LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. birželio 30 d. Nr. 856

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) ir išdėstyti 4.4 punktą taip:

4.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius (iki 2004 m. sausio 1 d.) – ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 dienos teikti vietos mokesčio administratoriams informaciją apie gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, susidariusias skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ