LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO 8, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gruodžio 19 d. Nr. IX-87

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 96-1872; 1997, Nr. 96-2426; 1998, Nr. 56-1542; 1999, Nr. 110-3203)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Ekonominis valstybinio miškų ūkio reguliavimas

Miškų urėdijos atlieka kompleksinį miškų ūkio tvarkymą valstybiniuose miškuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką, teikia paslaugas ir moka valstybės įmonėms įstatymų nustatytus mokesčius. Įvertinant miškų urėdijų turimą kapitalą, žemė ir miškas vertine išraiška neapskaičiuojami.

Bendrosioms valstybinių miškų reikmėms tenkinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka miškų urėdijoms nustatomi privalomieji atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintai specialiajai Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programai finansuoti (miškų urėdijų trūkstamoms lėšoms papildyti dėl nevienodų ūkininkavimo sąlygų, miškotvarkos darbams valstybiniuose miškuose, vientisai valstybinei priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masiniams ligų ir kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo, projektavimo darbams, miško ūkio darbuotojų kvalifikacijai kelti, miško propagandai organizuoti ir ryšiams su užsienio šalimis palaikyti, miško ūkį aptarnaujančių organizacijų vykdomoms programoms bei kitoms bendrosioms miškų reikmėms, numatytoms specialiojoje programoje, finansuoti). Miškų urėdijų privalomieji atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką priskiriami miškų urėdijų faktiškoms gamybos ir cirkuliacijos išlaidoms, tenkančioms realizuotai produkcijai.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Iš 10 straipsnio 4 dalies išbraukti žodžius „o gautos lėšos įskaitomos į Miško fondą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Miško valdytojai ir naudotojai valstybiniuose miškuose privalo laikytis Nenukirsto miško pardavimo taisyklių. Šias taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Valstybiniuose miškuose medienos ruošėjai per miško naudojimo leidime nustatytus terminus, įskaitant pratęstus terminus, privalo iškirsti mišką ir išvežti pagamintą medieną. Miško kirtimo ir pagamintos medienos išvežimo terminai, jeigu medienos ruošėjas pageidauja, pratęsiami laikotarpiui iki 6 mėnesių. Per nustatytą terminą, įskaitant ir pratęstąjį, neiškirstas miškas ir neišvežta žaliavinė mediena neatlygintinai pereina miško valdytojo žinion ir realizuojama bendrais pagrindais.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 3 dalies pakeitimas

14 straipsnio 3 dalyje po žodžio „valdytojų“ įrašyti žodį „ir“, išbraukti žodžius „ir Miško fondo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Nedideli miško žemės sausinimo sistemų priežiūros darbai atliekami, miško keliai tiesiami miško savininkų, valdytojų ir naudotojų lėšomis.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Iš 16 straipsnio 7 dalies išbraukti žodžius „kituose miškuose – valstybės, miško valdytojų ir Miško fondo lėšomis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinė miškų inventorizacija ir apskaita privačiuose miškuose atliekama valstybės lėšomis.“

 

5 straipsnis. 17 straipsnio 6 dalies pakeitimas

17 straipsnio 6 dalyje po žodžio „savininkų“ įrašyti žodį „ir“, išbraukti žodžius „ir Miško fondo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Miškotvarkos projektai rengiami valstybės, miško savininkų ir valdytojų lėšomis.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies pakeitimas

18 straipsnio 2 dalyje po žodžio „valdytojų“ įrašyti žodį „ir“, išbraukti žodžius „ir Miško fondo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Miškas ne miško žemėse gali būti įveisiamas, suderinus su miesto (rajono) žemėtvarkos tarnyba, pagal žemėtvarkos ar miškotvarkos projektus. Jis įveisiamas valstybės, miško valdytojų ir savininkų lėšomis.“

 

7 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies pakeitimas

22 straipsnio 2 dalyje po žodžio „valdytojų“ įrašyti žodį „ir“, išbraukti žodžius „ir Miško fondo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Masiniai kenkėjų ir ligų židiniai lokalizuojami ir likviduojami valstybės, miško valdytojų ir savininkų lėšomis.“

 

8 straipsnis. 26 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Iš 26 straipsnio 2 dalies išbraukti sakinį „Nuostoliai už žalą, padarytą valstybiniam miškui, išieškomi į Miško fondą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Mediena, įgyta pažeidžiant šį įstatymą, konfiskuojama valstybės arba savininko naudai įstatymų nustatyta tvarka. Nuostolių sumos išieškomos nukentėjusios šalies naudai.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________