TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS SUTARTIES KONVENCIJOS (CMR) PAPILDOMAS PROTOKOLAS DĖL ELEKTRONINIO VAŽTARAŠČIO

 

ŠIO PROTOKOLO ŠALYS,

BŪDAMOS Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), priimtos 1956 m. gegužės 19 d. Ženevoje, ŠALIMIS;

NORĖDAMOS papildyti minėtą Konvenciją, siekiant sudaryti palankesnes neprivalomo važtaraščio surašymo sąlygas taikant duomenų elektroninio registravimo ir tvarkymo būdus,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

Apibrėžtys

 

Šiame Protokole:

„Konvencija“ – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR);

„Elektroninis pranešimas“ – informacija, parengta, išsiųsta, gauta ar saugoma elektroniniu, optiniu, skaitmeniniu ar panašiu būdu taip, kad perduodama informacija vėliau būtų galima pasinaudoti;

„Elektroninis važtaraštis“ – važtaraštis, kurį elektroninio pranešimo būdu perduoda vežėjas, siuntėjas ar bet kuri kita šalis, suinteresuota vykdyti vežimo sutartį, kuriai taikoma Konvencija, įskaitant išsamią informaciją, logiškai susietą su elektroniniu pranešimu, perduodamą kaip prisegami priedai ar kitu būdu susijusią su elektroniniu pranešimu, perduodamą kartu su juo ar vėliau taip, kaip elektroninio važtaraščio dalį;

„Elektroninis parašas“ – elektroniniu formatu pateikiami duomenys, kurie pridedami prie kitų elektroninių duomenų ar yra logiškai susieti su jais ir kurie reikalingi autentiškumui nustatyti.

 

2 straipsnis

Elektroninio važtaraščio taikymo sritis ir galiojimas

 

1. Atsižvelgiant į šio Protokolo nuostatas, Konvencijoje minimas važtaraštis, taip pat bet koks paklausimas, deklaracija, instrukcija, prašymas, išlyga ar kitas pranešimas, susijęs su vežimo sutarties, kuriai taikoma Konvencija, vykdymu, gali būti surašomi elektroninio pranešimo būdu.

2. Elektroninis važtaraštis, kuris atitinka šio Protokolo nuostatas, laikomas lygiaverčiu Konvencijoje minimam važtaraščiui ir todėl turi tokią pat įrodomąją vertę ir tokį pat poveikį kaip važtaraštis.

 

3 straipsnis

Elektroninio važtaraščio autentiškumo nustatymas

 

1. Vežimo sutarties šalys elektroninio važtaraščio autentiškumą nustato patikimu elektroninio parašo metodu, užtikrinančiu parašo ryšį su elektroniniu važtaraščiu. Elektroninio parašo metodas laikomas patikimu, nebent įrodoma kitaip, jei elektroninis parašas:

a) būdingas tik pasirašančiam asmeniui,

b) leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę,

c) sukuriamas, naudojant priemones, kurias gali kontroliuoti tik pats pasirašantis asmuo, ir

d) susijęs su duomenimis, su kuriais jis susietas taip, kad būtų galima nustatyti bet kokį vėlesnį tų duomenų pakeitimą.

2. Elektroninio važtaraščio autentiškumas taip pat gali būti patvirtinamas bet kuriuo kitu elektroninio autentifikavimo metodu, leidžiamu taikyti pagal šalies, kurioje surašomas elektroninis važtaraštis, įstatymus.

3. Elektroniniame važtaraštyje pateikiama išsami informacija prieinama bet kuriai teisę į ją turinčiai šaliai.

 

4 straipsnis

Elektroninio važtaraščio parengimo sąlygos

 

1. Elektroniniame važtaraštyje pateikiama tokia pat išsami informacija kaip ir Konvencijoje minimame važtaraštyje.

2. Elektroninio važtaraščio išdavimo procedūra užtikrinamas jame pateikiamos išsamios informacijos vientisumas nuo to momento, kai jis buvo pirmą kartą galutinai parengtas. Vientisumas užtikrinamas tada, kai išsami informacija išlieka visa ir nepakitusi, nepaisant bet kokių papildymų ar pakeitimų, atsirandančių įprastu būdu saugant ir rodant pranešimą.

3. Elektroniniame važtaraštyje pateikiama išsami informacija gali būti papildoma ar pakeičiama Konvencijoje leidžiamais atvejais.

Pildant ar keičiant elektroninius važtaraščius turi būti galima nustatyti bet kokį elektroninio važtaraščio papildymą ar pakeitimą ir išsaugoti jame iš pradžių pateiktą išsamią informaciją.

 

5 straipsnis

Elektroninio važtaraščio įgyvendinimas

 

1. Šalys, suinteresuotos vežimo sutarties vykdymu, susitaria dėl tvarkos ir jos įgyvendinimo, siekdamos laikytis šio Protokolo ir Konvencijos reikalavimų, visų pirma dėl:

a) elektroninio važtaraščio išdavimo ir perdavimo įgaliotai šaliai būdo,

b) patvirtinimo, kad elektroninis važtaraštis yra vientisas,

c) būdo, kuriuo šalis, turinti teisę naudotis su elektroniniu važtaraščiu susijusiomis teisėmis, gali parodyti turinti tokią teisę,

d) būdo, kuriuo patvirtinamas krovinio pristatymo gavėjui faktas,

e) elektroninio važtaraščio papildymo ar pakeitimo procedūrų; ir

f) elektroninio važtaraščio galimo pakeitimo kitais būdais išduotu važtaraščiu.

2. 1 pastraipoje nurodytos procedūros turi būti nurodytos elektroniniame važtaraštyje ir lengvai nustatomos.

 

6 straipsnis

Elektroninį važtaraštį papildantys dokumentai

 

1. Vežėjas pateikia siuntėjui, pastarojo prašymu, krovinio kvitą ir visą informaciją, reikalingą kroviniui identifikuoti ir galimybei naudotis elektroniniu važtaraščiu, apie kurį kalbama šiame Protokole.

2. Siuntėjas gali pateikti vežėjui Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies g punkte ir 11 straipsnyje minimus dokumentus elektroninio pranešimo forma, jei šie dokumentai turimi tokia forma ir jei šalys susitarė dėl procedūrų, leidžiančių nustatyti šių dokumentų ir elektroninio važtaraščio, apie kurį kalbama šiame Protokole, ryšį, kad būtų užtikrintas jų vientisumas.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7 straipsnis

Pasirašymas, ratifikavimas ir prisijungimas

 

1. Šis Protokolas teikiamas pasirašyti valstybėms, kurios yra pasirašiusios šią Konvenciją ar yra jos Šalys ir yra Ekonomikos komisijos Europai narės arba priimtos dirbti Komisijoje konsultavimosi pagrindais, remiantis Komisijos darbo tvarkos taisyklių 8 dalimi.

2. Šis Protokolas valstybėms pateikiamas pasirašyti Ženevoje nuo 2008 m. gegužės 27 iki 30 d. įskaitytinai, o po šios datos Jungtinių Tautų centrinėje būstinėje Niujorke iki 2009 m. birželio 30 d. įskaitytinai.

3. Šį Protokolą ratifikuoja Konvenciją pasirašiusios valstybės, o prie jo prisijungti gali šio straipsnio 1 dalyje minimos nepasirašiusios valstybės, kurios yra Konvencijos Šalys.

4. Valstybės, kurios, vadovaudamosi Komisijos darbo tvarkos taisyklių 11 dalimi, gali dalyvauti tam tikroje Ekonomikos komisijos Europai veikloje ir kurios prisijungė prie Konvencijos, gali tapti šio Protokolo Šalimis, prisijungdamos prie jo jam įsigaliojus.

5. Ratifikuojama ar prisijungiama deponuojant Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui prisijungimo dokumentą.

6. Bet koks ratifikavimo ar prisijungimo dokumentas, deponuotas įsigaliojus kokiam nors šio Protokolo pakeitimui, priimtam vadovaujantis šio Protokolo 13 straipsnio nuostatomis, laikomas taikomu Protokolui su pakeitimu.

 

8 straipsnis

Įsigaliojimas

 

1. Šis Protokolas įsigalioja devyniasdešimtąją dieną nuo tos dienos, kai penkios šio Protokolo 7 straipsnio 3 dalyje minimos valstybės deponuoja savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentus.

2. Bet kuriai valstybei, kuri ratifikuoja šį Protokolą ar prisijungia prie jo po to, kai penkios valstybės deponuoja savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentus, šis Protokolas įsigalioja devyniasdešimtąją dieną nuo tos dienos, kai ta valstybė deponuoja savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą.

 

9 straipsnis

Denonsavimas

 

1. Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį Protokolą apie tai pranešdama Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui.

2. Denonsavimas įsigalioja praėjus 12 mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna pranešimą apie denonsavimą.

3. Bet kuri valstybė, kuri nustoja būti Konvencijos Šalimi, tą pačią dieną nustoja būti šio Protokolo Šalimi.

 

10 straipsnis

Nutraukimas

 

Jei po to, kai įsigalioja šis Protokolas, Šalių dėl denonsavimo lieka mažiau nei penkios, šis Protokolas nustoja galioti nuo tos dienos, kai įsigalioja paskutinis denonsavimas. Protokolas taip pat nustoja galioti nuo tos dienos, kai nustoja galioti Konvencija.

 

11 straipsnis

Ginčai

 

Bet koks su šio Protokolo aiškinimu ar taikymu susijęs dviejų ar daugiau Šalių ginčas, kurio Šalys negali išspręsti derybomis ar kitais būdais, bet kurios susijusios Šalies prašymu perduodamas spręsti Tarptautiniam Teisingumo Teismui.

 

12 straipsnis

Išlygos

 

1. Bet kuri šio Protokolo Šalis, pasirašydama, ratifikuodama šį Protokolą ar prie jo prisijungdama, gali, apie tai informavusi Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių, pareikšti, kad ji nesinaudos šio Protokolo 11 straipsniu. Kitoms Protokolo Šalims šio Protokolo 11 straipsnis Šalies, kuri padarė tokią išlygą, atžvilgiu yra neprivalomas.

2. Šio straipsnio 1 punkte nurodytas pranešimas gali bet kada atšauktas apie tai informavus Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių.

3. Draudžiamos daryti bet kokios kitos šio Protokolo išlygos.

 

13 straipsnis

Pakeitimai

 

1. Šiam Protokolui įsigaliojus, jis gali būti keičiamas šiame straipsnyje nurodyta tvarka.

2. Bet koks šio Protokolo Šalies pasiūlytas šio Protokolo pakeitimas pateikiamas Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Europai (UNECE) Kelių transporto darbo grupei apsvarstyti ir priimti sprendimą.

3. Šio Protokolo Šalys deda visas įmanomas pastangas siekdamos pasiekti susitarimą. Jei nepaisant tokių pastangų susitarimo dėl pasiūlyto pakeitimo nepasiekiama, kaip paskutinė priemonė, kad jis būtų priimtas, už jį turi balsuoti dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Šalių dauguma. Bendru sutarimu arba dviem trečdaliais Šalių balsų priimtą pakeitimą Jungtinių Tautų Ekonomikos komisija Europai pateikia Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, kuris jį išplatina visoms šio Protokolo Šalims ir pasirašiusioms valstybėms, kad šios jį priimtų.

4. Per devynis mėnesius nuo tos dienos, kai Generalinis sekretorius informuoja apie pasiūlytą pakeitimą, bet kuri Šalis gali pranešti Generaliniam Sekretoriui apie savo prieštaravimą pasiūlytam pakeitimui.

5. Siūlomas pakeitimas laikomas priimtu, jei pasibaigus ankstesnėje pastraipoje nurodytam devynių mėnesių laikotarpiui nė viena šio Protokolo Šalis jam neprieštarauja. Jei atsiranda prieštaravimų, siūlomas pakeitimas neįsigalioja.

6. Jei valstybė tampa šio Protokolo Susitariančiąja Šalimi nuo to momento, kai pranešama apie siūlomą pakeitimą iki šio straipsnio 4 dalyje nustatyto devynių mėnesių laikotarpio pabaigos, Ekonomikos komisijos Europai Kelių transporto darbo grupės sekretoriatas kuo greičiau praneša naujajai valstybei, šio Protokolo Šaliai, apie siūlomą pakeitimą. Pastaroji iki devynių mėnesių laikotarpio pabaigos gali pranešti Generaliniam Sekretoriui, kad ji prieštarauja siūlomam pakeitimui .

7. Generalinis Sekretorius kuo greičiau informuoja visas Šalis apie pareikštus prieštaravimus pagal šio straipsnio 4 ir 6 dalis, taip pat apie bet kokį pakeitimą, priimtą pagal pirmesnę 5 dalį.

8. Bet koks priimtas pakeitimas įsigalioja po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius praneša Šalims apie jo priėmimą.

 

14 straipsnis

Diplomatinės konferencijos sušaukimas

 

1. Įsigaliojus šiam Protokolui bet kuri Šalis, informuodama apie tai Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių, gali paprašyti, kad šiam Protokolui persvarstyti būtų sušaukta konferencija. Generalinis Sekretorius informuoja visas Šalis apie tokį prašymą ir sušaukia persvarstymo konferenciją, jei per keturis mėnesius nuo tada, kai Generalinis Sekretorius apie tai praneša, ne mažiau kaip vienas ketvirtadalis šio Protokolo Šalių praneša, kad sutinka su tokiu prašymu.

2. Jei pagal pirmesnę pastraipą sušaukiama konferencija, Generalinis Sekretorius informuoja visas Šalis ir pakviečia jas per tris mėnesius pateikti pasiūlymus, kurie jų pageidavimu turėtų būti svarstomi konferencijoje. Generalinis Sekretorius ne vėliau nei likus trims mėnesiams iki konferencijos dienos visoms Šalims išplatina negalutinę darbotvarkę kartu su pasiūlymų tekstais.

3. Generalinis sekretorius į bet kokią pagal šį straipsnį sušauktą konferenciją kviečia visas šio Protokolo 7 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse minimas Šalis.

 

15 straipsnis

Pranešimai valstybėms

 

Be 13 ir 14 straipsniuose numatytų pranešimų, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius praneša 7 straipsnyje nurodytoms  valstybėms ir valstybėms, kurios tapo Protokolo Šalimis pagal 7 straipsnio 3 ir 4 dalis, apie:

a) ratifikavimą ir prisijungimą pagal 7 straipsnį;

b) šio Protokolo įsigaliojimo pagal 8 straipsnį datas;

c) denonsavimą pagal 9 straipsnį;

d) šio Protokolo galiojimo nutraukimą pagal 10 straipsnį;

e) deklaracijas ir pranešimus, gautus pagal 12 straipsnio 1 ir 2 dalis.

 

16 straipsnis

Depozitaras

 

Šio Protokolo originalas deponuojamas Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, kuris jo patvirtintas kopijas perduoda visoms šio Protokolo 7 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytoms valstybėms.

 

PRIIMTA du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimtą dieną Ženevoje vienu egzemplioriumi anglų ir prancūzų kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

_________________