VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pakeitimo

 

2009 m. spalio 13 d. Nr. O3-158

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626) 23 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija) n u t a r i a:

Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 103-3965) ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkas                                                           Virgilijus Poderys


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2009 m. spalio 13 d.

nutarimu Nr. O3-158 

 

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO KAINŲ viršutinių RIBŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika (toliau vadinama – Metodika) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais. Ši Metodika taikoma, nustatant gamtinių dujų (toliau tekste – dujų) tiekimo kainų viršutines ribas.

2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija) nustato dujų tiekimo kainų viršutines ribas penkeriems metams. Konkrečias dujų tiekimo kainas ir tarifus buitiniams vartotojams, neviršijančius Komisijos nustatytų kainų viršutinių ribų, kiekvienais metais nustato dujų įmonės. Dujų įmonės buitiniams vartotojams nustato tarifus kas pusę metų.

3. Dujų tiekimo kainų viršutinės ribos Komisijos sprendimu gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, teisės aktų reikalavimams, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas, dujų įmonėms nukrypus nuo Komisijos šioje Metodikoje nustatytų rodiklių, tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

4. Konkrečių dujų tarifų buitiniams vartotojams projektą ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki tarifų įsigaliojimo dujų įmonės pateikia Komisijai. Skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

5. Skaičiuojant dujų tiekimo kainų viršutines ribas, jas koreguojant, baigiantis kainų viršutinių ribų taikymo trukmei, ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo, dujų įmonė pateikia Komisijai duomenis pagal Metodikos priedus dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimui. Dujų tiekimo kainų viršutinių ribų koregavimui pagal Metodikos priedus teikiami tik tie duomenys, kurie būtini, norint pakoreguoti dujų tiekimo kainų viršutines ribas. Dujų įmonei laiku nepateikus Komisijai visų reikiamų duomenų, Komisija gali pratęsti nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį.

6. Komisija sprendimą dėl gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo priima ne vėliau kaip per 45 dienas, o dėl gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų koregavimo – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dujų įmonės duomenų pateikimo dienos.

7. Paskutiniais dujų tiekimo kainų viršutinės ribos galiojimo metais dujų įmonės parengia ir ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo pateikia Komisijai ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą 5 metų laikotarpiui, užpildydamos Metodikos priede pateiktą lentelę.

8. Investicijos derinamos su Komisija, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Investicijų įvykdymo ataskaita pateikiama Komisijai kartu su dujų tiekimo kainų viršutinių ribų koregavimo arba naujų dujų tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo duomenimis. Koreguodama kainų viršutines ribas, Komisija įvertina dujų įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į dujų įmonės su Komisija suderintuose investicijų projektuose nurodytus rodiklius.

 

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

9. Bazinis dujų kiekis – suskaičiuotas vidutinis tiekiamas dujų kiekis penkerių metų laikotarpiui, išreikštas norminiais kubiniais metrais su bazine žemutine dujų degimo šilumos verte.

10. Bazinės sąnaudos – suskaičiuotos vidutinės ekonomiškai pagrįstos (būtinosios) tiekimo veiklos sąnaudos penkerių metų laikotarpiui.

11. Buitiniai vartotojai – fiziniai asmenys, perkantys dujas naudoti buitinėms reikmėms.

12. Dujų įmonė – juridinis asmuo, kuris verčiasi bent viena iš šių veiklų: dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, skystinimo, tiekimo bei laikymo ir yra atsakingas už susijusius su šių rūšių veikla komercinius, techninius ir (arba) eksploatavimo įpareigojimus.

13. Dujų importas – dujų patiekimas iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką, išskyrus dujų įmonių iš Europos Sąjungos valstybių saugyklų tiekiamas dujas.

14. Gamtinės dujos – iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos, taip pat suskystintos gamtinės dujos, biodujos, dujos, pagamintos iš biomasės, ir kitų tipų dujos, kurios gali būti techniškai ir saugiai patiektos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos.

15. Ilgalaikė veiklos programa – dujų įmonių parengtas ir su Komisija suderintas dokumentas, kuriame nurodytos planuojamos per reguliavimo periodą įgyvendinti reguliuojamos dujų veiklos investicijos, įgyvendinimui reikalingos lėšos bei finansavimo šaltiniai.

16. Kita ūkinė-finansinė veikla – visa kita 22 punkte nepaminėta ūkinė-finansinė veikla.

17. Kubinis metras (m3) – dujų kiekis, kuris, esant norminėms sąlygoms, užima vieno kubinio metro tūrį.

18. Metai – laikotarpis, prasidedantis bet kurių metų sausio 1 d. 9.00 valandą ir besibaigiantis kitų metų sausio 1 d. 9.00 valandą.

19. Mėnuo – laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 9 valandos iki pirmos kalendorinės po ataskaitinio mėnesio dienos 9 valandos.

20. Nebuitiniai vartotojai – vartotojai, perkantys dujas naudoti nebuitinėms reikmėms.

21. Norminės sąlygos – sąlygos, esant 1,01325 barų dujų slėgiui ir 20 °C temperatūrai.

22. Pagrindinė ūkinė-finansinė veikla – dujų tiekimas ir vartotojų aptarnavimas.

23. Para – laikotarpis, prasidedantis bet kurią dieną 9 valandą ryto ir besibaigiantis kitą dieną 9 valandą ryto.

24. Paskirtasis tiekimas – dujų tiekimas, vykdant viešuosius interesus atitinkančius įpareigojimus. Paskirtasis tiekimas gali būti vykdomas buitiniams vartotojams.

25. Pristatymo vieta – vieta, kurioje baigiasi dujų perdavimas ar skirstymas ir kurioje perdavimo, skirstymo įmonė atiduoda dujas sistemos naudotojui arba kurioje tiekimo įmonė patiekia dujas į buitinio vartotojo sistemą.

26. Saugumas – dujų tiekimo ir pristatymo patikimumas bei techninė sauga.

27. Tarifas – prognozuojamų dujų (produkto), konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo kainų bei skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių dujų (produkto) kainų suma, taikoma buitiniams vartotojams.

28. Tiekimas – dujų pardavimas ir (ar) perpardavimas vartotojams bei jų patiekimas į sistemą.

29. Tiekimo įmonė – dujų įmonė, kuri verčiasi dujų tiekimo veikla.

30. Vartotojai – juridiniai ar fiziniai asmenys, perkantys dujas.

31. Tiekimo kainos viršutinė riba – tai dujų įmonės tiekimo veiklos bazinių sąnaudų santykio su tiekimo veiklos baziniu gamtinių dujų kiekiu ir Komisijos nustatytos pelno maržos suma.

32. Žemutinė dujų degimo šilumos vertė – šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudegus vienam kubiniam metrui sausų gamtinių dujų, neįskaitant šilumos, susidarančios kondensuojantis vandens garams.

 

III. ŽYMĖJIMAI

 

Cbaz – bazinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė (kaloringumas), lygi 7900 kcal/m3;

Cv – praėjusių paskutinių 12 mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė;

Cv buit – praėjusių metų atitinkamo laikotarpio vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė, naudojama buitinių vartotojų dujų pirkimo (importo) kainos skaičiavimuose;

Eef – efektyvumo rodiklis;

Iinfl – infliacijos koregavimo koeficientas;

Inusid – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo koeficientas;

Iq – dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas;

I– Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta paskutinio mėnesio metinė infliacija;

Kc – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas;

Kc buit – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas, naudojamas buitinių vartotojų dujų pirkimo (importo) kainos skaičiavimuose;

Kk – tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientas;

Kpask t – paskirtojo tiekimo sąnaudų koregavimo koeficientas;

Kt saug – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas;

Lk – koreguojama tiekimo sąnaudų dalis;

Lnusid – koreguojama nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis;

Lpask t – koreguojama paskirtojo tiekimo sąnaudų dalis;

Lt saug – koreguojama tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų dalis;

Ltx – t-ojo veiksnio dalis visose sąnaudose;

Qbaz – nustatytas metinis bazinis dujų kiekis;

Qbaz i – bazinis dujų kiekis i-aisiais kainų reguliavimo metais;

Qbuit – tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti reikalingas laikyti dujų kiekis;

Q buit i – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas dujų kiekis;

Qi – faktinis suvartotas dujų kiekis i-aisiais kainų reguliavimo metais;

Rsaug – palūkanų norma dujų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti;

Sbaz – nustatytos metinės dujų tiekimo bazinės sąnaudos;

Snusid baz i – bazinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, patiriamos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

Snusid i – faktinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, patirtos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

Spask t – paskirtojo tiekimo metinės bazinės sąnaudos, jeigu Komisija įpareigojo dujas tiekiančią įmonę vykdyti paskirtąjį tiekimą;

Spask t i – paskirtojo tiekimo sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

Spask t baz i – paskirtojo tiekimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

Ssaug – dujų saugojimo išlaidos;

St saug – dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos;

St saug i – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

St saug baz i – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

Str saug – dujų transportavimo iki/iš saugyklos išlaidos;

Ti – metinė dujų pirkimo (importo) kaina;

Ti buit – dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

TGD – metinė dujų pirkimo (importo) kaina, įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą;

TGD buit – dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą;

TGD buit pr i – i-ojo pusmečio suskaičiuota (prognozuota) dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

TGD buit i – i-ojo pusmečio dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

T rib – dujų tiekimo kainos viršutinė riba;

?TGD buit  – skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) dujų pirkimo (importo) kainos buitiniams vartotojams;

TGD buit f i – i-ojo pusmečio faktinė dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

X – rodiklis, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius.

 

IV. BAZINIO DUJŲ KIEKIO IR BAZINIŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

33. Dujų tiekimo kainų viršutinių ribų kainų skaičiavimuose bazinis dujų kiekis nustatomas, įvertinus dujų įmonės paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, tiekiamų dujų kiekius ir jų prognozę penkeriems metams bei priežastis, lėmusias dujų kiekio pasikeitimus.

34. Komisija nustato metines bazines sąnaudas, remdamasi paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, dujų įmonės tiekimo veiklos sąnaudomis ir jų prognoze penkeriems metams.

35. Dujų įmonės veiklos sąnaudoms yra priskiriamos dujų tiekimo veiklos mažiausios sąnaudos, būtinos patikimam ir saugiam dujų tiekimui vartotojams užtikrinti. Skaičiuojant šias sąnaudas, būtina vadovautis galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais.

36. Skaičiuojant dujų tiekimo kainų viršutines ribas, į skaičiavimus įtraukiamos tos dujų įmonės sąnaudos, kurios susidaro vykdant pagrindinę ūkinę-finansinę veiklą ir ilgalaikes veiklos programas (išskyrus planuojamų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas).

37. Planuojamos sąnaudos, susijusios su investicijų, numatytų ilgalaikėje veiklos programoje, įgyvendinimu, turi būti nurodomos atskirai.

38. Dujų įmonės veiklos (eksploatacinės) sąnaudos skirstomos ir skaičiuojamos atskirai:

38.1. dujų tiekimo;

38.2. kitų paslaugų ir pardavimų.

39. Gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos atskiriamos, tvarkant šios veiklos atskirą buhalterinę apskaitą.

40. Tiesioginiais skaičiavimais sąnaudos priskiriamos atitinkamai veiklai. Sąnaudos, kurios tiesiogiai nesuskaičiuojamos, atskiriamos pagal dujų įmonės nustatytas ir su Komisija suderintas veiklų apskaitų atskyrimo taisykles.

41. Gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos skaičiuojamos, vadovaujantis šiomis nuostatomis:

41.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos skaičiuojamos, remiantis paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, sąnaudomis ir jų prognoze penkeriems metams, kuri sudaroma, atsižvelgus į dujų įmonės ilgalaikės veiklos programą.

41.2. Sąnaudos darbui apmokėti skaičiuojamos paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, Komisijos nustatytas sąnaudas koreguojant Finansų ministerijos skelbiamu prognozuojamu vidutiniu darbo užmokesčio pokyčiu bei planuojamu darbuotojų skaičiaus pasikeitimu dėl dujų įmonės ilgalaikėje veiklos programoje numatytų priemonių bei teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo.

Komisija dujų įmonėms nustato konkrečius ir pamatuojamus darbo efektyvumo rodiklius. Nustatydama šiuos rodiklius, Komisija atsižvelgia į ankstesniais reguliavimo periodais įgyvendintas veiklos efektyvumo priemones. Jei dujų įmonės nepasiekia Komisijos nustatytų efektyvumo rodiklių, sąnaudos darbui apmokėti atitinkamai koreguojamos darbo našumo rodikliu.

41.3. Įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui skaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

41.4. Nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos pagal Metodikos priede nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus nuo dujų įmonių neperkainuoto ilgalaikio turto vertės, apskaičiuotos prieš tuos metus, kuriems yra koreguojama viršutinė kainos riba, koreguojant įmonių per kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį numatomo perleisti ir nurašyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudomis. Šios sąnaudos skaičiuojamos, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Tuo atveju, kai dujų įmonėje atsiranda nauja turto grupė, iki tol, kol bus pakeista Metodika, dujų įmonė taiko individualų nusidėvėjimo normatyvą, suderinusi jį su Komisija.

Komisija kontroliuoja nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Lėšos, gautos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, gali būti panaudotos tik atitinkamai reguliuojamai veiklai. Komisija sprendžia dėl lėšų, gautų nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, pripažinimo pagrįstomis tiekimo veiklos sąnaudomis, atsižvelgdama į dujų įmonės ilgalaikės veiklos programos vykdymą per visą reguliavimo periodą. Lėšos, gautos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, Komisijos nepripažintos pagrįstomis tiekimo veiklos sąnaudomis, įvertinamos, nustatant naujo kainų reguliavimo periodo kainų viršutines ribas.

41.5. Nekilnojamojo turto, žemės nuomos, aplinkos teršimo ir kitų mokesčių sąnaudos skaičiuojamos, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

41.6. Palūkanų sąnaudos skaičiuojamos, įvertinant esamus ir planuojamus dujų įmonės atitinkamos veiklos finansinius įsipareigojimus, vykdant įmonės ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą, įskaitant ir įsipareigojimus kitoms veikloms. Esamoms paskoloms taikomos palūkanų normos pagal sudarytas paskolų sutartis. Įsipareigojimų kitoms veikloms bei planuojamoms paskoloms taikoma prognozuojama palūkanų norma. Prognozuojama palūkanų norma negali būti didesnė už ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio, prieš pateikiant Komisijai duomenis, Lietuvos banko paskelbtą nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams suteiktų naujų paskolų, kurių trukmė virš vienerių metų, palūkanų normą.

42. Ekonomiškai pagrįstomis sąnaudomis nepripažįstamos sąnaudos, susijusios su nenaudojamu, esančiu atsargose, užkonservuotu, su reguliuojama veikla nesusijusiu turtu bei dujų įmonių nepagrįstų investicijų sąnaudos.

43. Kitos paslaugos ir pardavimai – tai su pagrindine (dujų tiekimo) veikla nesusijusios papildomos mokamos paslaugos ir parduodamas įmonei nereikalingas turtas. Jų sąnaudos neįskaičiuojamos į įmonės pagrindinę veiklą.

44. Dujų įmonės sąnaudos skaičiuojamos pagal Metodikos prieduose pateiktą detalią dujų įmonės sąnaudų struktūrą. Dujų įmonės duomenis pateikia už praėjusio kainų reguliavimo periodo dvejus paskutinius metus ir planuojamų penkerių metų laikotarpį. Planuojamus sąnaudų pokyčius dujų įmonė turi argumentuoti. Jei dujų įmonės nepateikia sąnaudų pasikeitimų motyvų arba jos nėra tinkamai pagrįstos, šios sąnaudos nėra pripažįstamos pagrįstomis.

45. Koreguojant dujų tiekimo kainų viršutines ribas, dujų įmonės duomenis pateikia už paskutinius metus, einančius prieš tuos metus, kuriems yra koreguojama kainų viršutinė riba, ir tuos metus, kuriems yra koreguojama kainų viršutinė riba.

46. Komisija, nustatydama kainų viršutines ribas naujam reguliavimo periodui, gali įvertinti atitinkamų sąnaudų rūšių pokyčius dėl nuo dujų įmonės nepriklausančių veiksnių, esant nukrypimams nuo Komisijos prognozuotų rodiklių (ekonomikos ir darbo rinkos tendencijų, dujų pirkimo kainos ir kt.).

 

V. Dujų TIEKIMO kainOS VIRŠUTINĖS RIBOS skaičiavimas

 

47. Dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T rib) skaičiuojama pagal formulę:

 

; (Lt/tūkst. m³)     (1)

čia

Sbaz – nustatytos metinės dujų tiekimo bazinės sąnaudos, tūkst. Lt;

St saug – dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (2) formulę, tūkst. Lt;

Spask t – paskirtojo tiekimo metinės bazinės sąnaudos, jeigu Komisija įpareigojo dujas tiekiančią įmonę vykdyti paskirtąjį tiekimą, tūkst. Lt;

Qbaz – nustatytas metinis bazinis dujų kiekis, tūkst. m3;

TGD (TGD(i+1)) metinė dujų pirkimo kaina, skaičiuojama pagal (11) formulę, Lt/tūkst. m3;

0,031 ir 0,03 – dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

1100 – bazinė dujų pirkimo kaina, Lt/tūkst. m3.

48. Dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos skaičiuojamos pagal formulę:

 

; (Lt)    (2)

 

čia

TGD (buit) – metinė dujų pirkimo kaina buitiniams vartotojams, skaičiuojama pagal (11) formulę, Lt/tūkst. m3;

Qbuit – tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti reikalingas laikyti dujų kiekis, tūkst. m3;

Rsaug – palūkanų norma tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, skaičiuojama pagal 41.6 punkto nuostatas, %;

Ssaug – dujų saugojimo išlaidos, Lt. Dujų saugojimo išlaidas sudaro dujų padėjimas, saugojimas ir išėmimas iš saugyklos. Dujų saugojimo išlaidos skaičiuojamos pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės.

Str saug – dujų transportavimo į ir iš saugyklos išlaidos, Lt. Dujų transportavimo išlaidos skaičiuojamos pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujų transportavimo paslaugas teikiančios dujų įmonės.

49. Dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T rib) antraisiais–penktaisiais reguliavimo metais koreguojama pagal formulę:

 

; (Lt/tūkst.m3) (3)

 

čia

T rib (i+1)  – dujų tiekimo kainos viršutinė riba (i+1)-aisiais reguliavimo metais, Lt/tūkst. m3;

Kk  – tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas pagal formulę: (pirmiesiems metams lygus 1)

;

(4)

čia

dalis, įvertinanti ankstesniais (i-aisiais) reguliavimo metais Komisijos nustatytą tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientą),

Iq – dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

 

    (5)

čia

Qi – parduotas dujų kiekis i-aisiais kainų reguliavimo metais, tūkst. m³.

Kai Iq (i+1) viršija 10 %, Komisija gali priimti sprendimą dėl kiekių nuokrypio dujų įmonės negautas (viršytas) pajamas įvertinti, koreguodama vėlesnių laikotarpių (iki 3 metų) tiekimo kainų viršutines ribas. Vertinant negautas (viršytas) pajamas, kartu įvertinama ir palūkanų suma, suskaičiuota nukeliamo pajamų nuokrypio dydžiui. Palūkanos skaičiuojamos, taikant palūkanų normą, kuri skaičiuojama pagal 41.6 punkto nuostatas. Jei faktinis praėjusių metų dujų kiekis skiriasi nuo koregavimo metu nustatyto tiekimo kiekio, Komisija turi teisę įvertinti šį skirtumą, koreguodama  kitų metų tiekimo kainos viršutinę ribą.

Iinfl – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

 

,    (6)

čia

Lk – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta koreguojama tiekimo sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, palūkanų ir mokesčių visose sąnaudose, %;

Im  – Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta paskutinio mėnesio metinė infliacija, %;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus pusei metinės infliacijos, tačiau ne didesnis nei 3 %.

Inusid – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo koeficientas, nustatomas, atsižvelgiant į ilgalaikėje veiklos programoje numatytų ir su Komisija suderintų investicijų faktinį įvykdymą, ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

    (7)

čia

Lnusid – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta koreguojama nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis visose sąnaudose, %;

Snusid baz i – bazinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos i-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt;

Snusid i – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, įvertinus įvykdytas ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas i-aisiais kainų reguliavimo metais, ir pakoreguotos pagal faktinių nusidėvėjimo sąnaudų i-aisiais metais nuokrypį nuo tų metų kainų viršutinių ribų skaičiavimuose naudotų nusidėvėjimo sąnaudų dydžio, Lt.

X – rodiklis, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius: pasikeitus mokesčiams, teisės aktų reikalavimams, ekonomikos ir darbo rinkos tendencijoms, bei kt. ir skaičiuojamas pagal formulę:

   (8)

čia

Ltx – t-ojo veiksnio dalis visose sąnaudose;

Xtt – t-ojo veiksnio reikšmė i-aisiais metais;

n – veiksnių skaičius.

Kt saug – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

 

   (9)

čia

Lt saug – koreguojama tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų dalis visose tiekimo veiklos sąnaudose, %;

St saug (i+1) – prognozuojamos tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos (i+1)-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt.

St saug baz i – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt.

Kpask t  – paskirtojo tiekimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

 

,    (10)

čia

Lpask t – koreguojama paskirtojo tiekimo sąnaudų dalis visose tiekimo veiklos sąnaudose, %;

Spask t (i+1) – prognozuojamos paskirtojo tiekimo sąnaudos (i+1)-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt;

Spask t baz i – paskirtojo tiekimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt.

50. Dujų tiekimo kainos viršutinė riba dujų tiekimo įmonėms, kurios neimportuoja gamtinių dujų, skaičiuojama pagal (1) formulės pirmąjį dėmenį, priskaičiuojant pelną. Pelno prieš apmokestinimą norma tiekimo veikloje skaičiuojama nuo nustatytų bazinių tiekimo sąnaudų ir turi būti ne mažesnė kaip dešimties metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 36 kalendorinius mėnesius, metinės palūkanų normos procentais aritmetinis svertinis vidurkis, bet ne didesnė kaip 5 procentai. Dujų tiekimo viršutinė kainos riba koreguojama pagal 3 formulės pirmąjį dėmenį, o pelnas skaičiuojamas nuo koreguotų sąnaudų.

51. Gamtinių dujų atsargos buitiniams vartotojams kaupiamos, remiantis Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo nuostatomis. Dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos koreguojamos, atsižvelgus į privalomų saugoti dujų kiekių pokyčius dujų saugykloje.

 

VI. DUJŲ PIRKIMO (IMPORTO) KAINA

 

52. Nustatant ir koreguojant dujų tiekimo kainos viršutines ribas ir dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metines sąnaudas, skaičiuojama metinė dujų pirkimo (importo) kaina.

53. Metinė dujų pirkimo (importo) kaina skaičiuojama pagal formulę:

 

 Lt/tūkst. m³,     (11)

 

čia

Ti – metinė dujų pirkimo (importo) kaina, Lt/tūkst. m3.

Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina skaičiuojama pagal galiojančiose dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutartyse nustatytas tiekimo formules. Jei pagal dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutarčių sąlygas dujų pirkimo (importo) kaina perskaičiuojama dažniau nei kartą per metus, suskaičiuojamas prognozuojamos dvylikos mėnesių dujų pirkimo (importo) kainos svertinis vidurkis. Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina skaičiuojama kiekvienam mėnesiui pagal galiojančiose sutartyse nustatytas formules, naudojant faktines ir prognozuojamas Londono biržos ateities sandorių (angl. – futures) mazuto ir gazolio kainas bei JAV dolerio / euro keitimo kursų pagal Čikagos biržos paskelbtus ateities sandorius reikšmes.

Kc – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas.

54. Dujų pirkimo (importo) kainų skaičiavimuose žemutinė dujų degimo šilumos vertė įvertinama pagal faktinį praėjusių paskutinių dvylikos mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, žemutinės dujų degimo šilumos vertės vidurkį. Kainos pokytis dėl žemutinės dujų degimo šilumos vertės pasikeitimo nustatomas, įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą (Kc), kuris skaičiuojamas pagal formulę:

 

 ,     (12)

čia

Cv – praėjusių paskutinių dvylikos mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė, kcal/m3;

Cbaz – bazinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė lygi 7900 kcal/m3.

 

VII. DUJŲ PIRKIMO (IMPORTO) KAINA BUITINIAMS VARTOTOJAMS

 

55. Dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams skaičiuojama pagal formulę:

 

Lt/tūkst. m³,     (13)

čia

Ti  buit – dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m3.

Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams skaičiuojama pagal galiojančiose dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutartyse nustatytas tiekimo formules. Jei pagal dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutarčių sąlygas dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams perskaičiuojama dažniau nei kartą per metus, suskaičiuojamas prognozuojamos 6 mėnesių dujų pirkimo (importo) kainos buitiniams vartotojams svertinis vidurkis. Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams skaičiuojama pagal galiojančiose sutartyse nustatytas formules, kiekvieną mėnesį naudojant faktines ir prognozuojamas Londono biržos ateities sandorių (angl. – futures) mazuto ir gazolio kainas bei JAV dolerio / euro keitimo kursų pagal Čikagos biržos paskelbtus ateities sandorius reikšmes.

Kc buit  – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas.

56. Dujų pirkimo (importo) kainų buitiniams vartotojams skaičiavimuose žemutinė dujų degimo šilumos vertė įvertinama pagal faktinį praėjusių metų atitinkamo laikotarpio žemutinės dujų degimo šilumos vertės vidurkį. Kainos pokytis dėl žemutinės dujų degimo šilumos vertės pasikeitimo nustatomas, įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą (Kc buit), kuris skaičiuojamas pagal formulę:

     (14)

čia

Cv buit  – faktinė praėjusių metų atitinkamo laikotarpio vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė, kcal/m3;

Cbaz – bazinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė lygi 7900 kcal/m3.

57. Skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) dujų pirkimo (importo) kainos, nustatant dujų tarifus buitiniams vartotojams, įvertinamas, perskaičiuojant dujų pirkimo (importo) kainą kitam pusmečiui pagal formulę:

 

 Lt/tūkst. m³,     (15)

 

čia

TGD buit (i+1) – suskaičiuota dujų (produkto) kaina būsimajam kainų nustatymo laikotarpiui buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³;

TGD buit  pr (i+1)  – prognozuojama dujų importo kaina būsimajam kainų nustatymo laikotarpiui buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³;

?DELTATGD buit – skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) dujų pirkimo (importo) kainos buitiniams vartotojams, skaičiuojamas pagal formulę:

 

 Lt/tūkst. m³,     (16)

 

čia

TGD buit pr i – i-ojo pusmečio suskaičiuota (prognozuota) dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³;

Q buit i – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas dujų kiekis, tūkst. m³;

TGD buit f i – i-ojo pusmečio faktinė dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³.

 

VIII. DUJŲ TIEKIMO KAINŲ DIFERENCIJAVIMAS

 

58. Dujų vartotojai pagal vartojimo paskirtį skirstomi į dvi grupes: buitiniai ir nebuitiniai vartotojai. Pagal faktiškai per metus į dujų pristatymo vietą patiektą gamtinių dujų kiekį vartotojai priskiriami tam tikram pogrupiui:

58.1. buitinių vartotojų grupė pagal metinį suvartojamų dujų kiekį skirstoma į šiuos pogrupius:

58.1.1. suvartojantys iki 500 m3 per metus;

58.1.2. suvartojantys nuo 500 m3 iki 20000 m3 per metus;

58.1.3. suvartojantys daugiau kaip 20000 m3 per metus.

59. Diferencijuojant dujų tiekimo kainas vartotojams, turi būti atskiriamos dujų tiekimo veiklos sąnaudos buitiniams ir nebuitiniams vartotojams.

60. Konkretūs dujų tarifai buitiniams vartotojams skaičiuojami pagal dujų tiekimo kainų nustatymo metodikas. Šias metodikas parengia ir kartu su tarifų skaičiavimais Komisijai patvirtinti pateikia dujų įmonės.

61. Komisija, nustačiusi, kad dujų įmonių suskaičiuoti tarifai diskriminuoja vartotojus ir (ar) yra klaidingi, kryžmiškai subsidijuoja skirtingas veiklas ar vartotojų grupes, nurodo įmonėms jų klaidas. Įmonės privalo jas ištaisyti per 15 dienų. Jei dujų įmonė nevykdo Komisijos reikalavimo, Komisija vienašališkai nustato tarifus.

62. Įsigaliojus Metodikai, iki naujų tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo ar koregavimo taikomi iki Metodikos įsigaliojimo nustatyti dujų kiekio diferencijavimo principai.

_________________

 

 

Gamtinių dujų tiekimo kainų

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos

1 priedas

 

(Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo lentelės forma)

_______________________________

(įmonės pavadinimas)

_____________________________________

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

 

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMO LENTELĖ

 

20..... m. ............................. d. Nr.

___________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Tiekimas

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

PREKYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nupirkta gamtinių dujų, iš viso

tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

iš jų: iš AAB „Gazprom“

"

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

kiti (išvardinti)

"

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dujų suvartojimas, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

iš jų buitiniams vartotojams

"

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

(išvardinti pagal grupes)

"

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

paskirtajam tiekimui

"

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

nebuitiniams vartotojams

"

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

(išvardinti pagal grupes)

"

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.

(išvardinti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 15 mln. m3 per metus)

"

 

 

 

 

 

 

 

3.

Saugykloje saugomų dujų kiekis:

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Likutis laikotarpio pradžioje

"

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Padėta dujų į saugyklą

"

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Paimta dujų iš saugyklos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Likutis laikotarpio pabaigoje

"

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dujų kiekis, reikalingas buitinių vartotojų tiekimo saugumui užtikrinti

"

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dujų suvartojimas savosioms reikmėms

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŪKINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos, iš viso

tūkst. Lt

 

 

 

 

 

 

 

1'.

Planuojamos gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos dėl investicijų, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dujų pirkimo (importo) sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Nupirktų (importuotų) dujų kaina:

"

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

iš AAB „Gazprom“

"

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

iš kitų (išvardinti)

"

 

 

 

 

 

 

 

3.

Eksploatacinės sąnaudos, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

3'.

Planuojamos eksploatacinės sąnaudos dėl investicijų, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1'.

Planuojamos materialinės ir joms prilygintos sąnaudos dėl investicijų, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Remonto sąnaudos:

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.

rangos būdu

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2.

ūkio būdu (be darbo užmokesčio ir soc. draudimo)

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos:

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.

medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2.

kuras

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.

elektros energija

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4.

šilumos energija

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.5.

vanduo ir kanalizacija

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.6.

kitos sąnaudos (iššifruoti sumas, didesnes kaip 5% nuo 3.1.2 punkto sumos)

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

Kitos sąnaudos:

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.1.

darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2.

personalo mokymo, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3.

komandiruočių sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.4.

ryšių paslaugų sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.5.

reklamos sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.6.

banko paslaugų sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.7.

gyventojų įmokų administravimo sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.8.

draudimo sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.9.

kitos sąnaudos (iššifruoti sumas, didesnes kaip 5% nuo 3.1.3 punkto sumos)

"

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Nusidėvėjimas ir amortizacija

"

 

 

 

 

 

 

 

3.2'.

Planuojamos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos dėl investicijų

"

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Sąnaudos darbui apmokėti

"

 

 

 

 

 

 

 

3.3'.

Planuojamos sąnaudos darbui apmokėti dėl investicijų

"

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Įmokos socialiniam draudimui

"

 

 

 

 

 

 

 

3.4'.

Planuojamos įmokos socialiniam draudimui dėl investicijų

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Mokesčiai, iš viso:

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5'.

Planuojamos mokesčių sąnaudos dėl investicijų, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

turto mokestis

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.

žemės nuomos mokestis

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.

mokestis už aplinkos teršimą

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.

mokėjimai į Garantinį fondą

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5.

neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.

žyminis mokestis

"

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7.

kiti mokesčiai

"

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Palūkanos, iš viso:

"

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

iš jų: palūkanos kitoms veikloms

"

 

 

 

 

 

 

 

3.6'.

Planuojamos palūkanų sąnaudos dėl investicijų, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti

"

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

už paskolas investicijoms

"

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Sąnaudos tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.

palūkanų sąnaudos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.

dujų saugojimo išlaidos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.

dujų transportavimo į ir iš saugyklos išlaidos

"

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Paskirtojo tiekimo sąnaudos, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

4.

Priskaičiuota gamtinių dujų tiekimo veiklos pajamų, iš viso

"

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

iš jų: iš buitinių vartotojų

"

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

(išvardinti pagal grupes)

"

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

iš paskirtojo tiekimo

"

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

iš nebuitinių vartotojų

"

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.

(išvardinti pagal grupes)

"

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1.

(išvardinti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 15 mln. m3 per metus)

"

 

 

 

 

 

 

 

5.

Pelnas (nuostolis) iš gamtinių dujų tiekimo veiklos

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMI RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vidutinis sąrašinis gamtinių dujų tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, iš viso

žm.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vidutinis mėnesinis reguliuojamos gamtinių dujų veiklos atlyginimas

Lt/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vartotojų skaičius iš viso:

vart. sk.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

(išvardinti pagal grupes)

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Duomenys pateikiami už praėjusio kainų reguliavimo periodo dvejus paskutinius metus ir planuojamą penkerių metų laikotarpį.

2. Dujų įmonė savo nuožiūra gali papildyti lentelę įrašais, patikslinančiais rodiklių dydžius.

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 


 

Gamtinių dujų tiekimo kainų

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos

2 priedas

 

(Dujų įmonės ilgalaikės tiekimo veiklos programos lentelės forma)

_______________________________

(įmonės pavadinimas)

_____________________________________

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

 

DUJŲ ĮMONĖS ILGALAIKĖ TIEKIMO VEIKLOS PROGRAMOS LENTELĖ

 

20..... m. ............................. d. Nr.

___________________

(sudarymo vieta)

 

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Pavadinimas

Tiekimas

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subsidijos ir dotacijos

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

iš jų: valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Grynojo pelno dalis veiklos programai įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Investicijų projektai, finansuojami ne tik reguliuojamos veiklos lėšomis (1.3, 1.6 eilutės)

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Įmonės veiklos programoms vykdyti, iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Naujas turtas, iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

kompiuterinė technika

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.

kita įranga, prietaisai, įrenginiai

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4.

nematerialus turtas

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5.

kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Turto atstatymas, rekonstrukcija, iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Paskoloms grąžinti

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Kitos lėšų panaudojimo sritys

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Duomenys pateikiami už praėjusio kainų reguliavimo periodo dvejus paskutinius metus ir planuojamą 5 metų laikotarpį.

2. Dujų įmonė savo nuožiūra gali papildyti lentelę įrašais, patikslinančiais rodiklių dydžius.

3. Lentelės eilutėse ties žodžiu „išvardinti" turi būti išvardintos konkrečios priemonės (su trumpu jų apibūdinimu), o jei jos nedetalizuojamos – apibendrintas investavimo objektas).

Būtina išvardinti lėšų panaudojimo šaltinius, kuriems naudojamų lėšų sumos yra didesnės.

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Gamtinių dujų tiekimo kainų

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos

3 priedas

 

(Dujų įmonės tiekimo veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelės forma)

_______________________________

(įmonės pavadinimas)

_____________________________________

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

 

DUJŲ ĮMONĖS TIEKIMO VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO VERTĖS SKAIČIAVIMO LENTELĖ

 

tūkst. Lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Ilgalaikio turto grupės

Pastatai ir statiniai

Transporto priemonės

Kompiuterinė ir programinė įranga

Kita įranga, prietaisai, įrenginiai

Iš viso

Pastatai

Kiti statiniai

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Turto vertė koregavimo metų pradžioje (sausio 1 d.)

 

 

 

 

 

 

2

Turto vertė koregavimo metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)

 

 

 

 

 

 

3

Turto nusidėvėjimo sąnaudos koregavimo metų pradžioje (sausio 1 d.)

 

 

 

 

 

 

4

Turto nusidėvėjimo sąnaudos koregavimo metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Gamtinių dujų tiekimo kainų

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos

4 priedas

 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVAI, TAIKOMI TIEKIMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMUOSE

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupė

Normatyvai, metais

1

2

3

1.

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

4–15

2.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

 

2.1.

Pastatai ir statiniai

60

2.2.

Transporto priemonės

6

2.3.

Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga

4

2.4.

Kita įranga, prietaisai, įrenginiai

4

2.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

6

 

_________________