Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 „dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 753

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 71 straipsnio pakeitimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 153-7196) ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6, 12, 15, 41 ir 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymu (Žin., 2011, Nr. 153-7194), Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3135; 2009, Nr. 8-3342; 2010, Nr. 59-2896):

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Paskirti Aplinkos apsaugos agentūrą Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija vykdyti REACH ir GHS reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis, bendradarbiaujant su Vilniaus visuomenės sveikatos centru.“

1.2. Išdėstyti 2.1.4 punktą taip:

„2.1.4. teikti Europos cheminių medžiagų agentūrai dokumentaciją, skirtą autorizuotinoms cheminėms medžiagoms nustatyti ir įtraukti į autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą, pavojingų cheminių medžiagų – atskirų ir esančių mišinių ar gaminių sudėtyje – gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimams nustatyti ir pavojingų cheminių medžiagų, augalų apsaugos ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderintam klasifikavimui ir ženklinimui nustatyti, įvertinus Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus;“.

1.3. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

„2.3. Sveikatos apsaugos ministerijai:

2.3.1. rengti nacionalinių teisės aktų, kurių reikia REACH ir GHS reglamentams įgyvendinti, projektus ir dalyvauti rengiant Europos Sąjungos REACH ir GHS reglamentų lydimuosius teisės aktus šiais klausimais:

2.3.1.1. cheminių medžiagų fizikinių, cheminių ir toksikologinių savybių tyrimo metodų;

2.3.1.2. saugos duomenų lapų sudarymo ir pateikimo naudotojams;

2.3.1.3. cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai vertinimo;

2.3.1.4. cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo pagal fizikines, chemines ir toksikologines savybes;

2.3.1.5. pavojingų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimų; 

2.3.2. teikti Aplinkos apsaugos agentūrai pasiūlymus dėl autorizuotinų cheminių medžiagų ir jų įtraukimo į autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą, apribojimų gaminti, tiekti rinkai ir naudoti pavojingas chemines medžiagas – atskiras ir esančias mišinių ar gaminių sudėtyje, pavojingų cheminių medžiagų ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo;

2.3.3. dalyvauti techniniuose Europos Sąjungos valstybių narių ekspertų susitikimuose ir darbo grupėse cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai vertinimo, klasifikavimo ir ženklinimo pagal fizikines, chemines ir toksikologines savybes, pavojingų cheminių medžiagų tiekimo rinkai ribojimo klausimais;“.

1.4. Išdėstyti 2.4 punktą taip:

„2.4. Vilniaus visuomenės sveikatos centrui – Nacionalinės pagalbos tarnybos prašymu teikti informaciją, kurios reikia cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims konsultuoti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo pagal fizikines, chemines ir toksikologines savybes ir ženklinimo klausimais;“.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 2.9 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS