LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

S U T A R T I S

DĖL NELEGALIAI GYVENANČIŲ ASMENŲ GRĄŽINIMO

 

1995 m. birželio 30 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Estijos Respublikos Vyriausybė ir Latvijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Šalimis,

siekdamos užtikrinti asmenų, neteisėtai esančių kitos Šalies teritorijoje, grąžinimą, t. y. asmenų, kurie neatitinka reikalavimų, keliamų leidimui gyventi gauti, bendradarbiaudamos ir gerbdamos tarpusavio lygybę,

susitarė:

 

1 straipsnis

Definicijos

 

Šalis, kuriai nukreiptas reikalavimas, – Šalis, turinti priimti atgal ar leidžianti pervažiuoti grąžinamam asmeniui, pareikalavus kuriai nors Šaliai.

Reikalaujanti Šalis – Šalis, reikalaujanti, kad kita Šalis priimtų grąžinamą asmenį arba leistų jam įvažiuoti ar vykti per jos teritoriją tranzitu.

Grąžinamas asmuo – asmuo, kuris neatitinka reikalavimų, keliamų asmeniui gyventi reikalaujančios Šalies teritorijoje.

Grąžinimas – grąžinamo asmens priėmimas, kurį vykdo Šalis, kuriai nukreiptas reikalavimas, reikalaujančiai Šaliai pareikalavus.

Leidimas gyventi – bet kokios rūšies leidimas, išduotas kurios nors Šalies, suteikiantis asmeniui teisę gyventi tos Šalies teritorijoje, išskyrus tranzitinę vizą ir laikiną leidimą apsigyventi, išduotą realizuojant prieglobsčio teisę.

Išorinė siena – pirmoji siena, kuri buvo pereita ir kuri nėra bendra Šalių siena.

Trečioji valstybė – valstybė, kuri nėra šios Sutarties Šalimi.

 

2 straipsnis

Šalies piliečių grąžinimas

 

1. Šalis, kuriai nukreiptas reikalavimas, reikalaujančiai Šaliai pareikalavus, be jokių formalumų priims grąžinamus asmenis, įrodžius ar pagrįstai manant, kad jie yra Šalies, kuriai nukreiptas reikalavimas, piliečiai.

Ta pati nuostata taikoma asmenims, kurie įvažiavimo į reikalaujančios Šalies teritoriją momentu turėjo pilietybę Šalies, kuriai nukreiptas reikalavimas ir kurie neįgijo kurios nors kitos valstybės pilietybės.

2. Reikalaujančiai Šaliai pareikalavus, Šalis, kuriai nukreiptas reikalavimas, turi nedelsdama išduoti kelionės dokumentus asmenims, kurie turi būti grąžinami.

3. Reikalaujanti Šalis priims atgal tomis pačiomis sąlygomis šiuos asmenis vėl, jeigu paaiškės, kad jie nebuvo Šalies, kuriai nukreiptas reikalavimas, piliečiai jų deportacijos iš reikalaujančios Šalies metu. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, kai Šalies, kuriai nukreiptas reikalavimas, piliečiai netenka pilietybės po to, kai jie įvažiuoja į reikalaujančios Šalies teritoriją.

 

3 straipsnis

Grąžinimas trečiųjų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, patekusių per išorinę sieną

 

1. Šalis, kuriai nukreiptas reikalavimas, per kurios išorinę sieną pateko grąžinamas asmuo, be jokių formalumų priims grąžinamą asmenį, įrodžius ar pagrįstai manant, kad grąžinamas asmuo pateko į reikalaujančios Šalies teritoriją iš teritorijos Šalies, kuriai nukreiptas reikalavimas.

2. Sąlygos, išvardytos aukščiau išdėstytame punkte, netaikomos tuo atveju, kai grąžinamas asmuo, patekdamas į reikalaujančios Šalies teritoriją, turėjo tos Šalies galiojantį leidimą gyventi ar kai toks leidimas grąžinamam asmeniui buvo išduotas jau patekus į reikalaujančios Šalies teritoriją.

 

4 straipsnis

Grąžinimas trečiųjų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės Šaliai, atsakingai už jų įvažiavimą

 

1. Tuo atveju, jeigu grąžinamas asmuo turi Šalies, kuriai nukreiptas reikalavimas, išduotą galiojantį leidimą gyventi, ši Šalis be jokių formalumų priims grąžinamą asmenį reikalaujančiai Šaliai pareikalavus.

2. Jeigu daugiau kaip viena Šalis yra išdavusi leidimą gyventi grąžinamam asmeniui, atsakomybė už susigrąžinimą tenka tai Šaliai, kurios leidimo gyventi terminas baigiasi vėliausiai.

 

5 straipsnis

Terminai

 

1. Šalis, kuriai nukreiptas reikalavimas, turi raštu atsakyti į jį nedelsdama, bet kuriuo atveju – daugiausia per 15 dienų nuo reikalavimo gavimo momento.

2. Šalis, kuriai nukreiptas reikalavimas, turi leisti kuo skubiau grįžti į savo teritoriją grąžinamiems asmenims, kuriems ji išdavė grąžinimo leidimą ar garantavo jų susigrąžinimą raštu, bet ne vėliau kaip po 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos. Reikalaujančiai Šaliai prašant, šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ir praktinėms kliūtims pašalinti.

 

6 straipsnis

Terminas, kuriam praėjus, grąžinimo pareiga išnyksta

 

Reikalavimas priimti turi būti pateiktas Šaliai, kuriai nukreiptas reikalavimas, per 1 metus po to, kai reikalaujanti Šalis aptiko grąžinamų asmenų neteisėtą buvimą savo teritorijoje.

 

7 straipsnis

Grąžinamų asmenų tranzitas per Šalių teritorijas

 

1. Šalys leis vykti tranzitu per savo teritoriją grąžinamam asmeniui, kitai Šaliai prašant tuo atveju, jeigu šio asmens įvažiavimas į trečiąją valstybę užtikrintas.

2. Jeigu tranzitinė viza turi būti išduota, ji išduodama nemokamai.

3. Nepaisant bet kokio išduoto leidimo, asmuo, vykstantis tranzitu, gali būti grąžintas kitai Šaliai, jeigu šio asmens tolimesnė kelionė ar patekimas į trečiąją valstybę nebeužtikrinamas.

4. Šalys stengsis riboti grąžinamų asmenų tranzito operacijas, jeigu yra galimybė tiesiogiai grąžinti šiuos asmenis į trečiąją valstybę, kuri užtikrino jų priėmimą.

 

8 straipsnis

Informacija apie grąžinamus asmenis

 

Vykdant šią Sutartį, apie grąžinamą asmenį, esant galimybei, turi būti pateikiama tokia informacija:

a) pavardė, vardas, kiti vardai, pravardės ar pseudonimai, išgalvotas vardas, gimimo vieta ir data, lytis, pilietybė, jei buvo – ankstesnė pilietybė, tautybė;

b) asmens paso duomenys, identifikacijos kortelės ar kito identifikacijos dokumento, taip pat kelionės dokumentų ar leidimų numeriai, galiojimo laikas, išdavimo data ir vieta, išdavusi tarnyba;

c) kiti duomenys, reikalingi grąžinamo asmens identifikavimui;

d) grąžinimo maršrutas ir sustojimo vietos;

e) leidimai gyventi ar tranzitinės vizos, išduotos vienos iš Šalių, jų aprašymas;

f) Šio Susitarimo 7 straipsnyje nurodytais atvejais – trečiosios valstybės suteikta garantija priimti grąžinamą asmenį.

 

9 straipsnis

Išlaidos

 

1. Išlaidas už grąžinamo asmens pervežimą iki Šalies, kuriai nukreiptas reikalavimas, sienos pagal šios Sutarties 2, 3 ir 4 straipsnius apmoka reikalaujanti Šalis.

2. Išlaidas už tranzito operacijas iki trečiosios valstybės sienos ir, kai reikia, išlaidas, atsirandančias dėl transporto grįžimo, apmoka reikalaujanti Šalis pagal 7 straipsnio reikalavimus.

 

10 straipsnis

Šios Sutarties įsigaliojimas ir vykdymas

 

1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo momentu.

2. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, Šalys diplomatiniais kanalais informuos viena kitą apie institucijas, įgaliotas vykdyti šią Sutartį, taip pat apie šių institucijų pasikeitimus.

3. Aukščiau paminėtos institucijos ne vėliau kaip per 30 dienų po šios Sutarties įsigaliojimo išspręs praktinius klausimus dėl Sutarties įgyvendinimo. Reikalui esant, ypač kilus ginčams, jos nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po reikalavimo iš kurios nors Šalies gavimo organizuos susitikimus.

4. Aukščiau paminėtos institucijos koordinuos savo veiklą, vykdydamos šią Sutartį:

– keisis informacija ir jos detalėmis;

– nurodys sienos perėjimo punktus grąžinamų asmenų pervežimui;

– nurodys grąžinamų asmenų, kuriuos turi lydėti policijos eskortas ar sienos apsaugos pareigūnai, pervežimo sąlygas;

– keisis kita susijusia informacija.

 

11 straipsnis

Santykis su kitais tarptautiniais susitarimais

 

Jokia šios Sutarties nuostata nekeičia kitos Šalies teisių ir pareigų, kylančių iš tos Šalies pasirašytų kitų tarptautinių susitarimų.

 

12 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

1. Ši Sutartis sudaryta neapibrėžtam laikui.

2. Kiekviena Šalis turi teisę laikinai sustabdyti šios Sutarties ar jos nuostatų galiojimą, ypač valstybės saugumo, gynybos, viešosios tvarkos ar visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, pranešdama apie tai diplomatiniais kanalais. Sutarties sustabdymas įsigalioja nedelsiant.

3. Kiekviena Šalis dėl svarbių priežasčių gali nutraukti šios Sutarties galiojimą, pranešdama kitai Šaliai apie tai diplomatiniais kanalais. Ši Sutartis nustos galioti pirmą mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį kita Šalis gavo pranešimą, dieną.

 

Sudaryta Vilniuje 1995 m. birželio 30 d. trimis kopijomis lietuvių, estų, latvių ir anglų kalbomis, visiems tekstams turint vienodą galią. Kilus ginčui, tekstas anglų kalba bus laikomas pagrindiniu.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

______________