LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2007 m. gruodžio 13 d. Nr. X-1377

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995)

 

1 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

43 straipsnis. Studentų ir gydytojų rezidentų studijų ir darbo bei sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo LNSS įstaigose finansavimo tvarka

1. LNSS įstaigų, kuriose vyksta studentų ir rezidentų studijos ir kuriose rezidentai dirba gydytojais rezidentais, išlaidos, susijusios su studentų ir gydytojų rezidentų studijomis ir darbo užmokesčiu, kompensuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. LNSS įstaigos turi teisę apmokėti studentų ir gydytojų rezidentų studijas, su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis sudaryti paskolos sutartis rezidentų gerovei užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

3. LNSS įstaigų sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimosi išlaidos apmokamos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

 

3 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2007 m. gruodžio 31 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti būtinus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________