LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 2 d. Nr. D1-895

Vilnius

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2004, Nr. 5-94; 2010, Nr. 31-1421), 5.2 punktu,

t v i r t i n u Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinę formą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

 

 

Pavyzdinė forma, patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. lapkričio 2 d.įsakymu Nr. D1-895

 

__________________________________________________________________________

(dokumentą sudariusio Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas)

 

Daugiabučio NAMO bendrojo naudojimo objektų aprašas

 

__________________ Nr. ________________

(data)

 

______________________________

(sudarymo vieta)

 

 

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.) __________________________________________.

Namo unikalus numeris _________.

Bendrieji namo rodikliai*:

Statybos metai _____.

Bendrasis plotas __________ m2.

Naudingasis plotas __________ m2.

Aukštis _________ m.

Butų skaičius ___________ vnt.

Kitų patalpų skaičius ___________ vnt.

Aukštų skaičius ____ vnt.

Priklausinių skaičius ___________ vnt.

Priklausinių paskirtis __________________, priklausinių bendrasis plotas _________ m2.

Įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo ar jo dalies plotas ____ m2, įregistravimo data ______, unikalus numeris __________.

 

I. BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti namo techninėje dokumentacijoje)

Bendrųjų konstrukcijų techninė būklė** šio aprašo sudarymo dieną

Su bendrosiomis konstrukcijomis susijusios namo butų ir kitų patalpų (toliau – patalpos) savininkų teisės ir prievolės

Pastabos

1.

Pamatai

 

 

 

 

2.

Sienos

 

 

 

 

2.1.

Išorinės (su fasado architektūros detalėmis ir apdailos elementais)

 

 

 

 

2.2.

Vidinės (neįskaitant patalpų vidaus pertvarų )

 

 

 

 

3.

Stogas

 

 

 

 

4.

Perdenginiai

 

 

 

 

5.

Balkonų konstrukcijos

 

 

 

 

6.

Kiti namo elementai

 

 

 

 

6.1.

Įėjimo į namo laiptines laiptai

 

 

 

 

6.2.

Laiptinių lauko durys

 

 

 

 

6.3.

Laiptinių stogeliai

 

 

 

 

6.4.

Tarpaukštiniai laiptai

 

 

 

 

6.5.

Laiptinių langai

 

 

 

 

6.6.

Įėjimo į namo rūsį durys

 

 

 

 

6.7.

Laiptai į rūsį

 

 

 

 

6.8.

Rūsio langai

 

 

 

 

7.

Kiti (nurodyti, kokie)

 

 

 

 

 

II. BENDROSIOS INŽINERINĖS SISTEMOS

(JEI NĖRA TREČIŲJŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖ)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti namo techninėje dokumentacijoje)

Bendrųjų inžinerinių sistemų techninė būklė** šio aprašo sudarymo dieną

Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susijusios namo patalpų savininkų teisės ir prievolės

Pastabos

1.

Vandentiekio sistema

(geriamojo vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra namo viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)

 

 

 

 

2.

Nuotekų šalinimo sistema

(nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų įsijungimo į stovo trišakį iki pirmo nuotekų šulinio už namo sienos)

 

 

 

 

3.

Dujų sistema

(nuo įvadinės uždaromosios armatūros namo įvade iki dujų uždaromosios armatūros patalpose, bendrojo naudojimo virtuvėse)

 

 

 

 

4.

Šildymo sistema

 

 

 

Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles***

4.1.

Šilumos punktas

 

 

 

 

4.2.

Šilumos vamzdynai ir armatūra nuo šilumos punkto uždaromosios armatūros iki šildymo prietaiso patalpose, bendrojo naudojimo patalpose įskaitytinai, patalpų šildymo prietaisai

 

 

 

 

5.

Karšto vandens sistema

 

 

 

Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles***

5.1.

Šilumokaitis

 

 

 

 

5.2.

Karšto vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra namo viduje nuo pastato sienos arba šilumokaičio, įrengto name iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)

 

 

 

 

6.

Elektros sistema

(elektros instaliacijos nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos namo įvade iki elektros apskaitos prietaiso patalpose, o pastatuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisų kiekvienam butui, nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos namo įvade iki apšvietimo skydelio kiekvienam aukštui, oro kabelinių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant namo elektros linijos galinės atramos iki apskaitos prietaiso butui, požeminių kabelių nuo ribų atsakomybės akte nurodytų vietų iki namo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos)

 

 

 

 

7.

Bendrojo naudojimo patalpų, kiemo ir kitų objektų apšvietimo įrenginiai

 

 

 

 

8.

Bendroji vėdinimo sistema

 

 

 

 

9.

Bendroji oro kondicionavimo sistema

 

 

 

 

10.

Bendroji gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo sistema

 

 

 

 

11.

Liftas (liftai)

 

 

 

 

12.

Šiukšlių šalinimo sistema

 

 

 

 

13.

Lietaus nuotekų sistema

(lietaus nuotekų tinklai nuo įlajos, esančios ant pastato sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai)

 

 

 

 

14.

Kitos (nurodyti, kokios)

 

 

 

 

 

III. Bendrojo naudojimo patalpos

(jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Techniniai rodikliai (plotas, skaičius ir pan., jei tokie duomenys nurodyti namo techninėje dokumentacijoje)

Bendrojo naudojimo patalpų techninė būklė** šio aprašo sudarymo dieną

Su bendrojo naudojimo patalpomis susijusios namo patalpų savininkų teisės ir prievolės

Pastabos

1.

Laiptinės

 

 

 

 

2.

Holai

 

 

 

 

3.

Koridoriai

 

 

 

 

4.

Galerijos

 

 

 

 

5.

Palėpės

 

 

 

 

6.

Rūsiai

 

 

 

 

7.

Pusrūsiai

 

 

 

 

8.

Kitos (nurodyti, kokios)

 

 

 

 

 

Pastaba: Bendrieji namo rodikliai* gali būti nurodomi atskiroms namo sekcijoms ar korpusams.

Bendrojo naudojimo objektų techninė būklė** įvertinama balais: 4 – gera; 3 – patenkinama; 2 – bloga (artimiausiais metais ketinama remontuoti); 1 – labai bloga (būtina remontuoti nedelsiant, yra pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli nuostoliai).

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės*** patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193; 2009, Nr. 1-14).

 

 

(Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

Aprašo pateikimo namo butų ir kitų patalpų savininkams data

 

 

(rengėjo nuoroda)

 

_________________