VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽDRAUDIMO TRANSPORTO PRIEMONEI VAŽIUOTI TOLIAU IR TRANSPORTO PRIEMONĖS DOKUMENTŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 14 d. Nr. 2B-446

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 14 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342; 2005, Nr. 153-5643) ir siekdamas užtikrinti saugą keliuose:

1. Tvirtinu Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Inspekcijos viršininko pavaduotojui Romanui Vilčinskui kontroliuoti Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo nuostatų laikymąsi;

2.2. Bendrajam skyriui su įsakymu supažindinti Kontrolės koordinavimo skyrių, regionų departamentų direktorius ir jų pavaduotojus, regionų departamentų kontrolės skyrių viršininkus bei pareigūnus, kuriems suteikta teisė atlikti kontrolę.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 2B-120 „Dėl uždraudimo transporto priemonei toliau važiuoti ir laikino dokumentų paėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

4. Įpareigoju Kontrolės koordinavimo skyrių šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2008 m. lapkričio 14 d.

įsakymu Nr. 2B-446

 

UŽDRAUDIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONEI VAŽIUOTI TOLIAU IR KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS DOKUMENTŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau bei kelių transporto priemonių registracijos dokumentų paėmimo nustačius pažeidimus tvarką ir yra privalomas visiems kontrolės teisę turintiems Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnautojams.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 119-2772), Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 403 (Žin., 2005, Nr. 49-1627) (toliau – Taisyklės), Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1996 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 304 (Žin., 1996, Nr.102-2333; 2003, Nr. 100-4511), Maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamomis bendrosiomis masėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 (Žin., 2002, Nr. 23-870) (toliau – Matmenys), Medienos vežimo kelių transportu reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3-183 (Žin., 2004, Nr. 67-2357) (toliau – Medienos vežimo reikalavimai), Pažeidimų, užfiksuotų vežant pavojingus krovinius kelių transportu, rizikos kategorijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-498 (Žin., 2005, Nr. 141-5089) (toliau – Pavojingų krovinių vežimo rizikos kategorijų sąrašas) ir Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-150 (Žin., 2006, Nr. 49-1783) (toliau – Kontrolės tvarkos aprašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Kelių transporto priemonė – motorinė kelių transporto priemonė (jų junginys), skirta keleiviams vežti, kurioje yra įrengtos daugiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotoją, arba skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė, įskaitant priekabą arba puspriekabę, viršija 3,5 t.

Priekaba – kelių transporto priemonė, kurią tempia motorinė kelių transporto priemonė; priekabomis taip pat laikomos puspriekabės.

Puspriekabė su motorine kelių transporto priemone sukabinta priekaba, kurios masės ir krovinio masės dalis tenka motorinei kelių transporto priemonei.

Sunkiasvorė kelių transporto priemonė (jų junginys) – kelių transporto priemonė (jų junginys), skirta kroviniams vežti, kurios ašies (ašių) apkrova ar bendroji masė su kroviniu ar be jo viršija Matmenyse nustatytus maksimalius leidžiamus dydžius.

Didžiagabaritė kelių transporto priemonė (jų junginys) – kelių transporto priemonė (jų junginys), skirta kroviniams vežti, kurios matmenys su kroviniu ar be jo viršija Matmenyse nustatytus maksimalius leidžiamus dydžius.

Kelių transporto priemonės registracijos dokumentai – kelių transporto priemonės, skirtos vežti keleivius ar krovinius, priekabos ar puspriekabės registracijos liudijimas arba naudotojo pažymėjimas.

Leidimas važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) (toliau – leidimas) – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad kelių transporto priemonė gali važiuoti leidime nurodytomis sąlygomis valstybinės reikšmės keliais su kroviniu ar be jo viršydama Matmenyse nustatytus maksimalius leidžiamus dydžius.

Kelionės leidimas – vienai kelionei skirtas tarptautinio krovinių vežimo keliais leidimas dvišaliam, tranzitiniam arba krovinio vežimui į (iš) trečias (-ių) šalis (-ių), arba Europos transporto ministrų konferencijos leidimas (toliau – ETMK leidimas).

Vairuotojo liudijimas – dokumentas, patvirtinantis, kad jame nurodytas vairuotojas yra įdarbintas vienoje iš Europos Bendrijos valstybių narių pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikantis nustatytų įdarbinimo taisyklių bei profesinio mokymo sąlygų.

Pareigūnas – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojas, atliekantis įstatymu nustatytas kelių transporto kontrolės funkcijas ir turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims.

 

II. UŽDRAUDIMAS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONEI VAŽIUOTI TOLIAU IR KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS DOKUMENTŲ PAĖMIMAS

 

4. Pareigūnas, atlikęs kontrolę ir nustatęs nurodytus Aprašo 5.1–5.4 punktuose ir teisės aktų, nurodytų Aprašo 5.5–5.8 punktuose, pažeidimus, gali uždrausti kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir tol, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, paimti kelių transporto priemonės registracijos dokumentus.

5. Kelių transporto priemonei uždraudžiama važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės registracijos dokumentai paimami, jeigu:

5.1. pateikus leidimą nustatoma, kad:

5.1.1. yra viršyti leidime nurodyti kelių transporto priemonės matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova, ir (ar) bendroji masė, ir (ar) nesilaikoma leidime nurodytų vežimo sąlygų;

5.1.2. pasibaigęs leidimo galiojimo laikas;

5.1.3. neužpildyta vežėjui privaloma pildyti leidimo dalis (išskyrus metinį leidimą);

5.2. nepateikiamas leidimo originalas;

5.3. tikrinant nustatoma, kad Europos Bendrijoje ir ne Europos Bendrijos valstybėse įregistruotos kelių transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, vairuotojas nepateikia Bendrijos leidimo kopijos arba kelionės leidimo, arba krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalo (jeigu pateiktas ETMK leidimas) arba pateiktas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio;

5.4. Europos Bendrijoje įregistruotos kelių transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, vairuotojas, ne Europos Sąjungos pilietis, važiuodamas tarptautiniu maršrutu, nepateikia vairuotojo liudijimo;

5.5. tikrinant nustatoma, kad yra viršyti Kontrolės tvarkos aprašo 26 punkte nustatyti maksimalūs leidžiami kelių transporto priemonės faktiniai matmenys ir (ar) faktinė ašies (ašių) apkrova, ir (ar) bendroji masė;

5.6. tikrinant nustatomi Medienos vežimo reikalavimų 18 punkto nuostatų pažeidimai;

5.7. tikrinant nustatomi Pavojingų krovinių vežimo rizikos kategorijų sąrašo 5 punkte nurodyti pažeidimai;

5.8. tikrinant nustatomi techninės būklės trūkumai, nurodyti Taisyklių 6.4 ir 6.5 punktuose.

6. Pareigūnas, uždraudęs kelių transporto priemonei važiuoti toliau, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, privalo nurodyti artimiausią tinkamą kelių transporto priemonės stovėjimo vietą, tai įrašydamas kontrolės akte.

7. Pareigūnas, nustatęs teisės akto, nurodyto Aprašo 5.8 punkte, pažeidimus ir uždraudęs:

7.1. kelių transporto priemonei važiuoti toliau, gali leisti ją, laikantis reikiamo atsargumo, nutempti ar nuvežti iki stovėjimo ar remonto vietos;

7.2. eksploatuoti kelių transporto priemonę, gali leisti, laikantis reikiamo atsargumo, važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos.

8. Esant būtinybei pareigūnas, laikydamasis reikiamo atsargumo, privalo kelių transporto priemonę palydėti iki artimiausios tinkamos stovėjimo vietos, o ekstremaliomis situacijomis vežant pavojingus krovinius, jeigu trūkumų negalima pašalinti turimomis priemonėmis, informuoti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus.

 

III. DOKUMENTŲ PAĖMIMO ĮFORMINIMAS

 

9. Pareigūnas, nustatęs nurodytus Aprašo 5.1–5.4 punktuose ir teisės aktų, nurodytų Aprašo 5.5–5.8 punktuose, pažeidimus, tai pažymi kontrolės akte ir nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą (toliau – ATP protokolas). ATP protokole pažymi apie transporto priemonės registracijos dokumentų paėmimą ir surašo dokumentų paėmimo pažymą (toliau – pažyma) (1 priedas).

10. Pareigūnas, nustatęs teisės akto, nurodyto Aprašo 5.8 punkte, pažeidimus, surašo dokumentų paėmimo pažymą (2 priedas) apie kelių transporto priemonės ar priekabos, ar puspriekabės registracijos dokumentų paėmimą, pažymėdamas tai kontrolės akte, techninės būklės kontrolės lape ir, padaręs paimtų kelių transporto priemonės registracijos dokumentų kopijas bei jas patvirtinęs parašu ir spaudu, įteikia vairuotojui.

11. Užsienio valstybėje įregistruotos kelių transporto priemonės vairuotojui ginčijant padarytą pažeidimą ir (ar) atsisakius mokėti baudą pažeidimo padarymo vietoje, pareigūnas jam surašo ATP protokolą, ir, jeigu užsienio valstybėje įregistruotos kelių transporto priemonės vairuotojas pateikia raštišką prašymą nagrinėti administracinę bylą pažeidimo padarymo vietoje, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje bei dokumentų paėmimo pažymą (3 priedas) apie kelių transporto priemonės dokumentų paėmimą, tai pažymėdamas ATP protokole ir kontrolės akte.

12. Jeigu užsienio valstybėje įregistruotos kelių transporto priemonės vairuotojas nepateikia prašymo raštu nagrinėti administracinę bylą pažeidimo padarymo vietoje, administracinio teisės pažeidimo byla perduodama nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) nustatyta tvarka.

13. Pažyma surašoma dviem egzemplioriais. Pažymą pasirašo ją surašęs pareigūnas ir vairuotojas. Vienas užpildytos pažymos egzempliorius lieka pareigūnui, kitas – įteikiamas vairuotojui. Jeigu vairuotojas atsisako pasirašyti pažymą arba ją paimti, apie tai parašoma pažymoje ir patvirtinama pareigūno, surašiusio šį dokumentą, parašu.

14. Pažyma, paimti kelių transporto priemonės registracijos dokumentai ir ATP protokolas surašymo dieną, o jei nėra galimybės, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, perduodami pareigūnui, įgaliotam nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.

 

IV. DOKUMENTŲ GRĄŽINIMAS

 

15. Pareigūnas grąžina paimtus dokumentus nedelsdamas, jeigu pažeidimai pašalinti kontrolės vietoje arba tą pačią dieną, jei įrodymai, kad pažeidimai pašalinti, pateikiami iki darbo dienos pabaigos ir (ar) užsienio valstybėje įregistruotos kelių transporto priemonės vairuotojui sumokėjus paskirtą baudą. Kitais atvejais dokumentai grąžinami išnagrinėjus administracinę bylą.

16. Įrodymas, kad pažeidimai pašalinti, gali būti:

16.1. pateiktas leidimas, patvirtinantis, kad nurodyti Aprašo 5.1–5.2 punktuose ir teisės akto, nurodyto Aprašo 5.5 punkte, pažeidimai pašalinti;

16.2. pateiktas vairuotojo ar įmonės, kurios vardu registruota kelių transporto priemonė, kompetentingo asmens paaiškinimas, kiti dokumentai (važtaraščiai, sąskaitos faktūros ir kt.) ar įrodymai, patvirtinantys, kad nurodyti Aprašo 5.1–5.2 punktuose ir teisės aktų, nurodytų Aprašo 5.5–5.7 punktuose, pažeidimai pašalinti;

16.3. pateikta Bendrijos leidimo kopija arba kelionės leidimas, arba užpildytas krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalas (kartu su ETMK leidimu), jeigu buvo padarytas pažeidimas, nurodytas Aprašo 5.3 punkte;

16.4. pateiktas vairuotojo liudijimas, patvirtinantis, kad pažeidimai, nurodyti Aprašo 5.4 punkte, pašalinti arba vairuotojas pakeistas kitu, toje pačioje įmonėje teisėtai dirbančiu vairuotoju;

16.5. pateiktas kelių transporto priemonės techninės būklės patikrinimo dokumentas su techninės apžiūros įmonės (stoties) kontrolieriaus išvada, kad kelių transporto priemonė atitinka nustatytus techninius reikalavimus.

17. Dokumentų grąžinimas žymimas pažymoje pasirašant asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, arba įmonės, kurioje registruota kelių transporto priemonė, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

18. Asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, neatvykus į bylos nagrinėjimą, byla išnagrinėjama ir nutarimas siunčiamas įstatymų nustatyta tvarka.

19. Jei asmuo, traukiamas administracinėn atsakomybėn, arba įmonės, kurios vardu registruota kelių transporto priemonė, vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už krovinių ar keleivių vežimo veiklą, nesikreipia dėl transporto priemonės registracijos dokumentų grąžinimo, paimti dokumentai saugomi regionų departamentuose. Jeigu užsienyje registruotos kelių transporto priemonės dokumentai per vieną mėnesį neatsiimami, jie išsiunčiami Kontrolės koordinavimo skyriui, kuris juos kartu su ATP protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje kopijomis persiunčia tos valstybės kompetentingai institucijai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Pareigūnas, nustatęs, kad kelių transporto priemonės vairuotojas nepakluso reikalavimui pašalinti nurodytus Aprašo 5.1–5.4 punktuose ir teisės aktų, nurodytų Aprašo 5.5–5.8 punktuose, pažeidimus ir, neturėdamas kelių transporto priemonės dokumentų, nuvažiavo, privalo:

20.1. informuoti apie tai Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos pareigūnus, teritorinį policijos komisariatą ar artimiausią policijos nuovadą;

20.2. teisėtų pareigūno reikalavimų nevykdymą įforminti įstatymų nustatyta tvarka.

21. Inspekcijos pareigūnui uždraudus kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, paėmus kelių transporto priemonės registracijos dokumentus, atsakomybė ir išlaidos už vežamo krovinio perkrovimą, iškrovimą, saugojimą bei pristatymą gavėjui, taip pat ir kelių transporto priemonės saugojimą, tenka įmonei, kurios vardu registruota kelių transporto priemonė.

22. Pareigūnas, pažeidęs šio Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Uždraudimo transporto priemonei toliau

važiuoti ir transporto priemonės

dokumentų paėmimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Dokumentų paėmimo pažymos forma)

(1 lapo pusė)

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

___________________________________

(asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, vardas, pavardė)

___________________________________

(asmens ar įmonės adresas)

 

DOKUMENTŲ PAĖMIMO PAŽYMA

 

200__-___-___  Nr. _________

Vilnius

 

Jūs, važiuodamas ___________________  transporto priemone ____________________,

(pažeidimo vieta)                                             (markė, valst. Nr.)

padarėte pažeidimą. Pažeidimas užfiksuotas administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. ____________. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 14 straipsnio 2 dalimi, laikinai, kol bus pašalinti pažeidimai, paimami šie dokumentai:

1. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

2. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

3. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

4. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

 

Paimti dokumentai yra pridėti prie protokolo Nr. _______________________________ .

 

Laikinai paimti dokumentai bus grąžinti pašalinus nustatytus pažeidimus institucijos, kurios pareigūnas uždraudė transporto priemonei važiuoti toliau, darbo valandomis.

 

Kreiptis į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos adresu: ____________________, _______________ g. _______, ______ kab., tel. (8 _____) __________ pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

__________________________            ____________                ____________________

(pareigų pavadinimas)                           (parašas)                          (vardas ir pavardė)

 

Pažymą gavau

 

__________________________            ____________                    ________________

(vardas ir pavardė)                                (parašas)                                     (data)

 

Paimtus dokumentus gavau

 

__________________________            ____________                    ________________

(vardas ir pavardė)                                (parašas)                                     (data)

 

Pasitikėjimo telefonas +370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt

 

 

(2 lapo pusė)

 

Vairuotojau,

Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnas, reikalaudamas ir (ar) paimdamas kyšį, daro nusikaltimą, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Prašome informuoti apie tai pasitikėjimo telefonu +370 687 45 533.

 

Driver,

Officer of the State Road Transport Inspectorate requiring and (or) taking a bribe is committing a crime which is punishable under criminal law. We are asking to inform us of it by the phone of trust +370 687 45 533.

 

Fahrer,

Falls eine in der staatlichen Straßenverkehrsinspektion tätige Amtsperson Bestechung verlangt und/oder sie annimmt, begeht die Person eine Straftat. Informieren Sie uns bitte darüber über das Vertrauenstelefon +370 687 45 533.

 

Kierowco,

Funkcjonariusz Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, wymagający i (lub) biorący łapówkę dokonuje przestępstwa, za które jest przewidziana odpowiedzialność karna. Prosimy informować o tym przez telefon zaufania +370 687 45 533.

 

Водитель,

Должностное лицо Государственной дорожной транспортной инспекции, требующий и (или) берущий взятку, совершает преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Просим информировать об этом по телефону доверия +370 687 45 533.

 

_________________


Uždraudimo transporto priemonei toliau

važiuoti ir transporto priemonės

dokumentų, paėmimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Dokumentų paėmimo pažymos forma)

(1 lapo pusė)

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

___________________________________

(vairuotojo vardas ir pavardė)

___________________________________

(adresas ar įmonės adresas)

 

DOKUMENTŲ PAĖMIMO PAŽYMA

 

200__-___-___ Nr. _________

Vilnius

 

Jūs vairavote transporto priemonę ______________________________ , kuriai kontrolės

(markė, valst. Nr. )

_________________________ metu nustatyti draudžiantys važiuoti ar eksploatuoti techninės

(pažeidimo vieta)

būklės trūkumai.

Trūkumai užfiksuoti techninės būklės kontrolės lape Nr. ________________. Laikinai, kol bus pašalinti techninės būklės trūkumai, paimami šie dokumentai:

1. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

2. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

3. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

4. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

 

Paimti dokumentai yra pridėti prie kontrolės akto Nr. ___________________________ .

 

Laikinai paimti dokumentai bus grąžinti pašalinus nustatytus pažeidimus institucijos, kurios pareigūnas uždraudė transporto priemonei važiuoti toliau, darbo valandomis.

 

Kreiptis į Valstybinę kelių transporto inspekciją, prie Susisiekimo ministerijos adresu: ______________________, _______________ g. ______, ______ kab., tel. (8 ___) _________ pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

__________________________            ____________                ____________________

(pareigų pavadinimas)                           (parašas)                          (vardas ir pavardė)

 

Pažymą gavau

 

__________________________            ____________                    ________________

(vardas ir pavardė)                                (parašas)                                     (data)

 

Paimtus dokumentus gavau

 

__________________________            ____________                    ________________

(vardas ir pavardė)                                (parašas)                                     (data)

 

Pasitikėjimo telefonas +370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt

 

 

(2 lapo pusė)

 

Vairuotojau,

Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnas, reikalaudamas ir (ar) paimdamas kyšį, daro nusikaltimą, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Prašome informuoti apie tai pasitikėjimo telefonu +370 687 45 533.

 

Driver,

Officer of the State Road Transport Inspectorate requiring and (or) taking a bribe is committing a crime which is punishable under criminal law. We are asking to inform us of it by the phone of trust +370 687 45 533.

 

Fahrer,

Falls eine in der staatlichen Straßenverkehrsinspektion tätige Amtsperson Bestechung verlangt und/oder sie annimmt, begeht die Person eine Straftat. Informieren Sie uns bitte darüber über das Vertrauenstelefon +370 687 45 533.

 

Kierowco,

Funkcjonariusz Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, wymagający i (lub) biorący łapówkę dokonuje przestępstwa, za które jest przewidziana odpowiedzialność karna. Prosimy informować o tym przez telefon zaufania +370 687 45 533.

 

Водитель,

Должностное лицо Государственной дорожной транспортной инспекции, требующий и (или) берущий взятку, совершает преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Просим информировать об этом по телефону доверия +370 687 45 533.

 

_________________


Uždraudimo transporto priemonei toliau važiuoti ir transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Dokumentų paėmimo pažymos forma)

(1 lapo pusė)

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

___________________________________

(asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, vardas ir pavardė)

___________________________________

(asmens ar įmonės adresas)

 

DOKUMENTŲ PAĖMIMO PAŽYMA

 

200__-___-___ Nr. _________

Vilnius

 

Jūs, važiuodamas ____________________  transporto priemone ___________________,

(pažeidimo vieta)                                             (markė, valst. Nr.)

padarėte pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų kodekso __________________ straipsnio (-uose) _____________ dalyje (-yse). Paimami šie dokumentai:

 

1. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

2. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

3. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

4. ____________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., lapų skaičius)

 

Paimti dokumentai yra pridėti prie protokolo Nr. _______________________________ .

 

Laikinai paimti dokumentai bus grąžinti pašalinus nustatytus pažeidimus institucijos, kurios pareigūnas uždraudė transporto priemonei važiuoti toliau, darbo valandomis.

 

Kreiptis į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos adresu: _________________, _______________ g. ______, ______ kab., tel. (8 ____) ____________ pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

__________________________            ____________                ____________________

(pareigų pavadinimas)                           (parašas)                          (vardas ir pavardė)

 

Pažymą gavau

 

__________________________            ____________                    ________________

(vardas ir pavardė)                                (parašas)                                     (data)

 

Paimtus dokumentus gavau

 

__________________________            ____________                    ________________

(vardas ir pavardė)                                (parašas)                                     (data)

 

Pasitikėjimo telefonas +370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt

 

 

(2 lapo pusė)

 

Vairuotojau,

Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnas, reikalaudamas ir (ar) paimdamas kyšį, daro nusikaltimą, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Prašome informuoti apie tai pasitikėjimo telefonu +370 687 45 533.

 

Driver,

Officer of the State Road Transport Inspectorate requiring and (or) taking a bribe is committing a crime which is punishable under criminal law. We are asking to inform us of it by the phone of trust +370 687 45 533.

 

Fahrer,

Falls eine in der staatlichen Straßenverkehrsinspektion tätige Amtsperson Bestechung verlangt und/oder sie annimmt, begeht die Person eine Straftat. Informieren Sie uns bitte darüber über das Vertrauenstelefon +370 687 45 533.

 

Kierowco,

Funkcjonariusz Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, wymagający i (lub) biorący łapówkę dokonuje przestępstwa, za które jest przewidziana odpowiedzialność karna. Prosimy informować o tym przez telefon zaufania +370 687 45 533.

 

Водитель,

Должностное лицо Государственной дорожной транспортной инспекции, требующий и (или) берущий взятку, совершает преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Просим информировать об этом по телефону доверия +370 687 45 533.

 

_________________