VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1S-24 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 23 d. Nr. 1S-23

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 123-557; 2004, Nr. 7-130) 7 straipsnio 2 dalies 13 punktu ir 16 straipsnio 8 dalimi,

1. Pakeičiu ir išdėstau nauja redakcija Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24 „Dėl viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtintus:

1.1. Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarką (pridedama);

1.2. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos tipinę A-1 formą (pridedama);

1.3. Papildomos viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos tipinę A-2 formą (pridedama);

1.4. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos (komunaliniam sektoriui) tipinę A-3 formą (pridedama);

1.5. Papildomos viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos (komunaliniam sektoriui) tipinę A-4 formą (pridedama);

1.6. Projekto konkurso procedūrų ataskaitos tipinę A-5 formą (pridedama);

1.7. Viešųjų pirkimų ataskaitos tipinę A-6 formą (pridedama);

1.8. Viešųjų pirkimų ataskaitos (komunaliniam sektoriui) tipinę A-7 formą (pridedama);

1.9. Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos tipinę A-8 formą (pridedama);

1.10. Perkančiųjų organizacijų tipų kodų sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      RIMGAUDAS VAIČIULIS

 


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja viešojo pirkimo procedūrų ataskaitų, projekto konkurso procedūrų ataskaitų, viešųjų pirkimų ataskaitų bei įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitų rengimą bei teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba).

2. Perkančioji organizacija ataskaitas rengia pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas tipines formas. Patvirtintų tipinių formų keisti negalima (išskyrus eilučių skaičiaus didinimą).

3. Viešųjų pirkimų ataskaitų formos pildomos kompiuteriu arba rašomąja mašinėle.

4. Šioje Tvarkoje naudojamos sąvokos:

4.1. Klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija – 2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. IX-1217 (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodyta perkančioji organizacija.

4.2. Komunalinio sektoriaus perkančioji organizacija –Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija.

4.3. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (toliau – pirkimo procedūrų ataskaita) – atliktas viešojo pirkimo procedūras apibūdinantis, pagal tipinę A-1 formą (komunalinio sektoriaus perkančiajai organizacijai pagal tipinę A-3 formą) parengtas, perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas dokumentas arba pagal tipinę A-1 formą (komunalinio sektoriaus perkančiajai organizacijai pagal tipinę A-3 formą) ir vieno ar kelių pagal tipinę A-2 formą (komunalinio sektoriaus perkančiajai organizacijai pagal tipinę A-4 formą) parengtų, perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytų dokumentų rinkinys.

4.4. Projekto konkurso procedūrų ataskaita – atliktas projekto konkurso procedūras apibūdinantis, pagal tipinę A-5 formą parengtas, perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas dokumentas.

4.5. Viešųjų pirkimų ataskaita (toliau – pirkimų ataskaita) – visus per finansinius metus taikant įprastą komercinę praktiką atliktus viešuosius pirkimus (komunalinio sektoriaus perkančiajai organizacijai – visus per finansinius metus atliktus pirkimus, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atliktus pirkimus) apibūdinantis, pagal tipinę A-6 formą (komunalinio sektoriaus perkančiajai organizacijai pagal tipinę A-7 formą) parengtas, perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas dokumentas.

4.6. Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita – pirkimo sutarties įvykdymo ar nutraukimo rezultatus apibūdinantis, pagal tipinę A-8 formą parengtas, perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas dokumentas.

5. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ RENGIMAS

 

6. Klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija rengia pirkimo procedūrų ataskaitą pagal tipinę A-1 formą. Jei atliekant pirkimo procedūras į dalis suskirstyto pirkimo objekto atskirų dalių pirkimas baigiasi skirtingu laiku ir Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytu terminu negalima pateikti pirkimo procedūrų ataskaitos dėl visų pirkimo objekto dalių pagal tipinę A-1 formą, perkančioji organizacija pirkimo objekto daliai (-ims), apie kurią (-ias) informacija nebuvo pateikta tipinėje A-1 formoje, papildomai rengia tipinę A-2 formą. Pirkimo procedūrų ataskaita laikoma užpildyta, kai joje pateikta visa reikalaujama informacija dėl visų pirkimo objekto dalių.

7. Komunalinio sektoriaus perkančioji organizacija rengia pirkimo procedūrų ataskaitą pagal tipinę A-3 formą. Jei atliekant pirkimo procedūras į dalis suskirstyto pirkimo objekto atskirų dalių pirkimas baigiasi skirtingu laiku ir Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytu terminu negalima pateikti pirkimo procedūrų ataskaitos dėl visų pirkimo objekto dalių pagal tipinę A-3 formą, perkančioji organizacija pirkimo objekto daliai (-ims), apie kurią (-ias) informacija nebuvo pateikta tipinėje A-3 formoje, papildomai rengia tipinę A-4 formą. Pirkimo procedūrų ataskaita laikoma užpildyta, kai joje pateikta visa reikalaujama informacija dėl visų pirkimo objekto dalių.

8. Pirkimo procedūrų ataskaita nerengiama apie pagrindinį pirkimą, atliekamą pagal sudarytą preliminarią pirkimo sutartį, pirkimą, atliekamą taikant įprastą komercinę praktiką, ir apie pirkimą, atliekamą Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

9. Klasikinio ir komunalinio sektoriaus perkančioji organizacija rengia kiekvieno projekto konkurso ir supaprastinto projekto konkurso procedūrų ataskaitą pagal tipinę A-5 formą.

10. Klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija už visus per finansinius metus atliktus pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką rengia pirkimų ataskaitą pagal tipinę A-6 formą.

11. Komunalinio sektoriaus perkančioji organizacija rengia pirkimų ataskaitą už visus per finansinius metus atliktus pirkimus, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys ir už Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atliktus pirkimus pagal tipinę A-7 formą.

12. Visos perkančiosios organizacijos už kiekvieną įvykdytą ar nutrauktą pirkimo sutartį rengia įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitą pagal tipinę A-8 formą. Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita nerengiama, kai sutartis sudaryta taikant įprastą komercinę praktiką arba kai sutartis sudaryta šio Įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

13. Pirkimo procedūrų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo procedūrų pabaigos.

14. Projekto konkurso procedūrų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo konkurso procedūrų pabaigos.

15. Pirkimų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams finansiniams metams.

16. Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įvykdymo ar nutraukimo.

 

VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ TIPINIŲ FORMŲ PILDYMAS

 

17. Tipinės A-1 formos:

17.1. I dalyje nurodomas pirkimo numeris. Šį numerį suteikia Viešųjų pirkimų tarnyba. Pirkimo numeris spausdinamas kartu su skelbimu apie pirkimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei interneto „Valstybės žinių“ tinklapyje. Jei skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas minėtame leidinyje ir tinklapyje (pirkimo neskelbiamų derybų ar supaprastintų neskelbiamų derybų atvejais), pirkimo numeris nenurodomas.

17.2. II dalies 1 punkte pateikiami duomenys apie perkančiąją organizaciją – pilnas perkančiosios organizacijos pavadinimas, perkančiosios organizacijos kodas, pilnas adresas, telefonas ir organizacijos tipo kodas, nustatytas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24 patvirtintą Perkančiųjų organizacijų tipų kodų sąrašą (toliau – organizacijos tipo kodas).

17.3. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimą organizuoti ir pirkimo procedūras atlikti įgaliojo kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotąją organizaciją) II dalies 2 punkto 2.1 papunktyje nurodomas pilnas įgaliotosios organizacijos pavadinimas, įgaliotosios organizacijos kodas, pilnas adresas, telefonas ir organizacijos tipo kodas.

17.4. Priklausomai nuo pirkimo objekto rūšies pildomas tik vienas iš III dalies 13 punktų. Šiuose punktuose nurodomi pagrindiniai duomenys, apibūdinantys pirkimo objektą, prekių ar darbų pirkimo atveju pažymint atitinkamą langelį, o paslaugų pirkimo atveju įrašant paslaugų kategoriją, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį.

17.5. III dalies 4 punkte nurodomas pirkimo objekto pavadinimas (tai, kas konkrečiai perkama, o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas).

17.6. III dalies 5 punkte nurodomas pagrindinis pirkimo objekto kodas, nustatytas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-27 patvirtintą Pirkimo objektų kodų sąrašą (Žin., 2003, Nr. 22-950, Nr. 35-1530). Taip pat gali būti nurodomas pirkimo objekto kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ), patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu Nr. 2195/2002 „Dėl Bendro viešųjų pirkimų žodyno“ (pakeistas 2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos Reglamentu Nr. 2151/2003).

17.7. Tais atvejais, kai pirkimo objektui priskirtini keli pirkimo objekto kodai, III dalies 6 punkte išvardijami papildomi pirkimo objekto kodai, nustatyti pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą, ir gali būti nurodomi kodai, nustatyti pagal BVPŽ.

17.8. Jeigu pirkimo dokumentuose buvo prašoma pateikti pasiūlymus dėl atskirų pirkimo objekto dalių, pildoma III dalies 7 punkto lentelė:

17.8.1. skiltyje „Pirkimo objekto dalies numeris“ pirkimo objekto dalies numeris nurodomas arabiškais skaitmenimis ir numeruojama iš eilės. Toliau ataskaitoje, kaip nuoroda į konkrečią pirkimo objekto dalį, turi būti nurodomas šis pirkimo objekto dalies numeris;

17.8.2. skiltyje „Pavadinimas“ nurodomas pirkimo objekto dalies trumpas aprašymas ar pavadinimas.

17.9. Jei pirkimas buvo atliekamas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, supaprastintų skelbiamų derybų ar supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, IV dalies 2 punkto lentelėje nurodomi Viešųjų pirkimų įstatymo straipsniai, jų dalys ir dalių punktai, kuriais vadovaujantis buvo pasirinktas atitinkamas pirkimo būdas.

17.10. IV dalies 3 punkte nurodomas ankstesniam pirkimui suteiktas pirkimo numeris (numeriai) tais atvejais, kai:

17.10.1. skelbiamų derybų būdas pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 1 punktu;

17.10.2. neskelbiamų derybų būdas pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 arba 2 punktu ar 45 straipsnio 2 dalies 2 punktu, ar 45 straipsnio 3 dalimi, ar 45 straipsnio 4 dalies 1 arba 2 punktu;

17.10.3. supaprastintų skelbiamų derybų būdas pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 65 straipsnio 3 dalies 2 punktu;

17.10.4. supaprastintų neskelbiamų derybų būdas pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 65 straipsnio 5 dalies 1 arba 2 punktu ar 65 straipsnio 6 dalies 1 punktu, ar 65 straipsnio 8 dalies 1 punktu, ar 65 straipsnio 9 dalies 1 arba 2 punktu.

17.11. Priklausomai nuo pasirinkto pasiūlymų vertinimo kriterijaus pildomas V dalies 1 ir (ar) 2 punktas.

17.12. Tuo atveju, kai apie pirkimą buvo paskelbtas išankstinis skelbimas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir (ar) Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje, pildomas VI dalies 1 punkto 1.1 ir (ar) 1.2 papunktis.

17.13. Jei „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir (ar) Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje buvo spausdintas skelbimas apie pirkimą, tai pažymima VI dalies 2 punkte užpildžius 1.1 ir (ar) 1.2 papunkčius.

17.14. Jei pirkimas atliktas neskelbiamų ar supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, pildomas VI dalies 3 punktas, kuriame nurodoma kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams data.

17.15. VII dalies lentelės pildymas:

17.15.1. skiltyje „Pavadinimas“ pateikiamas dalyvio (kandidato), pateikusio pasiūlymą (paraišką), pilnas pavadinimas. Jei pasiūlymą (paraišką) pateikia fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė;

17.15.2. skiltyje „Kodas“ nurodomas dalyvio (kandidato), pateikusio pasiūlymą (paraišką), kodas, jei jis registruotas Lietuvoje. Jei pasiūlymą (paraišką) pateikia fizinis asmuo, kodo nurodyti nereikia.

17.16. IX dalies 1 punkte, pažymint atitinkamą langelį, nurodoma, remiantis kokiu kriterijumi, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ar mažiausios kainos, buvo vertinami pasiūlymai. Jei skirtingoms pirkimo objekto dalims buvo taikomi skirtingi vertinimo kriterijai, tai nurodoma šio punkto lentelėje. Lentelės skiltyje „Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)“ pirkimo objekto dalių numeriai surašomi didėjimo tvarka, atskiriant kableliu ir (arba) ištisiniais (-iu) intervalais (-u) naudojant brūkšnelį (pavyzdžiui, 2, 6, 9–15, 17, 29, 43–72, 74, 75). Taip pat pildomos ir kitos ataskaitos skiltys, kurių antraštės yra „Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)“.

17.17. IX dalies 3 punkte nurodomi dalyviai, kurių pateikti pasiūlymai, skelbiamų supaprastintų derybų atveju galutiniai pasiūlymai, (toliau – pasiūlymai) buvo atmesti, Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies punktas arba 34 straipsnio 1 dalis, kuriais vadovaujantis perkančioji organizacija atmetė pasiūlymą, bei priežastys, dėl kurių buvo atmesti pasiūlymai (kokių pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitiko dalyvis ar jo pasiūlymas).

17.18. IX dalies 4.2 papunktyje esančioje lentelėje pateikiama patvirtinta pasiūlymų eilė, nurodant pasiūlymo eilės numerį, dalyvio, pateikusio šį pasiūlymą, pavadinimą bei pasiūlyme nurodytą pirkimo kainą, kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai (jei pirkimo objektas neskirstomas į dalis – viso pirkimo objekto).

17.19. X dalies lentelės skiltyje „Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)“ surašomi pirkimo objekto dalių numeriai, dėl kurių buvo priimtas atitinkamas viešojo pirkimo komisijos sprendimas taip, kaip nurodyta šios Tvarkos 17.16 punkte.

17.20. Kiekvienai sudarytai pirkimo sutarčiai pildomas atskiras XI dalies punktas. Punktai visoje viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje numeruojami iš eilės nepriklausomai nuo atskirų pirkimo procedūrų ataskaitos formų (A-1, A-2).

17.21. XI dalies kiekvieno punkto pirmame papunktyje nurodomi pirkimo objekto dalių numeriai, dėl kurių sudaryta konkreti pirkimo sutartis taip, kaip nurodyta šios Tvarkos 17.16 punkte, nurodomas dalyvio, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pavadinimas, pirkimo sutarties sudarymo data ir sutartyje nustatyta bendra pirkimo apimtis litais, įskaitant visus privalomus mokesčius. Jei sutartyje nustatomos tik kainodaros taisyklės, nurodoma bendra numatoma pirkimo apimtis litais, pažymint, kad ši apimtis yra numatoma. Taip pat nurodoma, ar pirkimo sutartis yra terminuota bei numatoma pirkimo sutarties įvykdymo data.

18. Tipinės A-2 formos:

18.1. I ir II dalys pildomos taip pat, kaip ir tipinės A-1 formos atitinkamos dalys (žr. Tvarkos 17.1 ir 17.2 punktus).

18.2. III dalies 14 punktai pildomi taip pat, kaip ir tipinės A-1 formos III dalies atitinkami 4–7 punktai (žr. Tvarkos 17.5–17.8 punktus).

18.3. IV dalis pildoma taip pat, kaip tipinės A-1 formos X dalis (žr. Tvarkos 17.19 punktą). Šioje dalyje nekartojama anksčiau pateikta informacija.

18.4. V dalis pildoma taip pat, kaip ir tipinės A-1 formos XI dalis (žr. Tvarkos 17.20, 17.21 punktus). Pirkimo procedūrų ataskaitos tipinės A-1 formos XI dalies ir vienos ar kelių tipinės A-2 formos V dalies punktų numeravimas turi būti tęstinis.

19. Tipinės A-3 formos:

19.1. I ir II dalys pildomos taip pat, kaip ir tipinės A-1 formos atitinkamos dalys (žr. Tvarkos 17.1–17.3 punktus).

19.2. Jei pirkimas atliekamas siekiant sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį, tai pažymima III dalies 1 punkte.

19.3. III dalies 28 punktai pildomi taip pat, kaip tipinės A-1 formos III dalies atitinkami 1–7 punktai (žr. Tvarkos 17.4–17.8 punktus).

19.4. IV dalies 2 punkto lentelėje, jei pirkimas buvo atliekamas neskelbiamų derybų būdu, nurodomi Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio dalys ir jų punktai, kuriais vadovaujantis buvo pasirinktas šis pirkimo būdas.

19.5. Tais atvejais, kai neskelbiamų derybų pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu ar 2 dalies 1 punktu, ar kuria nors iš 3, 4 ir 5 dalių, IV dalies 3 punkte nurodomas ankstesniam pirkimui suteiktas pirkimo numeris. Kitais atvejais šis punktas nepildomas.

19.6. VX dalys pildomos analogiškai tipinės A-1 formos atitinkamoms dalims (žr. Tvarkos 17.11–17.19 punktus).

19.7. Kiekvienai sudarytai pirkimo sutarčiai pildomas atskiras XI dalies punktas. Punktai visoje viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje numeruojami iš eilės nepriklausomai nuo atskirų pirkimo procedūrų ataskaitos formų (A-3, A-4).

19.8. XI dalies kiekvieno punkto pirmame papunktyje nurodomi pirkimo objekto dalių numeriai, dėl kurių sudaryta konkreti pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) taip, kaip nurodyta šios Tvarkos 17.16 punkte, nurodomas dalyvio, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), pavadinimas, pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data ir sutartyje nustatyta bendra pirkimo apimtis litais, įskaitant visus privalomus mokesčius. Jei sutartyje nustatomos tik kainodaros taisyklės, nurodoma bendra numatoma pirkimo apimtis litais, pažymint, kad ši apimtis yra numatoma. Taip pat nurodoma, ar pirkimo sutartis yra terminuota bei numatoma pirkimo sutarties įvykdymo data arba preliminariosios sutarties įvykdymo terminas.

20. Tipinės A-4 formos pildymas:

20.1. I ir II dalys pildomos taip pat, kaip ir tipinės A-1 formos atitinkamos dalys (žr. Tvarkos 17.1 ir 17.2 punktus).

20.2. III dalies 14 punktai pildomi taip pat, kaip ir tipinės A-1 formos III dalies atitinkami 4–7 punktai (žr. Tvarkos 17.4–17.8 punktus).

20.3. IV dalis pildoma taip pat, kaip tipinės A-1 formos X dalis (žr. Tvarkos 17.19 punktą). Šioje dalyje nekartojama anksčiau pateikta informacija.

20.4. V dalis pildoma taip pat, kaip ir tipinės A-3 formos XI dalis (žr. Tvarkos 19.7 ir 19.8 punktus).

21. Tipinės A-5 formos:

21.1. I ir II dalys pildomos taip pat, kaip ir tipinės A-1 formos atitinkamos dalys (žr. Tvarkos 17.1–17.3 punktus).

21.2. III dalies 12 punktuose nurodomi pagrindiniai duomenys, apibūdinantys projektuojamą objektą (toliau – projektas).

21.3. III dalies 3 punkte nurodomas perkančiosios organizacijos projektui suteiktas pavadinimas.

21.4. III dalies 4 punkte nurodomas projektui suteiktas pirkimo objekto kodas, nustatytas pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą, taip pat gali būti nurodomas pirkimo objekto kodas, nustatytas pagal BVPŽ.

21.5. V ir VI dalys pildomos analogiškai tipinės A-1 formos atitinkamoms VI ir VII dalims (žr. Tvarkos 17.12–17.15 punktus).

21.6. VIII dalies 3 punkte pateikiama patvirtinta projektų eilė nurodant projekto eilės numerį ir dalyvio, pateikusio šį projektą, pavadinimą.

21.7. IX dalies lentelės skiltyje „Data“ pateikiama projekto konkurso vertinimo komisijos posėdžio, kuriame buvo priimtas atitinkamas sprendimas, data.

21.8. X dalyje kiekvienam prizinę vietą užėmusiam projektui pildomas atskiras punktas.

21.9. X dalies kiekviename punkte nurodomas dalyvio, kuriam skirta prizinė vieta, pavadinimas.

21.10. X dalies kiekvieno punkto pirmame papunktyje nurodoma apdovanojimo kaina litais, įskaitant visus privalomus mokesčius.

22. Tipinės A-6 formos:

22.1. I dalyje nurodomi finansiniai metai, už kuriuos pateikiama ataskaita.

22.2. II dalis pildoma analogiškai tipinės A-1 formos II dalies 1 punktui (žr. Tvarkos 17.2 punktą).

22.3. III dalyje pateikiama informacija už visus per finansinius metus, taikant įprastą komercinę praktiką, atliktus pirkimus. III dalies lentelės pildymas:

22.3.1. skiltyje „Bendra sudarytų sutarčių suma“ nurodoma per finansinius metus atliktų pirkimų bendra apimtis litais atskirai prekėms, paslaugoms ir darbams. Bendra sudarytų sutarčių suma nurodoma litais su visais privalomais mokesčiais;

22.3.2. lentelės paskutinėje eilutėje nurodoma bendra pirkimų, atliktų taikant įprastą komercinę praktiką, apimtis litais.

23. Tipinės A-7 formos:

23.1. I dalyje nurodomi finansiniai metai, už kuriuos pateikiama ataskaita.

23.2. II dalis pildoma analogiškai tipinės A-1 formos II dalies 1 punktui (žr. Tvarkos 17.2 punktą).

23.3. III dalyje pateikiama informacija už visus per finansinius metus atliktus supaprastintus pirkimus. III dalyje esančios lentelės pildymas:

23.3.1. skiltyje „Bendra sudarytų sutarčių suma“ nurodoma per finansinius metus atliktų supaprastintų pirkimų bendra apimtis litais atskirai prekėms, paslaugoms ir darbams. Bendra sudarytų sutarčių suma nurodoma litais su visais privalomais mokesčiais;

23.3.2. lentelės paskutinėje eilutėje nurodoma bendra supaprastintų pirkimų apimtis litais.

23.4. IV dalyje pateikiama informacija apie pirkimo sutartis, sudarytas per finansinius metus preliminariųjų sutarčių pagrindu. IV dalies lentelės pildymas:

23.4.1. skiltyje „Pirkimo numeris“ įrašomas pirkimo, kurio metu buvo sudaryta preliminarioji pirkimo sutartis, pirkimo numeris;

23.4.2. skiltyje „Sutarties sudarymo data“ nurodoma data, kada buvo sudaryta preliminarioji pirkimo sutartis;

23.4.3. skiltyje „Tiekėjo kodas“ nurodomas tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė pirkimo sutartis pagal atitinkamą preliminariąją pirkimo sutartį, kodas, jei įmonė registruota Lietuvoje. Jeigu sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu, kodo nurodyti nereikia;

23.4.4. skiltyje „Tiekėjo pavadinimas“ nurodomas tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė pirkimo sutartis pagal atitinkamą preliminariąją pirkimo sutartį, pilnas pavadinimas. Jeigu sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu, pateikiamas jo vardas ir pavardė;

23.4.5. skiltyje „Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius“ nurodomas visų per finansinius metus pagal atitinkamą preliminariąją pirkimo sutartį su tiekėju sudarytų pagrindinių pirkimo sutarčių skaičius;

23.4.6. skiltyje „Bendra suma“ nurodoma visų per finansinius metus pagal atitinkamą preliminariąją pirkimo sutartį su atitinkamu tiekėju sudarytų pagrindinių pirkimo sutarčių bendra apimtis litais su visais privalomais mokesčiais;

23.4.7. lentelės paskutinėje eilutėje nurodomas bendras pirkimo sutarčių, sudarytų pagal visas preliminariąsias pirkimo sutartis, skaičius ir bendra apimtis litais;

23.4.8. lentelės eilučių skaičių galima didinti tiek, kiek reikia.

24. Tipinės A-8 formos:

24.1. I ir II dalys pildomos analogiškai tipinės A-1 formos atitinkamoms dalims (žr. Tvarkos 17.1 ir 17.2 punktus).

24.2. III dalyje pateikiama informacija apie pirkimo objektą (žr. Tvarkos 17.5 ir 17.6 punktus).

24.3. IV dalyje pateikiama informacija apie pirkimo sutartį:

24.3.1. IV dalies 1 punkte pateikiami duomenys apie tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis – pavadinimas, kodas, jei tiekėjas registruotas Lietuvoje. Jeigu sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu, pateikiamas tik jo vardas ir pavardė;

24.3.2. IV dalies 2 punkte įrašomas pirkimo sutarties, sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį. Jeigu tokia ataskaita nebuvo pateikta, nurodomas trumpas pirkimo objekto aprašymas.

24.4. V dalyje pateikiama informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo rezultatus:

24.4.1. V dalies 1 punkte pažymimas reikiamas langelis;

24.4.2. V dalies 2 punkte nurodoma pirkimo sutarties įvykdymo data. Jei sutartis buvo nutraukta – jos nutraukimo data;

24.4.3. V dalies 3 punkte nurodomos pirkimo sutarties sąlygos, kurios buvo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos (pažeistos), ir to neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (pažeidimo) priežastys. Jei įvykdytos visos pagrindinės sutarties sąlygos, V dalies 3 punktas nepildomas;

24.4.4. jei pirkimo sutarties vykdymas buvo nutrauktas, V dalies 4 punkte nurodomos sutarties nutraukimo priežastys;

24.4.5. V dalies 5 punkte nurodoma faktinė įvykdytos sutarties apimtis litais su visais privalomais mokesčiais. Jeigu sutartis buvo nutraukta ir liko neįvykdyta, V dalies 5 punkte nurodoma iki sutarties nutraukimo tiekėjui išmokėta pinigų suma su visais privalomais mokesčiais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Viešųjų pirkimų ataskaitos vienas egzempliorius saugomos perkančiojoje organizacijoje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

26. Viešųjų pirkimų tarnybai perduodamos užpildytos viešųjų pirkimų ataskaitų formos turi būti pasirašytos perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens.

27. Užpildytos viešųjų pirkimų ataskaitų formos Viešųjų pirkimų tarnybai perduodamos paštu, faksu arba kitais Viešųjų pirkimų tarnybai priimtinais būdais.

28. Už viešųjų pirkimų ataskaitose pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą perkančioji organizacija atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


Tipinė A-1 forma

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA

 

PIRKIMO NUMERIS

 

 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

Ar pirkimo įgaliojimai buvo suteikti kitai perkančiajai organizacijai?

TAIP

 

NE

 

(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)

 

Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

pirkimo objektas

 

Prekių pirkimo tipas

(pažymimas tik vienas iš langelių)

 

 

Pirkimas

 

Nuoma

 

Lizingas

 

Pirkimas išsimokėtinai

 

 

Paslaugų kategorija

 

 

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį)

 

Darbų tipas

(pažymimas tik vienas iš langelių):

 

Atlikti darbus

 

Atlikti ir suprojektuoti darbus

 

Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus

 

 

 

 

Pirkimo objekto pavadinimas

 

 

Pagrindinis pirkimo objekto kodas

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Papildomi pirkimo objekto kodai (jei yra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus pasiūlymus

(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

 

Pirkimo objekto dalies numeris

Pavadinimas

Pirkimo objekto kodas pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pavadinimas

 

 

Jeigu pirkimas atliekamas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, supaprastintų skelbiamų derybų ar supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas šis būdas

Viešųjų pirkimų įstatymo

Straipsnis

Dalis

Punktas

 

 

 

 

Ankstesnio pirkimo, dėl kurio pasirinktas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, supaprastintų skelbiamų derybų ar supaprastintų neskelbiamų derybų būdas, pirkimo numeris (-iai)

 

 

 

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra

(priklausomai nuo pasiūlymų vertinimo kriterijaus pildyti 1 ir (arba) 2 punktą)

Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal jų ekonominį naudingumą

 

Vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo data ir laikas

 

 

 

 

 

Vokų su kainomis atplėšimo data ir laikas

 

 

 

 

 

Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal mažiausią kainą

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo data ir laikas

 

 

 

 

 

pirkimo pradžia

Išankstiniai skelbimai apie pirkimą

 

Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

skelbimo numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

leidinio numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

Skelbimai apie pirkimą

 

Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

skelbimo numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

leidinio numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

Kvietimo pateikti pasiūlymus data (pildyti tik neskelbiamų ar supaprastintų neskelbiamų

 

derybų atvejais)

 

 

DALYVIAI (kandidatai)

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar dalyvių (kandidatų) kvalifikacija tikrinta?

TAIP

 

NE

 

 

pasiūlymų vertinimas

Pasiūlymų vertinimo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

 

 

 

Mažiausios kainos

 

 

 

Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai

 

(detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)

 

Vertinimo kriterijus

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

 

Mažiausios kainos

 

 

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) nepateikę kandidatai

(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų ar supaprastintų neskelbiamų derybų atvejais)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Kandidato pavadinimas

Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (galutinio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (galutinio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 
Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai)

 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Dalyvio pavadinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies punktas arba 34 straipsnio 1 dalis, kuriais vadovaujantis buvo atmestas pasiūlymas

Atmetimo priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymų eilė

Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams data

 

 

Patvirtinta pasiūlymų eilė

 

 

Pirkimo objekto dalies numeris

Patvirtinta eilė

Dalyvio pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo procedūrų pabaiga

Procedūros pabaiga

Pirkimo objekto

dalies (-ių)

numeris (-iai)

Data

Nustačius laimėtoją

 

 

Atmetus visus pasiūlymus

 

 

Nutraukus pirkimo procedūras

 

 

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo

 

 

Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų

 

 

 

pirkimo sutartys

(ši dalis pildoma dėl kiekvienos pirkimo sutarties)

Pirkimo sutartis

 

Informacija apie pirkimo sutartį

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

 

 

Dalyvio pavadinimas

 

 

Sutarties sudarymo data

 

 

 

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt)

 

 

 

Ar sutartis terminuota?

TAIP

 

NE

 

 

Numatoma sutarties įvykdymo data

 

 

Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?

TAIP

 

NE

 

NEŽINOMA

 

(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt) arbas dalį procentais)

Apimtis (Lt)

 

Dalis procentais

 

Nežinoma

 

 

Kita informacija

Pirkimo komisijos pirmininkas

 

Vardas, pavardė

 

 

Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

______________

 


Tipinė A-2 forma patvirtinta Viešųjų pirkimų

tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

PAPILDOMA

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ

ATASKAITA

 

Pirkimo Numeris

 

 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

pirkimo objektas

 

 

Pirkimo objekto pavadinimas

 

 

Pagrindinis pirkimo objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Papildomi pirkimo objekto kodai (jei yra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

4. Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus pasiūlymus

 

(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

 

Pirkimo objekto dalies numeris

Pavadinimas

Pirkimo objekto kodas pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo procedūrų pabaiga (šioje dalyje nekartojama anksčiau pateikta informacija)

Procedūros baigtos

Pirkimo objekto

dalies (-ių)

numeris (-iai)

Data

Nustačius laimėtoją

 

 

Atmetus visus pasiūlymus

 

 

Nutraukus pirkimo procedūras

 

 

Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų

 

 

 

pirkimo sutartys

(ši dalis pildoma dėl kiekvienos pirkimo sutarties)

Pirkimo sutartis

 

Informacija apie pirkimo sutartį

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

 

 

Dalyvio pavadinimas

 

 

Sutarties sudarymo data

 

 

 

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt)

 

 

 

Ar sutartis terminuota?

TAIP

 

NE

 

 

Numatoma sutarties įvykdymo data

 

 

Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?

TAIP

 

NE

 

NEŽINOMA

 

(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt) arba dalį procentais)

 

Apimtis (Lt)

 

Dalis procentais

 

Nežinoma

 

 

 

 

Kita informacija

 

Pirkimo komisijos pirmininkas

 

Vardas, pavardė

 

 

 

Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

______________

 


Tipinė A-3 forma patvirtinta Viešųjų pirkimų

tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ

ATASKAITA

(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

 

Pirkimo Numeris

 

 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

Ar pirkimo įgaliojimai buvo suteikti kitai perkančiajai organizacijai?

TAIP

 

NE

 

(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)

 

Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

pirkimo objektas

 

Ar šis pirkimas atliekamas siekiant sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį?

TAIP

 

NE

 

 

Prekių pirkimo tipas

(pažymimas tik vienas iš langelių)

 

 

Pirkimas

 

Nuoma

 

Lizingas

 

Pirkimas išsimokėtinai

 

 

Paslaugų kategorija

 

 

 

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį)

 

Darbų tipas

(pažymimas tik vienas iš langelių):

 

Atlikti darbus

 

Atlikti ir suprojektuoti darbus

 

Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus

 

 

 

 

 

Pirkimo objekto pavadinimas

 

 

Pagrindinis pirkimo objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Papildomi pirkimo objekto kodai (jei yra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus pasiūlymus

 

(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

 

Pirkimo objekto dalies numeris

Pavadinimas

Pirkimo objekto kodas pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pavadinimas

 

 

Jeigu pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu, viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio dalis ir dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas šis būdas

Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio

Dalis

Punktas

 

 

 

Ankstesnio pirkimo, dėl kurio pasirinktas neskelbiamų derybų būdas, pirkimo numeris (-iai)

 

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra

(priklausomai nuo pasiūlymų vertinimo kriterijaus pildyti 1 ir (arba) 2 punktą)

Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal jų ekonominį naudingumą

 

Vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo data ir laikas

 

 

 

 

 

Vokų su kainomis atplėšimo data ir laikas

 

 

 

 

 

Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal mažiausią kainą

 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo data ir laikas

 

 

 

 

 

pirkimo pradžia

 

Išankstiniai skelbimai apie pirkimą

 

Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

skelbimo numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

leidinio numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

Skelbimai apie pirkimą

 

Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

skelbimo numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

leidinio numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

Kvietimo pateikti pasiūlymus data (pildyti tik neskelbiamų derybų atveju)

 

 

DALYVIAI (kandidatai)

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar dalyvių (kandidatų) kvalifikacija tikrinta?

TAIP

 

NE

 

 

pasiūlymų vertinimas

Pasiūlymų vertinimo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

 

 

 

Mažiausios kainos

 

 

 

Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai

 

(detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)

 

Vertinimo kriterijus

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Ekonomiškai naudingiausios pasiūlymo

 

Mažiausios kainos

 

 

Pasiūlymų nepateikę kandidatai

(tik riboto konkurso, skelbiamų ar neskelbiamų derybų atvejais)

Pirkimo objekto

dalies (-ių) numeris (-iai)

Kandidato pavadinimas

Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant nepakvietimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

Atmesti pasiūlymai

 

Pirkimo objekto

dalies (-ių) numeris (-iai)

Dalyvio pavadinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies punktas arba 34 straipsnio 1 dalis, kuriais vadovaujantis buvo atmestas pasiūlymas

Atmetimo priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymų eilė

Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams data

 

 

Patvirtinta pasiūlymų eilė

 

 

Pirkimo objekto dalies numeris

Patvirtinta eilė

Dalyvio pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo procedūrų pabaiga

Procedūros baigtos

Pirkimo objekto

dalies (-ių)

numeris (-iai)

Data

Nustačius laimėtoją

 

 

Atmetus visus pasiūlymus

 

 

Nutraukus pirkimo procedūras

 

 

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo

 

 

Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų

 

 

 

pirkimo sutartys

(ši dalis pildoma dėl kiekvienos pirkimo sutarties)

Pirkimo sutartis

 

Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

 

 

Dalyvio pavadinimas

 

 

Sutarties sudarymo data

 

 

 

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt)

 

 

 

Ar sutartis terminuota?

TAIP

 

NE

 

 

Numatoma sutarties įvykdymo data (preliminariosios sutarties galiojimo terminas)

 

 

 

Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?

TAIP

 

NE

 

NEŽINOMA

 

(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt) arba dalį procentais)

Apimtis (Lt)

 

Dalis procentais

 

Nežinoma

 

 

Kita informacija

Pirkimo komisijos pirmininkas

 

Vardas, pavardė

 

 

Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

______________

 


 

Tipinė A-4 forma

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktoriaus 2003 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

PAPILDOMA

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ

ATASKAITA

(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

 

Pirkimo Numeris

 

 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

pirkimo objektas

 

Pirkimo objekto pavadinimas

 

 

 

Pagrindinis pirkimo objekto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Papildomi pirkimo objekto kodai (jei yra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus pasiūlymus

 

(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

 

Pirkimo objekto dalies numeris

Pavadinimas

Pirkimo objekto kodas pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo procedūrų pabaiga (šioje dalyje nekartojama anksčiau pateikta informacija)

Procedūros baigtos

Pirkimo objekto

dalies (-ių)

numeris (-iai)

Data

Nustačius laimėtoją

 

 

Atmetus visus pasiūlymus

 

 

Nutraukus pirkimo procedūras

 

 

Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų

 

 

 

pirkimo sutartys

(ši dalis pildoma dėl kiekvienos pirkimo sutarties)

Pirkimo sutartis

 

Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

 

 

Dalyvio pavadinimas

 

 

Sutarties sudarymo data

 

 

 

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt)

 

 

 

Ar sutartis terminuota?

TAIP

 

NE

 

 

Numatoma sutarties įvykdymo data (preliminariosios sutarties galiojimo terminas)

 

 

 

Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?

TAIP

 

NE

 

NEŽINOMA

 

(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt) arba dalį procentais)

Apimtis (Lt)

 

Dalis procentais

 

Nežinoma

 

 

Kita informacija

Pirkimo komisijos pirmininkas

 

Vardas, pavardė

 

 

Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

______________

 


Tipinė A-5 forma patvirtinta Viešųjų pirkimų

tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

PROJEKTO KONKURSO PROCEDŪRŲ

ATASKAITA

 

Pirkimo Numeris

 

 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Perkančiosios organizacijos tipo kodas

 

 

 

Ar pirkimo įgaliojimai buvo suteikti kitai perkančiajai organizacijai?

TAIP

 

NE

 

(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)

 

Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

PROJEKTUOJAMAS objektas (PROJEKTAS)

 

 

Būsima paslaugų kategorija

 

 

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį)

 

Projekto rūšis

 

 

Teritorijos planavimas

 

Architektūra

 

Inžinerija

 

Duomenų apdorojimas

 

 

Projekto pavadinimas

 

 

Būsimas paslaugų kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

Pirkimo būdo pavadinimas

 

 

Konkurso pradžia

Išankstiniai skelbimai apie projekto konkursą

 

Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

skelbimo numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

leidinio numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

Skelbimai apie projekto konkursą

 

Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

skelbimo numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (pildyti, jeigu skelbta nurodytame leidinyje)

 

 

skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data

 

 

 

leidinio numeris

 

 

 

paskelbimo data

 

 

DALYVIAI (kandidatai)

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar dalyvių (kandidatų) kvalifikacija tikrinta?

TAIP

 

NE

 

 

projektų vertinimas

 

Projektų nepateikę kandidatai (tik riboto projekto konkurso ar riboto supaprastinto projekto konkurso atveju)

Kandidato pavadinimas

Nurodyti, ar kandidatas projektą nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti projektą, nurodant nepakvietimo priežastis

 

 

 

 

 

Atmesti projektai

 

Dalyvio pavadinimas

Projekto atmetimo priežastys

 

 

 

 

 

Patvirtinta projektų eilė

Projekto eilės numeris

Dalyvio pavadinimas

 

 

 

 

 

konkurso procedūrų pabaiga

Procedūros baigtos

Data

Nustačius laimėtoją

 

Atmetus visus projektus

 

Nutraukus pirkimo procedūras

 

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vieno projekto

 

 

laimėtojai ir apdovanojimai

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

 

Dalyvio, laimėjusio projekto konkursą, pavadinimas

 

 

Apdovanojimo vertė (Lt)

 

 

Kita informacija

Vertinimo komisijos pirmininkas

 

Vardas, pavardė

 

 

Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

______________

 

 


Tipinė A-6 forma

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktoriaus 2003 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

ATASKAITA

 

 

I. ataskaitiniai finansiniai metai

 

 

 

II.PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

 

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Perkančiosios organizacijos tipo kodas

 

 

PIRKIMAI, ATLIKTI TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ

 

 

Pirkimo objekto rūšis

Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt)

Prekės

 

Paslaugos

 

Darbai

 

 

Iš viso

 

 

Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

______________

 


Tipinė A-7 forma

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

ATASKAITA

(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)

 

 

I. ATASKAITINIAI FINANSINIAI METAI

 

 

 

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

 

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Perkančiosios organizacijos tipo kodas

 

 

 

III. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI (viešųjų pirkimo įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atlikti pirkimai)

 

 

Pirkimo objekto rūšis

Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt)

Prekės

 

Paslaugos

 

Darbai

 

 

Iš viso

 

 

IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIąSIAS PIRKIMO SUTARTIS

 

 

Eil. Nr.

Preliminarioji pirkimo sutartis

Pagrindinės sutartys

pirkimo

numeris

sutarties sudarymo data

tiekėjo kodas

tiekėjo pavadinimas

sudarytų pirkimo sutarčių skaičius

bendra suma (Lt)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

V. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

 

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

______________

 


Tipinė A-8 forma

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES ATASKAITA

 

I. PIRKIMO NUMERIS

 

 

 

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

 

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

Organizacijos tipo kodas

 

 

 

 

 

III. PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS

 

 

PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal Pirkimo objektų kodų sąrašą

Pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną

 

 

 

IV. PIRKIMO SUTARTIS

 

TIEKĖJAS

 

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

 

PIRKIMO SUTARTIES OBJEKTAS

 

 

 

V. PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO REZULTATAI

 

 

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMAS:

 

Sutartis įvykdyta pilnai

 

 

 

Sutartis įvykdyta ne pilnai (įvykdytos visos pagrindinės sutarties sąlygos)

 

 

 

Sutartis įvykdyta ne pilnai (pažeistos pagrindinės sąlygos)

 

 

 

Sutartis nutraukta

 

 

 

SUTARTIES ĮVYKDYMO (NUTRAUKIMO) DATA

 

 

 

NEĮVYKDYTOS (PAŽEISTOS) SUTARTIES SĄLYGOS IR NEĮVYKDYMO (PAŽEIDIMO) PRIEŽASTYS

 

 

SUTARTIES VYKDYMO NUTRAUKIMO PRIEŽASTYS

 

 

FAKTINĖ (ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS) SUTARTIES APIMTIS (LT)

 

 

 

 

VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

 

Pareigų pavadinimas

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

______________


PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-24

(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. 1S-23 redakcija)

 

PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ TIPŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Perkančiosios organizacijos tipo kodas

Perkančiosios organizacijos tipo pavadinimas

1

Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

2

Krašto apsaugos sistemos karinis vienetas ar tarnyba

3

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

4

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

5

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų viešųjų juridinių asmenų asociacija

6

Įmonė, besiverčianti geriamojo vandens gavyba, gamyba, tiekimu ar paskirstymu ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

7

Įmonė, besiverčianti elektros energijos gamyba, tiekimu ar paskirstymu ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

8

Įmonė, besiverčianti dujų ar šilumos energijos tiekimu ar paskirstymu ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

9

Įmonė, besiverčianti naftos ar dujų žvalgyba ar gavyba ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

10

Įmonė, besiverčianti anglių ar kitokio kietojo kuro žvalgyba ar gavyba ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

11

Įmonė, besiverčianti viešojo geležinkelio transporto paslaugų teikimu ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

12

Įmonė, besiverčianti viešojo priemiesčio geležinkelio, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių transporto paslaugų teikimu ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

13

Įmonė, besiverčianti oro uostų, su jų veikla susijusių terminalų suteikimo oro vežėjams, operatoriaus, priežiūros ar eksploatavimo veikla ir atitinkanti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

14

Įmonė, besiverčianti jūrų ar upių uostų, su jų veikla susijusių terminalų suteikimo jūrų ir vidaus vandenų vežėjams, operatoriaus, priežiūros ar eksploatavimo veikla ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus

15

Įmonė, besiverčianti bendrųjų telekomunikacijų tinklų eksploatavimo ar priežiūros bei bendrųjų telekomunikacijų paslaugų teikimo veikla ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio reikalavimus.

16

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų privačiųjų juridinių asmenų asociacija

______________