LIETUVOS RESPUBLIKOS
 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 30 d. Nr. XI-1181

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

19 straipsnyje vietoj žodžių „Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ įrašyti žodžius „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

19 straipsnis. Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo valstybinė kontrolė

Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo valstybinę kontrolę vykdo Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija ir jų įgaliotos institucijos, Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos įgaliotos muitinės įstaigos pagal kompetenciją, atsižvelgdami į jiems teisės aktų nustatytą veiklos sritį.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2011 m. balandžio 1 d.

 

3 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2011 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ