VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 7 d. Nr. V-46

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 31 str. 2 dalies nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą (toliau – FR0459 forma).

1.2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir teikimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams kontroliuoti, kad nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, deklaruodami B klasės pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, teiktų pagal Taisykles užpildytas FR0459 formas.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0459 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0459 formoje pateiktiems duomenims apdoroti.

2.4. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti Taisyklių bei FR0459 formos pagaminimą spaustuviniu būdu ir jomis aprūpinti visas AVMI.

2.5. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

2003 m. vasario 7 d.

 

 

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. vasario 7 d.

įsakymu Nr. V-46

 

NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos (toliau – Deklaracija) užpildymo ir jos pateikimo Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 31 straipsnio nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525, toliau – MAĮ) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. DEKLARACIJOS TEIKIMAS

 

4. Deklaracijas užpildo ir apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui (toliau – AVMI) teikia nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, ne per nuolatinę bazę Lietuvoje gaunantys B klasei priskiriamų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje. Pagal GPMĮ nuostatas tokioms nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamoms priskiriamos:

- iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą;

- iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę už veiklą Lietuvoje gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

- iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę už veiklą Lietuvoje gautos sporto veiklos pajamos;

- iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę už veiklą Lietuvoje gautos atlikėjo veiklos pajamos;

- iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, taip pat kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje.

5. Deklaracija AVMI turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pajamų gavimo dienos.

6. Mokestį nuo deklaruojamų pajamų nenuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėti iki Deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Sumokėti pajamų mokestį ir pateikti Deklaraciją gali ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliotas asmuo.

7. Deklaracija teikiama tai AVMI, kurios teritorijoje gyvena pajamas gaunantis nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Jeigu toks asmuo Lietuvoje neturi gyvenamosios vietos, Deklaracija teikiama tai AVMI, kurios teritorijoje toks asmuo vykdo veiklą, o tuo atveju, kai pajamos gaunamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą arba Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto, taip pat kilnojamojo daikto, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, Deklaracija teikiama tai AVMI, kurios teritorijoje toks daiktas registruotas.

8. Užpildomas ir AVMI teikiamas vienas Deklaracijos egzempliorius, prie kurio turi būti pridėti mokesčio nuo deklaruojamų pajamų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai.

Tuo atveju, kai deklaruojamos pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, taip pat kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, turi būti pateikti tokio daikto įsigijimo kainą, pardavimo kainą ir sumokėtą komisinį atlyginimą bei mokesčius ir rinkliavas, susijusias su to daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn, patvirtinančių dokumentų, išvardytų GPMĮ 19 straipsnyje, originalai. AVMI darbuotojas, priimdamas Deklaraciją, patikrina tokius dokumentus ir juos grąžina Deklaracijos pateikėjui.

 

III. DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

9. Deklaracija turi būti pildoma laikantis tokių reikalavimų:

9.1. pildoma juodu arba mėlynu (pageidautina ne šviesaus atspalvio) rašikliu, didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

9.2. raidės ir skaičiai įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Kai Deklaracijoje įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje įrašyto rodiklio pusėse, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos sumos. Įrašant sumas, tuščios vietos (tušti langeliai) turi būti paliekamos tik kairėje laukelio pusėje;

9.3. įrašomos sumos negali būti apvalinamos. Tuo atveju, kai sumos įrašomos tik sveikais skaičiais, po kablelių turi būti įrašomi nuliai;

9.4. prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (brūkšnelių, kablelių ir pan.).

10. Pildomos iš AVMI gautos, spaustuviniu būdu pagamintos Deklaracijos formos arba kokybiškos (nepadidintos ir nesumažintos) jų kopijos, taip pat gali būti pildoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto tinklapyje (www. vmi. lt) skelbiama Deklaracijos forma.

11. Deklaracijos 1–9 laukeliuose įrašomi duomenys apie pajamų gavėją – nenuolatinį Lietuvos gyventoją:

11.1. 1 laukelyje įrašomas gyventojo asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente. Jeigu toks gyventojas neturi asmens kodo ar kito identifikacinio numerio, šiame laukelyje įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo paliekama po vieną tuščią langelį);

11.2. 2 laukelyje įrašomas pajamų mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris, kurį suteikia AVMI darbuotojas. Deklaraciją teikiant pirmą kartą, šį laukelį užpildo AVMI darbuotojas;

11.3. 3 laukelyje įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo vardas arba vardo raidė ir pavardė (tarp vardo arba vardo raidės ir pavardės paliekamas tuščias langelis);

11.4. 4 laukelyje įrašomas užsienio valstybės, kurios nuolatiniu gyventoju laikomas asmuo, kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas Deklaracijos formos pabaigoje;

11.5. 5 laukelyje įrašomas užsienio valstybės, kurios nuolatiniu gyventoju yra laikomas asmuo, pavadinimas. Tuo atveju, kai 4 laukelyje nurodomas kodas „XX“ (t. y. kitos valstybės), tada 5 laukelyje turi būti įrašomas tos valstybės pavadinimas;

11.6. 6 laukelyje įrašomas gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos 5 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje adresas (gatvė, namo numeris, miestas ar vietovė);

11.7. 7 laukelyje įrašomas gyventojo gyvenamosios vietos Lietuvoje adresas (jeigu gyventojas neturi gyvenamosios vietos Lietuvoje, laukelis nepildomas);

11.8. 8 laukelyje įrašomas telefono arba fakso numeris (Lietuvoje arba užsienio valstybėje);

11.9. 9 laukelyje įrašomas gyventojo elektroninio pašto adresas (jeigu gyventojas jo neturi, laukelis nepildomas).

12. Deklaracijos 10 laukelyje įrašoma Deklaracijos užpildymo data.

13. Deklaracijos 11 laukelyje įrašomas registracijos numeris. Pildant Deklaraciją (pirminę ar patikslintą formą), šiame laukelyje įrašomas registracijos numeris, kuris neturi sutapti su nenuolatinio Lietuvos gyventojo jau teiktų tokių Deklaracijų registracijos numeriais. Šį numerį pasirenka ir įrašo pats Deklaraciją pildantis asmuo ir toks numeris neturi kartotis.

14. Deklaracijos 12 laukelio langelyje „Pirminė forma“ arba „Patikslinta forma“ įrašomas ženklas „X“ atsižvelgiant į tai, kokia Deklaracija teikiama – pirminė ar patikslinta.

15. Deklaracijos 13 laukelis pildomas tik tuo atveju, kai teikiama patikslinta Deklaracija. Teikiant patikslintą Deklaraciją, įrašomas tikslinamos Deklaracijos registracijos numeris, o 11 laukelyje įrašomas naujas Deklaracijos registracijos numeris.

16. Deklaracijos dalyje „B klasės pajamos“ 14–18 laukeliuose įrašomi duomenys apie asmenį, iš kurio gautos pajamos:

16.1. 14 laukelyje įrašoma:

- jeigu pajamos gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, įrašomas tokio gyventojo vardas arba vardo raidė ir pavardė (tarp vardo arba vardo raidės ir pavardės paliekamas tuščias langelis),

- jeigu pajamos gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, įrašomas tokio vieneto pavadinimas;

16.2. 15 laukelyje įrašomas asmens identifikacinis numeris:

- jeigu pajamos gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomas jo asmens kodas,

- jeigu pajamos gautos iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, įrašomas jo asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris. Jeigu toks gyventojas neturi asmens kodo ar kito identifikacinio numerio, šiame laukelyje įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo paliekama po vieną tuščią langelį),

- jeigu pajamos gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, įrašomas tokio vieneto identifikacinis numeris (registracijos ar kitas numeris, suteiktas vienetui pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus);

16.3. 16 laukelyje įrašomas valstybės, kurios nuolatiniu gyventoju ar vienetu laikomas sumas išmokėjęs asmuo, kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas Deklaracijos formos pabaigoje;

16.4. 17 laukelyje įrašomas valstybės, kurios nuolatiniu gyventoju ar vienetu laikomas sumas išmokėjęs asmuo, pavadinimas. Tuo atveju, kai 16 laukelyje nurodomas kodas „XX“ (t. y. kitos valstybės), tada 17 laukelyje turi būti įrašomas tos valstybės pavadinimas;

16.5. 18 laukelyje įrašoma:

- jeigu pajamos gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomas jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje,

- jeigu pajamos gautos iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, įrašomas jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje,

- jeigu pajamos gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, įrašomas tokio vieneto buveinės adresas užsienio valstybėje.

17. Deklaracijos dalyje „B klasės pajamos“ 19–25 laukeliuose įrašomi duomenys apie nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautas B klasės pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį:

17.1. 19 laukelyje įrašoma pajamų gavimo data;

17.2. 20 laukelyje įrašomas B klasės pajamų rūšies kodas. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę Lietuvoje gautų B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, rūšių kodų sąrašas yra pateiktas Deklaracijos formos pabaigoje;

17.3. 21 laukelyje įrašomas pajamų mokesčio tarifas, kurį taikant nuo 24 laukelyje įrašytos pajamų sumos apskaičiuotas toks mokestis;

17.4. 22 laukelyje įrašoma bendra pajamų suma litais ir centais (neatėmus jokių leidžiamų atskaitymų ir sumokėto pajamų mokesčio);

17.5. 23 laukelis pildomas tik tuo atveju, kai pajamos yra gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, taip pat kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje. Šiame laukelyje įrašoma GPMĮ 19 straipsnyje nustatytų leidžiamų atskaitymų bendra suma litais ir centais, t. y. šio daikto įsigijimo kaina ir sumokėtas komisinis atlyginimas bei mokesčiai ir rinkliavos, susiję su šio daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn.

Pastaba: Leidžiama atimti tik tas sumas, kurios yra pagrįstos tokio daikto įsigijimo kainą ir sumokėtu komisiniu atlyginimu bei mokesčiais ir rinkliavomis, susijusiomis su šio daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn, patvirtinančiais dokumentais;

17.6. 24 laukelyje įrašoma B klasės pajamų suma litais ir centais, nuo kurios taikant 21 laukelyje nurodytą tarifą apskaičiuotas pajamų mokestis.

Tuo atveju, kai pajamos yra gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, taip pat kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, 24 laukelyje įrašyta suma turi būti lygi iš 22 laukelyje įrašytos sumos atėmus 23 laukelyje įrašytą sumą.

Visais kitais atvejais 24 laukelyje įrašyta suma turi atitikti 22 laukelyje įrašytą sumą;

17.7. 25 laukelyje įrašoma nuo 24 laukelyje įrašytos pajamų sumos taikant 21 laukelyje nurodytą mokesčio tarifą apskaičiuota pajamų mokesčio suma litais ir centais.

18. Kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas per tą patį 25 dienų laikotarpį ne per savo nuolatinę bazę Lietuvoje gauna kitos rūšies B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, arba jas gauna iš kito asmens, pildomi Deklaracijos kitos dalies „B klasės pajamos“ 14–25 laukeliai.

19. Tuo atveju, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas per tą patį 25 dienų laikotarpį ne per savo nuolatinę bazę Lietuvoje gauna daugiau kaip dviejų rūšių B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, arba jas gauna iš daugiau negu dviejų skirtingų asmenų, jis privalo pildyti ir teikti naują Deklaraciją.

20. 26 laukelyje įrašoma visa deklaruotų pajamų suma litais ir centais, nuo kurios apskaičiuotas mokestis. Ši suma turi būti lygi Deklaracijos abiejų dalių „B klasės pajamos“ 24 laukeliuose įrašytų skaičių sumai.

21. 27 laukelyje įrašoma visa apskaičiuoto pajamų mokesčio suma litais ir centais, kuri turi būti lygi Deklaracijos abiejų dalių „B klasės pajamos“ 25 laukeliuose įrašytų skaičių sumai.

22. Deklaraciją pasirašo ją užpildęs asmuo ir nurodo savo vardą bei pavardę.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. AVMI darbuotojas, priėmęs Deklaraciją ir užpildęs jos preambulę, pateikėjui pageidaujant, grąžina jam Deklaracijos kopiją.

24. AVMI kaupia gautų Deklaracijų originalus ir juose pateiktus duomenis suveda į atitinkamas duomenų bazes.

25. Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą ar neteisingą duomenų į ją įrašymą asmuo gali būti traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________