LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO 33 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1684

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 140-5763)

 

1 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus 20 straipsnio 2 dalį ir 34 straipsnį, įsigalioja 2008 m. kovo 1 d.“

2. Papildyti straipsnį 4 dalimi:

„4. Šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.“

 

2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2009 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________