LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 641 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-499

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 641 straipsniu

Papildyti Kodeksą 641 straipsniu:

 

641 straipsnis. Bausmės skyrimas bylą išnagrinėjus supaprastinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą

1. Baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________