LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 2711 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2010 m. liepos 2 d. Nr. XI-994

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 2711 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2711 straipsniu:

 

2711 straipsnis. Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

1. Tas, kas vykdė savavališką statybą ar kitaip pažeidė statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, jeigu dėl to įvyko statinio avarija ir žuvo žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, arba buvo padaryta didelė žala aplinkai ar didelė turtinė žala asmeniui,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________