LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. 358 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. liepos 13 d. Nr. D1-410

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 714/2007/EB, panaikinančiu Tarybos direktyvą 68/89/EEB dėl valstybių narių įstatymų dėl žaliavinės medienos klasifikavimo suderinimo (OL 2007 L 163, p. 16),

pakeičiu Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2198) ir išbraukiu 3 punktą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS