LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYMO 73 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. gruodžio 9 d. Nr. VIII-561

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 55-1064; 1994, Nr. 88-1669)

 

1 straipsnis. 73 straipsnio 3 dalies pakeitimas

73 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „5 metus“ įrašyti skaičių ir žodį „15 metų“, vietoj žodžių „Lietuvos valstybiniam archyvui“ įrašyti žodžius „valstybiniam saugojimui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo aktai Valstybinėje darbo inspekcijoje saugomi 15 metų, vėliau perduodami valstybiniam saugojimui.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________