LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS VETERINARIJOS LABORATORIJŲ IR KITŲ PADALINIŲ DARBUOTOJŲ, KURIEMS NUSTATOMA SUTRUMPINTA 7 VALANDŲ DARBO DIENOS TRUKMĖ (35 VALANDOS PER SAVAITĘ), SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1999 m. birželio 9 d. Nr. 760

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo (Žin., 1993, Nr. 55-1064) 41 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinės veterinarijos tarnybos veterinarijos laboratorijų ir kitų padalinių darbuotojų, kuriems nustatoma sutrumpinta 7 valandų darbo dienos trukmė (35 valandos per savaitę), sąrašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 1999 m. liepos 1 dienos.

 

 

L. E. MINISTRĖS PIRMININKĖS PAREIGAS,

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS PAREIGAS   IRENA DEGUTIENĖ

______________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės

1999 m. birželio 9 d. nutarimu

Nr. 760

 

VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS VETERINARIJOS

LABORATORIJŲ IR KITŲ PADALINIŲ DARBUOTOJAI, KURIEMS

NUSTATOMA SUTRUMPINTA 7 VALANDŲ DARBO DIENOS TRUKMĖ

(35 VALANDOS PER SAVAITĘ)

 

1. Veterinarijos laboratorijų vedėjai, dirbantys Lietuvos valstybinėje mokslinėje veterinarinių preparatų kontrolės laboratorijoje ir apskričių valstybinių veterinarijos tarnybų laboratoriniuose padaliniuose.

2. Nacionalinės veterinarijos laboratorijos skyrių vedėjai.

3. Veterinarijos gydytojai, dirbantys Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje, Lietuvos valstybinėje mokslinėje veterinarinių preparatų kontrolės laboratorijoje, apskričių valstybinių veterinarijos tarnybų ir rajonų valstybinių veterinarijos ligoninių laboratoriniuose padaliniuose.

4. Chemikai-inžinieriai, dirbantys Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje, Lietuvos valstybinėje mokslinėje veterinarinių preparatų kontrolės laboratorijoje ir apskričių valstybinių veterinarijos tarnybų laboratoriniuose padaliniuose.

5. Chemikai-technikai, radiologai-chemikai, radiologai- fizikai, dirbantys Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje.

6. Laborantai (veterinarijos felčeriai), dirbantys Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje, Lietuvos valstybinėje mokslinėje veterinarinių preparatų kontrolės laboratorijoje, apskričių valstybinių veterinarijos tarnybų ir rajonų valstybinių veterinarijos ligoninių laboratoriniuose padaliniuose.

 

Pastabos: 1. Šio sąrašo 1–3 punktuose nurodytiems darbuotojams nustatoma sutrumpinta 7 valandų darbo dienos trukmė tuo atveju, jeigu jie ne mažiau kaip pusę darbo laiko dirba darbą, tiesiogiai susijusį su gyvulių, paukščių, žuvų ir kitų gyvūnų patologinės medžiagos paėmimu, bakteriologiniais, virusologiniais, serologiniais, hematologiniais, patologoanatominiais, parazitologiniais, mikologiniais, cheminiais, toksikologiniais, biocheminiais, radiologiniais, maisto produktų toksiniais infekciniais ir jų kenksmingų likučių tyrimais.

2. Šio sąrašo 4–6 punktuose nurodytiems darbuotojams nustatoma sutrumpinta 7 valandų darbo dienos trukmė tuo atveju, jeigu jie ne mažiau kaip pusę darbo laiko dirba su lakiaisiais organiniais tirpikliais, koncentruotomis rūgštimis, šarmais, neorganinėmis druskomis arba dirba darbą, tiesiogiai susijusį su mikotoksinais, sunkiųjų metalų druskomis ir pesticidų likučiais, taip pat su radionuklidų išskyrimu ir radiometrija.

______________