VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, ŠILDYMO SISTEMŲ IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ EFEKTYVUMO TIKRINIMO ATSISKAITYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 30 d. Nr. 109

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr.56-2224; 2005, Nr. 142-5104) 20 straipsnio 6 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 4-73 „Dėl Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo reglamentų patvirtinimo“ (Žin. 2006, Nr. 27-902; 2008, Nr. 87-3505):

1. Tvirtinu Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo atsiskaitymo tvarką (pridedama).

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu VEI priežiūros skyriaus vedėjui V. Rapkauskui.

 

 

VIRŠININKAS                                                                                   VYTAUTAS MIŠKINIS

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos

viršininko prie Ūkio ministerijos

2008 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 109

 

PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, ŠILDYMO SISTEMŲ IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ EFEKTYVUMO TIKRINIMO ATSISKAITYMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo atsiskaitymo tvarka (toliau – atsiskaitymo tvarka) nustato detalią tvarką ir reikalavimus, atsiskaitant už atliktą pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimą.

2. Šia tvarka privalo vadovautis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – VEI) ir efektyvumo tikrinimo darbus atliekančių įmonių darbuotojai.

3. Atsiskaitymo tvarkoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Efektyvumas – kuro ir (arba) šilumos energijos veiksmingo panaudojimo laipsnis.

Pastatas – stogu apdengtas statinys, kurio patalpų mikroklimatui palaikyti naudojama energija ir kuriame yra vienas ar daugiau kambarių arba kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi arba žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ar kitai veiklai.

Tikrintojas – juridinis asmuo, kurio darbuotojai atlieka katilo bei šildymo ir (ar) kondicionavimo sistemos tikrinimą, siekdami nustatyti jų veikimo parametrų, lemiančių veikimo efektyvumą, trūkumus ir priemones jiems pašalinti.

Naudotojas – katilo bei šildymo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos savininkas arba jo įgaliotas fizinis arba juridinis asmuo, eksploatuojantis katilą, šildymo ir (ar) oro kondicionavimo sistemą.

Tikrinimo ataskaita – katilo ir (ar) šildymo sistemos tikrinimo ataskaita, oro kondicionavimo sistemos tikrinimo klausimynas – ataskaita.

Ženklinimo kortelė – nustatytos formos ženklas, kuriuo pažymimi efektyviai energijos išteklius ir energiją naudojantys įrenginiai (katilai, oro kondicionavimo sistemos).

 

II. TIKRINIMO ATASKAITŲ REGISTRAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTĄ TIKRINIMĄ

 

4. Tikrintojo darbuotojas, atlikęs tikrinimą, sudaro atliktų darbų sąmatą ir išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurias kartu su tikrinimo ataskaita pateikia VEI teritoriniam skyriui priklausomai nuo tikrinto objekto vietovės.

5. Paskirtasis VEI teritorinio skyriaus pareigūnas, patikrinęs pateiktus dokumentus (atliktų darbų sąmatą, PVM sąskaitą faktūrą, tikrinimo ataskaitą) pasilieka nuskaitytą elektroninę tikrinimo ataskaitos formos kopiją su tikrintojo ir naudotojo parašais ir teikia VEI teritorinio skyriaus vedėjui vizuoti PVM sąskaitą faktūrą. Tikrinimo ataskaitos elektroninės formos kopija registruojama katilų, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų duomenų bazėje ir saugoma iki kito atitikties tikrinimo.

6. VEI teritorinio skyriaus vedėjas kompetentingą pareigūną 5 punkte paminėtų dokumentų tikrinimui skiria savo nuožiūra.

7. VEI teritorinio skyriaus vedėjas kaupia vizuotas PVM sąskaitas faktūras dėl mokesčio už katilų bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų katilais ir oro kondicionavimo sistemų, skirtų gyvenamosioms patalpoms šildyti ar vėsinti, atitikties tikrinimo paslaugas ir vieną kartą per mėnesį pateikia jas VEI finansų skyriui.

8. VEI finansų skyrius, gavęs iš VEI teritorinio skyriaus vedėjo vizuotas PVM sąskaitas faktūras, per 5 darbo dienas sumoka tikrintojams už atliktas paslaugas iš Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo programai skirtų lėšų.

9. Naudotojas, gavęs iš tikrintojo VEI teritorinio skyriaus vedėjo vizuotą PVM sąskaitą faktūrą, sumoka už katilų bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų katilais ir oro kondicionavimo sistemų, skirtų negyvenamosios paskirties patalpoms šildyti ar vėsinti, atitikties tikrinimo paslaugas pagal sudarytas sutartis su tikrintojais.

 

III. ŽENKLINIMO KORTELĖS, JŲ APSKAITA

 

10. Nustatoma ši ženklinimo kortelės forma ir dydis:

 

 

Išorinis ženklinimo kortelės skersmuo D = 50 mm. Spalvos: rėmelis ir Nr. – juoda, pagrindas – bordinė, efektyvumo ženklas e – geltona.

 

11. Kiekviena ženklinimo kortelė pažymėta originaliu vienetiniu numeriu.

12. Už ženklinimo kortelių apskaitą (įsigijimą, saugojimą, išdavimą) atsakingas VEI viršininko paskirtas VEI pareigūnas.

13. Asmuo, atsakingas už ženklinimo kortelių apskaitą, kiekvieną mėnesį pateikia VEI Finansų skyriui ataskaitą apie ženklinimo kortelių išdavimą VEI teritoriniams skyriams.

14. VEI teritorinių skyrių vedėjai ar jų įgalioti VEI teritorinių skyrių pareigūnai kiekvieną mėnesį pateikia VEI Finansų skyriui ataskaitas apie ženklinimo kortelių panaudojimą.

 

IV. ŽENKLINIMO KORTELIŲ PANAUDOJIMO TVARKA

 

15. Tikrintojai ženklinimo korteles už nustatytą mokestį gali įsigyti visuose VEI teritoriniuose skyriuose.

16. Jei patikrintas įrenginys (katilas, oro kondicionavimo sistema) atitinka tikrinimo metodikose nurodytas efektyvumo vertes, jis pažymimas nustatytos formos ženklinimo kortele.

17. Ženklinimo kortelėje esantis numeris įrašomas tikrinimo ataskaitos skyriuje „Ženklinimas“ bei registruojamas VEI prižiūrimoje patikrintų katilų, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų duomenų bazėje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę pateikti skundą VEI dėl Tikrintojo veiksmų ar neveikimo.

19. VEI pareigūnai skundus nagrinėja vadovaudamiesi Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 53-2075).

 

_________________