LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 20 d. Nr. V-476

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 303 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko 2007 m. kovo 20 d. pavedimą Nr. 27-1667 ir Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Sveikatos reikalų komitetų 2007 m. kovo 9 d. posėdžio protokolo 2 punktą, atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 8/5 ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 3/6 ir siekdamas užtikrinti prieinamas ir tinkamas slaugos paslaugas pacientams bei racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimą:

1. Pakeičiu Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626):

1.1. Išdėstau 16 punktą taip:

„16. Slaugytojas individualiai pagal asmens gyvybines veiklas savarankiškai įvertina paciento slaugos poreikius namuose (1 priedas), atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a), ir pildo paciento slaugos namuose lapą (3 priedas). Pasikeitus paciento sveikatos būklei iš naujo vertinami ir dokumentuojami paciento slaugos poreikiai. Esant kompiuterizuotai slaugytojo darbo vietai paciento slaugos poreikių namuose vertinimas ir paciento slaugos namuose lapas gali būti pildomas kompiuteriu.“

1.2. Išdėstau V skyrių taip:

 

V. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

23. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos einamųjų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas Slaugos paslaugų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose išlaidoms apmokėti, paskirsto teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) ketvirčiais pagal jų veiklos zonoje prie pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų prisirašiusių gyventojų skaičių.

24. Slaugos paslaugų namuose išlaidoms kompensuoti vienam prisirašiusiam gyventojui per metus skiriama 6,6 balo.

25. Preliminari mokėjimo suma už slaugos namuose paslaugas, suteiktas pacientui, turinčiam specialiųjų nuolatinės slaugos poreikių, nustatoma:

25.1. TLK nustato savo aptarnaujamos veiklos zonoje esančių slaugos paslaugų namuose preliminarų gavėjų skaičių (tarp jų – asmenų, gyvenančių socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose);

25.2. TLK gautą lėšų sumą už prisirašiusius gyventojus proporcingai paskirsto 25.1 punkte nustatytų preliminarių gavėjų skaičiui;

25.3. TLK informuoja ASPĮ apie nustatytą preliminarią slaugos paslaugų namuose gavėjams mokėjimo sumą.

26. Faktinė mokėjimo suma už slaugos namuose paslaugas, suteiktas pacientui, turinčiam specialiųjų nuolatinės slaugos poreikių, nustatoma:

26.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ) iki po ataskaitinio laikotarpio einančio kito mėnesio 10 dienos teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodo, kokiam slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičiui buvo teikiamos slaugos paslaugos namuose;

26.2. TLK preliminarią mokėjimo sumą, nustatytą 25.2 punkte, padaugina iš faktinio gavėjų skaičiaus, nustatyto 4.1 punkte;

26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, 1/3 einamajam ketvirčiui slaugos paslaugoms namuose apmokėti skirtos sumos dalydama iš 26.2 punkte nustatytos sumos, už kurią buvo suteiktos šios paslaugos. Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 1,1 lito.

27. TLK iki einamojo mėnesio 15 d. informuoja ASPĮ apie ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose gavėjams suteiktų paslaugų balo vertę.

28. TLK iki einamojo mėnesio 20 d. priima iš ASPĮ sąskaitą, kurioje nurodyta suma yra per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų sumos (balais) ir ataskaitinio laikotarpio balo vertės (litais) sandauga.

29. Apie pacientui suteiktas slaugos paslaugas namuose į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo ir šį įrašą savo antspaudu bei parašu patvirtina jas suteikęs slaugytojas. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys įvedami į informacinę duomenų bazę SVEIDRA.

30. Į slaugos paslaugų namuose bazinę kainą neįskaičiuojama medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių kaina.

31. Socialines globos paslaugas teikiančiose įstaigose gyvenantiems asmenims slaugos paslaugos namuose teikiamos ir apmokamos vadovaujantis šiuo teisės aktu nustatyta tvarka:

31.1. ASPĮ savarankiškai arba per sutartis su socialines globos paslaugas teikiančiomis įstaigomis užtikrina paslaugų gavėjams, gyvenantiems socialines globos paslaugas teikiančiose įstaigose, slaugos paslaugų namuose teikimą.

31.2. Socialines globos paslaugas teikianti įstaiga gali teikti slaugos paslaugas namuose, jei turi licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendruomenės slaugos paslaugą.

31.3. Socialines globos paslaugas teikiančioje įstaigoje slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.

32. ASPĮ, teikiančios slaugos paslaugas namuose, privalo užtikrinti, kad paslaugų gavėjams būtų suteiktos visos teisės aktais reglamentuotos slaugos paslaugos.“

1.3. Išdėstau VI skyrių taip:

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Pacientai ar jų įgalioti atstovai dėl papildomų slaugos paslaugų namuose teikimo ir apmokėjimo gali sudaryti sutartį su ASPĮ ar įgaliotu atstovu pagal ASPĮ vadovo patvirtintą tvarką.

34. Slaugos paslaugos namuose gali būti remiamos iš savivaldybių biudžeto ir paciento lėšų.

35. Už slaugos paslaugų teikimą ir kokybę atsako asmens sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl slaugos paslaugų teikimo tam tikroje vietovėje ir šių paslaugų apmokėjimo.“

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

3. Nustatau, kad šio įsakymo nuostatos taikomos nuo 2008 m. gegužės 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ       VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ