VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 2004 M. RUGSĖJO 30 D. NUTARIMU NR. O3-96 PATVIRTINTOS ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 40 PUNKTO PAKEITIMO

 

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. O3-135

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria iš dalies pakeisti 2004 m. rugsėjo 30 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2004, Nr. 150-5472) patvirtintos Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikos 40 punktą ir išdėstyti jį taip:

40. Pardavimo kaina nustatoma vienam įvadiniam skaitikliui. Vartotojams, turintiems kelis įvadinius skaitiklius, pardavimo sąnaudos susideda iš visų pardavimų kainų skaitikliams sumos. Pardavimo kaina skaitikliui diferencijuojama pagal vandens tiekimo įmonės nustatytus diferencijavimo principus, tačiau pardavimo pajamos negali būti didesnės už pardavimo būtinąsias sąnaudas. Daugiabučių namų gyventojams pardavimo kaina susideda iš dviejų dalių: pardavimo kainos dalies daugiabučių namų įvadiniams skaitikliams ir pardavimo kainos butui. Daugiabučių namų gyventojai pardavimo sąnaudas namų įvadiniams skaitikliams padengia padalijus jas iš butų skaičiaus. Pardavimo kaina vienam butui nustatoma pardavimo sąnaudas butuose esantiems skaitikliams dalijant iš butų skaičiaus. Gyventojams, neturintiems vandens apskaitos skaitiklių, pardavimo sąnaudos skaičiuojamos be skaitiklio remonto ir patikros sąnaudų.“

 

 

Komisijos pirmininkas                                                           Vidmantas Jankauskas