viešojo saugumo dalinius.

5. Pagrindinis strateginis reformos principas – vidaus tarnybos dalinių ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos uždavinių ir funkcijų tęstinumas. Turi būti užtikrintas vidaus tarnybos dalinių ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos dabartinių uždavinių (tarp jų – ir laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos) tolesnis tinkamas vykdymas.

6. Pagrindinio strateginio reformos principo įgyvendinimas užtikrinamas, reformą vykdant vadovaujantis šiais taktiniais principais:

6.1. nuoseklumo. Reforma turi būti vykdoma nuosekliai, etapais, pagal patvirtintą šios programos įgyvendinimo planą;

6.2. ekonomiškumo. Reforma turėtų būti vykdoma nustatant optimalias kiekvienos funkcijos vykdymo išlaidas (pareigūnų skaičius, jų darbo užmokestis ir kita, materialinis-techninis aprūpinimas ir panašiai);

6.3. pareigūnų socialinių garantijų užtikrinimo. Turi būti užtikrintos visos iki reformos vykdymo pareigūnų turėtos socialinės garantijos;

6.4. vidaus tarnybos daliniuose tarnaujančių šauktinių karių atsisakymo ir vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo tarpusavio suderinamumo. Vidaus tarnybos daliniuose tarnaujančių šauktinių karių atsisakoma ir vidaus tarnybos daliniai reorganizuojami į viešojo saugumo dalinius turi būti vienu metu – šauktinių karių atsisakymas derinamas su vidaus tarnybos dalinių vykdomos laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcijos perdavimu Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas).

7. Svarbiausieji reformos uždaviniai yra šie:

7.1. atsisakyti vidaus reikalų sistemoje tarnaujančių šauktinių karių – juos pakeisti profesionaliais pareigūnais;

7.2. perduoti vidaus tarnybos dalinių vykdomą laisvės atėmimo vietų apsaugos funkciją Kalėjimų departamentui;

7.3. reorganizuoti vidaus tarnybos dalinius į viešojo saugumo dalinius.

 

IV. VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOJE TARNAUJANČIŲ ŠAUKTINIŲ

KARIŲ ATSISAKYMAS

 

8. Pasienio policijoje (dabar – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) šauktiniai kariai pradėjo tarnauti nuo 1995 metų. 1996 metais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 19 skyriaus „Policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pajėgos“ nuostatas, pradėta mažinti ir kasmet nuosekliai mažinama Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (pasienio policijoje) tarnaujančių šauktinių karių – nuo 1115 (1995 metais) iki 299 (2001 m. sausio 1 d.), be to, atsisakyta 2001 metų pavasario šaukimo karių.

9. 2001 m. sausio 1 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje buvo 299 šauktinių karių etatai, iš kurių 2001 metais panaikinami 139 šauktinių karių etatai ir vietoj jų patvirtinami profesionalių pareigūnų etatai. Iš likusių 160 šauktinių karių etatų 40 etatų bus panaikinta, o 120 etatų paskirstyta 7 pasienio užkardoms, šauktiniai kariai sudarytų apie 40–50 procentų visų jose tarnaujančių asmenų. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybės sienos apsaugą, 2001–2002 metais tarnauti šiose užkardose pašaukiama 120 2001 metų rudens šaukimo karių. Profesionaliam personalui parinkti ir mokyti reikia ne mažiau kaip 10 mėnesių, todėl jau nuo 2002 m. sausio 1 d. (dar tarnaujant šauktiniams kariams) bus parenkami ir mokomi profesionalūs pareigūnai.

10. Iki 2002 m. spalio 1 d. šauktinių karių etatai (120 etatų) bus panaikinti, o vietoj jų patvirtinta 120 profesionalių pareigūnų etatų.

 

V. VIDAUS TARNYBOS DALINIUOSE TARNAUJANČIŲ ŠAUKTINIŲ KARIŲ

ATSISAKYMAS IR ŠIŲ DALINIŲ REORGANIZAVIMAS Į VIEŠOJO SAUGUMO

DALINIUS

 

11. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 19 skyriaus „Policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pajėgos“ nuostatas ir šios programos III skyriuje nurodytą vidaus tarnybos dalinių ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos uždavinių ir funkcijų tęstinumo principą, vidaus tarnybos daliniuose tarnaujantys šauktiniai kariai pakeičiami profesionaliais pareigūnais, šių dalinių vykdomos laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcijos perduodamos Kalėjimų departamentui ir šie daliniai reorganizuojami į viešojo saugumo dalinius vienu metu.

12. Vidaus tarnybos dalinių reforma vykdoma šia tvarka:

12.1. 2002 metų pavasarį tarnauti vidaus tarnybos daliniuose pašaukiami 688 šauktiniai kariai, iš jų 480 – tarnauti vidaus tarnybos 1-ajame pulke, 208 – vidaus tarnybos 2-ajame pulke.

2002 metų rudenį tarnauti vidaus tarnybos daliniuose pašaukiami 628 šauktiniai kariai, iš jų 420 – tarnauti vidaus tarnybos 1-ajame pulke, 208 – vidaus tarnybos 2-ajame pulke.

Baigusių tarnybą 2002 metų pavasario šaukimo karių (t. y. iki 2003 m. balandžio 1 d.) etatai vidaus tarnybos daliniuose panaikinami, o vietoj jų patvirtinami profesionalių pareigūnų etatai.

Baigusių tarnybą 2002 metų rudens šaukimo karių (t. y. iki 2003 m. spalio 1 d.) etatai vidaus tarnybos daliniuose panaikinami, o vietoj jų patvirtinami profesionalių pareigūnų etatai;

12.2. sudaromos teisinės ir finansinės laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcijos perdavimo Kalėjimų departamentui sąlygos:

12.2.1. nuo 2003 m. sausio 1 d. Kalėjimų departamente laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcijai vykdyti patvirtinami 532 profesionalių pareigūnų etatai. Personalui parinkti ir mokyti reikia ne mažiau kaip 10 mėnesių, todėl jau nuo 2002 metų rudens tarnauti Kalėjimų departamente ir vykdyti laisvės atėmimo vietų apsaugos funkciją parenkami, o nuo 2003 m. sausio 1 d. mokomi profesionalūs pareigūnai;

12.2.2. 2003 m. spalio 1 d. laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcija perduodama Kalėjimų departamentui;

12.3. iki 2003 m. spalio 1 d. sudaromos teisinės ir finansinės vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius sąlygos:

12.3.1. parengiami su šia reforma susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų, užtikrinančių viešojo saugumo dalinių veiklą, projektai;

12.3.2. patvirtinamas vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius projektas ir sudaroma komisija jam įgyvendinti. Projektas įgyvendinamas iki 2004 m. sausio 1 dienos.

13. Įsigaliojus susijusiems su reforma įstatymams ir kitiems teisės aktams, užtikrinantiems viešojo saugumo dalinių veiklą, reforma baigiama.

 

VI. VIEŠOJO SAUGUMO DALINIŲ PASKIRTIS IR VEIKLOS PAGRINDAI

 

14. Viešojo saugumo daliniai – mobilūs, viešajai tvarkai atkurti ir (ar) užtikrinti ypatingų situacijų atveju skirti padaliniai, pavaldūs Vidaus reikalų ministerijai.

Šiuos dalinius numatoma naudoti visoje Lietuvos teritorijoje, tiek atskirai, tiek kartu su policijos pajėgomis.

15. Viešojo saugumo daliniai vykdys šias funkcijas:

15.1. atkurs ir (ar) užtikrins viešąją tvarką ypatingų situacijų atveju (per masines riaušes kalėjimuose, masinius renginius ir kitur);

15.2. konvojuos suimtuosius ir nuteistuosius;

15.3. saugos svarbius valstybės objektus;

15.4. nustatytaisiais atvejais ir tvarka (atitinkamai policijos generalinio komisaro ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado prašymu ir vidaus reikalų ministro sutikimu) pagelbės policijai vykdyti policijos funkcijas (kovoti su teroristais ir nusikaltėlių gaujomis, vykdyti sulaikymo, kitas operacijas ir kita), taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybai vykdyti šios tarnybos funkcijas.

Pagrindinė funkcija – atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų situacijų atveju. Ją vykdyti mokomi visi viešojo saugumo dalinių pareigūnai. Dalis dalinių pareigūnų įprastomis sąlygomis vykdys 15.2 ir 15.3 punktuose nurodytas funkcijas, tačiau susidarius ypatingai situacijai jie bus siunčiami vykdyti pagrindinės funkcijos.

16. Viešojo saugumo dalinius sudarys mobilūs padaliniai (rinktinės, kuopos), dislokuojami atsižvelgiant į šių dalinių vykdomų funkcijų specifiką, jų valdymo, organizavimo ir veiklos koordinavimo funkcijas vykdys štabas.

Viešojo saugumo daliniams vadovaus vyriausiasis vadas, kurį skirs pareigoms ir atleis iš jų vidaus reikalų ministras. Vyriausiasis vadas pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

Viešojo saugumo daliniai bus dislokuojami tam tikroje teritorijoje ir panaudojami vidaus reikalų ministro įsakymu.

17. Viešojo saugumo daliniuose tarnaus pareigūnai ir kiti valstybės tarnautojai – iš viso apie 1100 asmenų.

Pareigūnų tarnybos santykius reglamentuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai, nustatantys statutinių valstybės tarnautojų tarnybos santykius, o kitų daliniuose dirbančių valstybės tarnautojų – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

Priimtiems į tarnybą vidaus tarnybos pulkuose iki jų reorganizavimo asmenims papildomų reikalavimų nėra.

Pageidaujantiems tarnauti viešojo saugumo daliniuose po reformos užbaigimo asmenims bus privalomas pirminis policijos pareigūno pasirengimas.

 

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

18. Įgyvendinant šią programą, būtina parengti ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikti su reforma susijusių ir viešojo saugumo dalinių veiklą užtikrinančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, taip pat parengti ir priimti kitus su reforma susijusius ir viešojo saugumo dalinių veiklą užtikrinančius teisės aktus.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 22 d. nutarimu

Nr. 1609

 

VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE TARNAUJANČIŲ PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO

TARNYBOS KARIŲ ATSISAKYMO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS

TARNYBOS DALINIŲ REORGANIZAVIMO Į VIEŠOJO SAUGUMO DALINIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

1. Vidaus reikalų sistemoje tarnaujančių privalomosios pradinės karo tarnybos karių atsisakoma, kartu perduodant Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių (toliau vadinama – vidaus tarnybos daliniai) vykdomą laisvės atėmimo vietų apsaugos funkciją Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) ir vidaus tarnybos dalinius reorganizuojant į viešojo saugumo dalinius.

2. Vidaus reikalų sistemoje patvirtinti privalomosios pradinės karo tarnybos karių (toliau vadinama – kariai) etatai panaikinami iki 2003 m. spalio 1 d., vietoj jų patvirtinami profesionalių pareigūnų etatai šia tvarka:

2.1. 2002 metų pavasarį atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje pašaukiama:

2.1.1. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 1-ajame pulke – 480 karių;

2.1.2. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 2-ajame pulke – 208 kariai;

2.2. iki 2002 m. spalio 1 d. (baigus tarnybą 2001 metų rudens šaukimo kariams) Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos visi likę karių etatai panaikinami ir vietoj jų patvirtinama 120 profesionalių pareigūnų etatų;

2.3. 2002 metų rudenį atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje pašaukiama:

2.3.1. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 1-ajame pulke – 420 karių;

2.3.2. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 2-ajame pulke – 208 kariai;

2.4. iki 2003 m. sausio 15 d. sudaromos teisinės ir finansinės sąlygos panaikinti karių etatus ir vietoj jų patvirtinti profesionalių pareigūnų etatus – parengiami ir suderinami atitinkamų teisės aktų projektai;

2.5. iki 2003 m. balandžio 1 d. (baigus tarnybą 2002 metų pavasario šaukimo kariams) karių etatai panaikinami ir vietoj jų patvirtinami profesionalių pareigūnų etatai šia tvarka:

2.5.1. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 1-ajame pulke 480 karių etatų panaikinama ir vietoj jų patvirtinama 70–80 profesionalių pareigūnų etatų;

2.5.2. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 2-ajame pulke 208 karių etatai panaikinami ir vietoj jų patvirtinama 50–60 profesionalių pareigūnų etatų;

2.6. iki 2003 m. spalio 1 d. (baigus tarnybą 2002 metų rudens šaukimo kariams) karių etatai panaikinami ir vietoj jų patvirtinami profesionalių pareigūnų etatai šia tvarka:

2.6.1. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 1-ajame pulke visi likę karių etatai panaikinami ir vietoj jų patvirtinama 70–80 profesionalių pareigūnų etatų;

2.6.2. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 2-ajame pulke visi likę karių etatai panaikinami ir vietoj jų patvirtinama 50–60 profesionalių pareigūnų etatų.

Panaikinus karių etatus ir patvirtinus profesionalių pareigūnų etatus, vidaus tarnybos daliniuose iš viso būtų ne daugiau kaip 1100 darbuotojų.

3. Laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcija perduodama Kalėjimų departamentui šia tvarka:

3.1. sudaromos teisinės ir finansinės laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcijos perdavimo Kalėjimų departamentui sąlygos;

3.2. nuo 2003 m. sausio 1 d. Kalėjimų departamente laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcijai vykdyti patvirtinami 532 profesionalių pareigūnų etatai;

3.3. 2003 m. spalio 1 d. (baigus tarnybą vidaus tarnybos daliniuose 2002 metų rudens šaukimo kariams) laisvės atėmimo vietų apsaugos funkcija perduodama Kalėjimų departamentui.

4. Vidaus tarnybos daliniai reorganizuojami į viešojo saugumo dalinius šia tvarka:

4.1. iki 2003 m. spalio 1 d. sudaromos teisinės ir finansinės vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius sąlygos:

4.1.1. parengiami ir suderinami įstatymų ir kitų teisės aktų, užtikrinančių viešojo saugumo dalinių veiklą, projektai;

4.1.2. iki 2003 m. balandžio 1 d. parengiamas ir patvirtinamas vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius projektas ir sudaroma komisija jam įgyvendinti;

4.1.3. sukuriama finansinė, ūkinė ir materialinė viešojo saugumo dalinių bazė;

4.2. vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į viešojo saugumo dalinius projektas įgyvendinamas iki 2004 m. sausio 1 dienos.

______________