Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO NUTARIMO PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. 606

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 116-2961; 1999, Nr. 29-839; 2003, Nr. 28-1149; 2007, Nr. 105-4307; 2011, Nr. 91-4337), ir papildyti 10 punktą šeštąja ir septintąja pastraipomis:

„Specialiojo atašė, jo pavaduotojo ir padėjėjo, kuriems išlaikyti naudojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, ūkinis aprūpinimas finansuojamas, reprezentacinės ir sveikatos draudimo (įskaitant nedirbančių jų šeimos narių sveikatos draudimą) išlaidos apmokamos iš juos delegavusiai ministerijai, kitai valstybės institucijai ar įstaigai tam skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

Lietuvos banko specialiojo atašė, jo pavaduotojo ir padėjėjo ūkinis aprūpinimas finansuojamas, reprezentacinės ir sveikatos draudimo (įskaitant nedirbančių jų šeimos narių sveikatos draudimą) išlaidos apmokamos iš Lietuvos banko lėšų.“

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 91-4337) 2.3 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS