Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 2 d. Nr. 118

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 85-3381; 2009, Nr. 109-4592; 2010, Nr. 134-6848) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SUDĖTIES IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, ATSAKINGŲ UŽ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ RENGIMĄ, NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370) 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti finansų ministrą nustatyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį ir atsakingus už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektus (toliau – konsolidavimo schema).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Konsolidavimo schema sudaroma tokiu būdu, kad finansinės ataskaitos būtų konsoliduojamos taip:

2.1.1. I konsolidavimo lygis: nacionalinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2. II konsolidavimo lygis:

2.1.2.1. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2.4. savivaldybių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.3. III konsolidavimo lygis:

2.1.3.1. valstybės išteklių ir mokesčių fondų finansinių ataskaitų rinkiniai, valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, turinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai ir valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, neturinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo išteklių fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.4. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo išteklių fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.5. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.6. savivaldybės išteklių fondų finansinių ataskaitų rinkiniai, savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.4. IV ir žemesnieji konsolidavimo lygiai: viešojo sektoriaus subjektų, kurių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai priskiriami prie III konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.3.1– 2.1.3.5 punktus:

2.1.4.1. kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, turinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.4.2. kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, neturinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, finansinių ataskaitų rinkiniai.

2.2. Šio nutarimo 2.1.3.1 ir 2.1.4.1 punktuose nurodytus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius rengia viešojo sektoriaus subjektas, kurio grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys priskiriamas prie III konsolidavimo lygio pagal 2.1.3.1 punktą. Parengtą 2.1.4.1 punkte nurodytą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pasirašo ir viešojo sektoriaus subjektas, kurio grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas.

2.3. Viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už šio nutarimo 2.1.3.1– 2.1.3.5 punktuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo:

2.3.1. patvirtinti savo kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai:

2.3.1.1. 2010 metų konsolidavimo schemai parengti – iki 2011 m. vasario 15 dienos;

2.3.1.2. 2011 metų ir vėlesnių metų konsolidavimo schemai parengti – iki kiekvienų einamųjų metų lapkričio 15 dienos;

2.3.2. raštu pranešti Finansų ministerijai apie planuojamus prijungti prie viešojo sektoriaus subjektų grupės naujus viešojo sektoriaus subjektus, viešojo sektoriaus subjektų grupėje numatomus įsteigti naujus ar likviduoti, reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektus, taip pat apie kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pasikeitimą ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl viešojo sektoriaus subjektų steigimo, likvidavimo, reorganizavimo arba pavaldumo pakeitimo priėmimo pateikti kitą finansų ministro nustatytą konsolidavimui svarbią informaciją.

2.4. Valstybės išteklių ir mokesčių fondai, valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, neturintys kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio nutarimo 2.1.3.1 punktą priskiriami prie III konsolidavimo lygio, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl jų likvidavimo arba reorganizavimo priėmimo privalo Finansų ministerijai raštu pranešti apie numatomą likvidavimą arba reorganizavimą.

2.5. Patvirtintą savivaldybės išteklių fondų ir savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą šio nutarimo 2.3.1 punkte nustatyta tvarka Finansų ministerijai raštu teikia ir apie šio nutarimo 2.3.2 punkte nustatytas aplinkybes praneša savivaldybės administracija.

2.6. Finansų ministerija:

2.6.1. skelbia patvirtintą 2010 metų konsolidavimo schemą Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt per 60 kalendorinių dienų nuo 2010 finansinių metų pabaigos;

2.6.2. skelbia patvirtintą 2011 metų ir vėlesnių metų konsolidavimo schemą Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos.

2.7. Visų konsolidavimo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – informacinė sistema), sukurta įgyvendinant Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2005, Nr. 81-2966; 2008, Nr. 86-3414). Informacinės sistemos nuostatus tvirtina finansų ministras.

2.8. Viešojo sektoriaus subjektas teikia į informacinę sistemą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti reikalingą informaciją, kurios turinį, pateikimo terminus ir tvarką nustato finansų ministras.

2.9. Viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, rengdamas atitinkamo konsolidavimo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, turi teisę, suderinęs su Finansų ministerija, neįtraukti į šiuos rinkinius viešojo sektoriaus subjekto pateiktos informacijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti, kuri neatitinka pagal šio nutarimo 2.8 punktą finansų ministro nustatytos informacijos turinio.

3. Šis nutarimas taikomas rengiant 2010 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________