LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MAKSIMALIŲ LEIDŽIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MATMENŲ, LEIDŽIAMŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVŲ, LEIDŽIAMOS BENDROSIOS MASĖS PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 18 d. Nr. 3-66

Vilnius

 

Vadovaudamasis Mokesčio už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, dydžių ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 10-363) 5 punktu ir Europos Sąjungos Tarybos 96/53/EB direktyva, nustatančia transporto priemonėms maksimalius leidžiamus išmatavimus nacionaliniuose ir tarptautiniuose pervežimuose ir leidžiamus maksimalius svorius tarptautiniuose pervežimuose:

1. Tvirtinu maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, leidžiamas ašies (ašių) apkrovas, leidžiamą bendrąją masę (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 79 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių fondo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1998, Nr. 22-559).

 

 

 

Susisiekimo Ministras                                                                   Zigmantas Balčytis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2002 m. vasario 18 d.

įsakymu Nr. 3-66

 

MAKSIMALūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės

 

I. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių, išskyrus tas, kurios turi ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 vietą vairuotojui, matmenys (metrais)

 

1. Ilgiai:                                                                                                       

1.1. pavienio automobilio                                                                             - 12,00 m;

1.2. priekabos                                                                                               - 12,00 m;

1.3. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe)                     - 16,50 m;

1.4. autotraukinio (automobilio su priekaba)                                                - 18,75 m;

1.5. sujungto autobuso                                                                                 - 18,00 m.

2. Pločiai:                                                                                                     

2.1. visų kelių transporto priemonių                                                             - 2,55 m;

2.2. refrižeratoriaus su šilumą izoliuojančiomis sienelėmis                           - 2,60 m.

3. Aukštis:                                                                                                   

visų kelių transporto priemonių                                                                    - 4,00 m.

4. Nuimami antstatai ir standartinės krovinių gabenimo priemonės, tokios kaip konteineriai, įskaitytos

į šio skirsnio 1, 2, 3, 6, 7, 8 ir IV skirsnio 4 punktus.

5. Visos keliu judančios transporto priemonės ar kombinuotos transporto priemonės turi važiuoti žiedu,

kurio išorinis ir vidinis spindulys yra atitinkamai lygūs 12,5 m ir 5,3 m.

6. Didžiausias atstumas nuo puspriekabės sukabinamojo šerdeso iki jos kėbulo galinės sienelės           - 12,00 m.

7. Didžiausias atstumas nuo automobilio kėbulo priekinės sienelės iki priekabos kėbulo galinės sienelės, atėmus atstumą tarp automobilio kėbulo galinės sienelės ir priekabos kėbulo priekinės sienelės  - 15,65 m.

8. Didžiausias atstumas nuo automobilio kėbulo priekinės sienelės iki priekabos kėbulo galinės sienelės                                                                                                                                 - 16,40 m.

 

II. Maksimalios leidžiamos transporto priemonių bendrosios masės (tonomis)

 

1. Autotraukinių priekabos:

dviašės

- 18 t;

triašės

- 24 t.

 

2. Kombinuotos transporto priemonės:

2.1. penkiaašis arba šešiaašis autotraukinys, susidedantis iš:                      

a) dviašio automobilio, sukabinto su triaše priekaba                                    - 40 t;

b) triašio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše priekaba                   - 40 t;

2.2. penkiaašės arba šešiaašės sujungtos transporto priemonės, susidedančios iš:            

a) dviašio vilkiko su triaše puspriekabe                                                        - 40 t;

b) triašio vilkiko su dviaše arba triaše puspriekabe                                       - 40 t;

c) triašio vilkiko su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerių (pagamintų pagal ISO) kombinuotam vežimui                                                                                                                     - 44 t;

2.3. keturašis autotraukinys, susidedantis iš dviašio automobilio ir dviašės priekabos     - 36 t;

2.4. keturašės sujungtos transporto priemonės, susidedančios iš dviašio vilkiko ir dviašės puspriekabės:                                                                                                                                

2.4.1. kai atstumas tarp puspriekabės ašių 1,30...1,80 m                              - 36 t;

2.4.2. kai atstumas tarp puspriekabės ašių didesnis kaip 1,80 m ir puspriekabės su sudvejintomis ašimis didžiausia leistina bendroji masė 20 t, o automobilio – 18 t, kurio varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė                                                                                                               - 38 t.

3. Pavieniai automobiliai:                                                                            

3.1. dviašiai                                                                                                  - 18 t;

3.2. triašiai                                                                                                    - 25 t;

kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė arba kai kiekvieni varančiųjų ašių ratai suporinti ir didžiausia kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t                                               - 26 t;

3.3. keturašiai su dviem valdomosiomis ašimis                                            - 31 t;

kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė arba kai kiekvieni varančiųjų ašių ratai suporinti ir didžiausia apkrova ant kiekvienos ašies neviršija 9,5 t                                         - 32 t.

4. Triašiai sujungti autobusai                                                                        - 28 t.

 

III. Maksimalios leidžiamos transporto priemonių ašies (ašių) apkrovos (tonomis), esant sąlygoms, nurodytoms II skirsnyje

 

1. Pavienės ašys / nevarančiosios ašys                                                          - 10,0 t.

2. Priekabų arba puspriekabių sudvejintos ašys                                           

Bendroji ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:    

2.1. d < 1,00                                                                                                 - 11 t;

2.2. 1,00 < d < 1,30                                                                                      - 16 t;

2.3. 1,30 < d < 1,80                                                                                      - 18 t;

2.4. 1,80 < d                                                                                                 - 20 t.

3. Triašės priekabos arba puspriekabės                                                        

Bendroji ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:    

3.1. d < 1,30...                                                                                              - 21 t;

3.2. 1,30 < d < 1,40                                                                                      - 24 t.

4. Varančioji ašis:                                                                                        

4.1. kelių transporto priemonių, nurodytų II skirsnio 2.1 ir 2.2 punktuose, varančiosios ašies apkrova - 11,50 t;

4.2. kelių transporto priemonių, nurodytų II skirsnio 2.3, 2.4, 3 ir 4 punktuose, varančiosios ašies apkrovą                                                                                                                      - 11,50 t.

5. Automobiliai su sudvejintomis ašimis                                                     

Bendroji ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:    

5.1. d < 1,00                                                                                                 - 11,50 t;

5.2. 1,00 < d < 1,30                                                                                      - 16,00 t;

5.3. 1,30 < d < 1,80                                                                                      - 18,00 t;

kai varančiosios ašies ratai suporinti ir pakaba pneumatinė arba kai           

kiekvieni varančiųjų ašių ratai suporinti ir didžiausia apkrova ant kiekvienos                 

ašies neviršija 9,5 t                                                                                        - 19,00 t.

 

IV. Transporto priemonių, tenkinančių II skirsnio sąlygas, tam tikros charakteristikos

 

1. Visų kelių transporto priemonių varančiosios ašies apkrova turi būti ne mažesnė kaip 25 % pavienės arba kombinuotos transporto priemonės bendrosios masės.

2. Autotraukinių atstumas tarp automobilio galinės ašies ir priekabos priekinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

3. Didžiausia leistina bendroji masė priklausomai nuo transporto priemonės bazės, keturašio automobilio bendroji masė, išreikšta tonomis, daugiau kaip penkis kartus neturi viršyti atstumo, išreikšto metrais, tarp automobilio priekinės ir galinės ašies.

4. Puspriekabėms atstumas nuo sukabinamojo šerdeso iki bet kurio puspriekabės priekinio taško, matuojant horizontalioje plokštumoje, neturi viršyti 2,04 m.

______________