LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. v-558 „Dėl karo prievolininkų SKYRIMO Į PAREIGAS PARENGTOJO REZERVO KARINIAME VIENETE IR ATLEIDIMO IŠ JO tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2013 m. gegužės 21 d. Nr. V-442

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V- 558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 62-3144):

1. išdėstau įsakymo antraštę taip:

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMO Į PAREIGAS PARENGTOJO REZERVO KARINIAME VIENETE, ATLEIDIMO IŠ JO IR IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS REZERVE DIENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“;

2. išdėstau įsakymo dėstomąją dalį taip:

„t v i r t i n u Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama)“;

3. išdėstau tvarkos aprašo pavadinimą taip:

KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMO Į PAREIGAS PARENGTOJO REZERVO KARINIAME VIENETE, ATLEIDIMO IŠ JO IR IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS REZERVE DIENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS“;

4. išdėstau 1 punktą taip:

1. Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, kvietimo į pratybas, mokymus ir vykdyti tarnybos užduočių, išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, ir atleidimo iš jo sąlygas ir procedūras.“;

5. išdėstau 10 punktą taip:

10. Administruojanti institucija rengia karo prievolininko skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete įsakymo projektą. Įsakymą pasirašo kariuomenės vadas arba jo įgaliotas asmuo. Administruojanti institucija supažindina karo prievolininką su skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete įsakymu pasirašytinai ir įteikia jam užpildytą Paskyrimo į parengtojo rezervo karinį vienetą lapelį (1 priedas).“;

6. išdėstau III skyriaus pavadinimą taip:

III. PARENGTOJO REZERVO KARIŲ KVIETIMAS Į PRATYBAS, MOKYMUS IR VYKDYTI TARNYBOS UŽDUOČIŲ IR IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS REZERVE DIENAS MOKĖJIMAS“;

7. papildau šiais naujais 15 ir 16 punktais (buvusius 15–19 punktus laikau atitinkamai 17–21 punktais):

15. Maitinimosi išlaidų piniginei kompensacijai, kelionės išlaidoms ir parengtojo rezervo karių atlyginimui apskaičiuoti pildoma Parengtojo rezervo kario išmokų už tarnybos rezerve dienas apskaičiavimo anketa (toliau – Anketa) (2 priedas).

16. Administruojanti institucija užpildo Anketos I dalį ir Anketą perduoda kariniam vienetui, organizuojančiam parengtojo rezervo kario mokymus, pratybas ar tarnybos užduočių vykdymą, šis vienetas užpildo Anketos II dalį. Karinis vienetas, organizuojantis parengtojo rezervo kario mokymus, pratybas ar tarnybos užduočių vykdymą, Anketą, krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtintos formos parengtojo rezervo kario tarnybos laiko apskaitos žiniaraštį, parengtojo rezervo kario vidutinio darbo užmokesčio pažymą ir kelionės bilietus (jei pateikti) kas 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pratybų, mokymų ar tarnybos užduočių įvykdymo pabaigos, pateikia jo buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui, kuris parengtojo rezervo kariui priklausančias išmokas perveda į jo asmeninę sąskaitą arba išsiunčia pašto perlaida ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.“;

8. laikau Tvarkos aprašo priedą 1 priedu;

9. papildau Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo Tvarkos aprašą 2 priedu (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1

 

(Paskyrimo į parengtojo rezervo karinį vienetą lapelio forma)

 

paskyrimo į parengtojo rezervo karinį vienetą lapeliS

 

1 pusė

______________________________________

(Išduodančios institucijos pavadinimas)

 

 

PASKYRIMO Į PARENGTOJO REZERVO KARINĮ VIENETĄ LAPELIS

(pateikiamas atvykus į šaukimo lapelyje nurodytą vietą)

 

_______________

(Paskyrimo data)

 

_________________

(Laipsnis, vardas, pavardė)

 

_________________

(Adresas, telefonas)

Jeigu turite kokių klausimų, prašome kreiptis:

___________________________________

(Nurodyti adresą ir telefoną pasiteirauti)

 

Jūs esate paskirtas į:

_________________________________________________

(Karinio vieneto pavadinimas ir pareigybė)

 

 


2 pusė

 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Jūs skiriamas atlikti tarnybą parengtojo rezervo kariniame vienete (pareigos nurodytos kitoje lapelio pusėje).

2. Keičiantis Jūsų nuolatinei gyvenamajai vietai ar sveikatos būklei, privalote būtinai atvykti į administruojančią instituciją.

3. Kviečiant į pratybas, mokymus ir vykdyti tarnybos užduočių Jums bus išsiųstas kvietimas, kuriame bus nurodyti atvykimo į tarnybą laikas ir vieta.

4. Jeigu paskelbus mobilizaciją Jūs dar nebūsite gavęs kvietimo arba informuotas apie atvykimą į tarnybą kitu būdu (telefonu, per pasiuntinį, radiją, televiziją), prašome kreiptis į artimiausią administruojančią instituciją.

5. Atvykdami į tarnybą, su savimi privalote turėti:

5.1. karinį liudijimą;

5.2. šį paskyrimo lapelį ir kvietimą (jei gavote);

5.3. vairuotojo pažymėjimą (jei turite);

5.4. kuprinę su asmeniniais daiktais (šaukštą, puodelį, rankšluostį ir asmeninius higienos reikmenis);

5.5. maisto produktų vienai parai.

6. Primename, kad parengtojo rezervo kariai, gavę kvietimus ir neatvykę į pratybas, mokymus ir vykdyti tarnybos užduočių, atsako Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 

 

__________________________                                                                                          Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo

(Krašto apsaugos sistemos institucijos padalinys)                                                                            kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos

`                                                                                                                                            rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2

 

 

 

PARENGTOJO REZERVO KARIO IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS REZERVE DIENAS APSKAIČIAVIMO ANKETA

 

PARENGTOJO REZERVO KARIO ANKETINIAI DUOMENYS

 

1.

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

Asmens kodas

 

 

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris

 

 

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, išdavimo data:

 

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

Telefono Nr.

 

 

Banko pavadinimas, kodas, sąskaitos banke Nr.

 

Duomenis įveda karo prievolę administruojančios institucijos specialistas, tačiau parengtojo rezervo karys privalo juos patikrinti ir patvirtinti parašu.

 

Prašau man priklausančias išmokas (reikalingą punktą pažymėti ženklu X):

 

 

 

pervesti į mano sąskaitą banke.

 

 

 

 

atsiųsti pašto perlaida į ____________________pašto skyrių______________________________________.

 

 

 

 

 

(pašto skyriaus adresas, indeksas)

 

 

 

 

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Patvirtinu, kad mano pateikti anketiniai duomenys yra teisingi.

________________________________________________________________

(Parengtojo rezervo kario vardas, pavardė, parašas, data)

 

Vidutinio darbo užmokesčio pažymą išdavusios įstaigos / institucijos pavadinimas, pažymos išdavimo data, numeris:

_____________________________________________________________________________________________

2.

Eil. Nr.

Šaukimo rūšis

Atvykimo data

Išvykimo data

Apmokamų dienų skaičius

Vidutinis 1 d. darbo užmokestis, gaunamas pagrindinėje darbovietėje (Lt)

1 d. tarnybinis atlyginimas už tarnybos dieną (Lt)

Atvykimo ir grįžimo kelionės išlaidų kompensacija

Maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija

 

Atvykimo bilieto kaina (Lt)

Atvykimo atstumas (km)

1km tarifas  (Lt)

Atvykimo kelionės išlaidos (Lt)

Visų kelionės išlaidų kompensacija (Lt)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9*10 arba 8

12=11*2

13

 

1

Pratybos, mokymai, tarnybos užduočių vykdymas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildo karinio vieneto atsakingas specialistas (vadovaudamasis tarnybos laiko apskaitos žiniaraščiais).

Parengtojo rezervo kariui pateikus važiavimo keleiviniu transportu bilietus, pildoma 8 skiltis, jei bilietai nepateikiami, pildomos 9 ir 10 skiltys.

 

_______________________________________________________

(karinio vieneto atsakingo asmens laipsnis, vardas, pavardė, parašas )

 

________________________________________________

(vyr. specialisto biudžetui vardas, pavardė, parašas)

 

_________________