LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2404

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2003, Nr. 61-2753)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme nustatytu atveju žemės ūkio produkcijos pardavėjo pateiktas mokėjimo nurodymas įvykdyti debeto pervedimą priimamas, nors mokėtojo sąskaitoje ir nėra pakankamai lėšų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                   VALDAS ADAMKUS