LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 81 STRAIPSNIU IR PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. lapkričio 16 d. Nr. X-905

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 8-161)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 2 dalimi

Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindus, šių medžiagų, kai jos vartojamos sveikatos priežiūros, veterinarijos bei mokslo tikslams, teisėtą apyvartą ir apyvartos kontrolę pagal tarptautinių susitarimų reikalavimus.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais Įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Preparatas – bet kokios fizinės būsenos dozuotas ar nedozuotas tirpalas ar mišinys, kurio sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba viena ar kelios narkotinės ar psichotropinės medžiagos terapinėmis dozėmis.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 8 straipsnį 5 dalimi:

5. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įgaliotos institucijos turi teisę keistis su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis į I sąrašą įtrauktų medžiagų pavyzdžiais, kai tai reikalinga siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 81 straipsniu

Papildyti Įstatymą 81 straipsniu:

81 straipsnis. Į I sąrašą įtrauktų medžiagų siuntimas

Į I sąrašą įtrauktas medžiagas siųsti paštu draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms siunčiamus arba iš jų gaunamus šių medžiagų pavyzdžius, siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ar objektų tyrimus.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 1, 3, 5 ir 6 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis jų didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvos Respublikoje gali Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tik tam pasirengę juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys šiai veiklai licenciją, tik licencijoje nurodytuose objektuose ir patalpose, kuriais naudotis išduotas specialus leidimas.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Licencijos gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas, verstis šių medžiagų didmenine, mažmenine prekyba išduodamos tik juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, turintiems farmacinės veiklos licenciją, išduotą vadovaujantis Farmacijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Vaistus, kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į II ir III sąrašus, importuoti iš trečiųjų šalių gali tik juridinis asmuo ir užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją gaminti į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas.“

3. 10 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „individuali įmonė“ įrašyti žodžius „užsienio juridinio asmens filialas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Sprendimą dėl licencijos neišdavimo, jos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas gali per 30 kalendorinių dienų apskųsti Sveikatos apsaugos ministerijai. Ministerija skundą išnagrinėja per 30 dienų. Juridinis asmuo bei užsienio juridinio asmens filialas, nepatenkinti Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu, arba jei Sveikatos apsaugos ministerija neišnagrinėjo skundo per nustatytą terminą, turi teisę kreiptis į teismą.“

4. 10 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „individualios įmonės“ įrašyti žodžius „užsienio juridinio asmens filialo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Panaikinus licencijos galiojimą, juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens filialo turimi į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų likučiai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka parduodami asmenims, turintiems licenciją su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis susijusiai veiklai.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio 7 dalies pakeitimas

12 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „individualios įmonės“ įrašyti žodžius „užsienio juridinio asmens filialo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine prekyba besiverčiantys asmenys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka turi registruoti, kas šias medžiagas įsigyja (fizinio asmens pavardė, vardas, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, kodas, adresas), o įsigyjantys asmenys privalo pateikti nustatytus registravimo duomenis.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pavadinimo pakeitimas ir papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 14 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų teisėta apyvarta“.

2. Papildyti 14 straipsnį 5 dalimi:

5. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įgaliotos institucijos turi teisę keistis su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų pavyzdžiais, kai tai reikalinga siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų siuntimas

Į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas siųsti paštu draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka diplomatiniu ar registruotu (greituoju) paštu Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms siunčiamus arba iš jų gaunamus šių medžiagų pavyzdžius, siekiant atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, atlikti ekspertizes ar objektų tyrimus.“

 

9 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Keliaujančių asmenų teisės

1. Asmenys, vykstantys į Šengeno valstybę ar atvykstantys iš jos, gali vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtų į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, jeigu jie su savimi turi valstybės, kurioje gyvena, kompetentingos institucijos išduotą nustatytos formos pažymą.

2. Asmenys, vykstantys į kitą, nei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, valstybę ar atvykstantys iš jos, gali vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtų į II sąrašą įtrauktų medžiagų ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui, į III sąrašą įtrauktų – ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, jeigu jie su savimi turi receptų šioms medžiagoms įsigyti kopijas.“

 

10 straipsnis. 23 straipsnio 2 dalies pakeitimas

23 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „pagrindų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų inventorizacijos ir materialinių vertybių apskaitos bei balanso sudarymo tvarką vaistų mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse bei gamybos įmonėse nustato Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis.“

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

 

„Lietuvos Respublikos

narkotinių ir psichotropinių

medžiagų kontrolės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis (SCH/Com-ex (94) 28 rev.), OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 416.

2. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/419/TVR dėl kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo, OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 110.“

 

12 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šis įstatymas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po jo paskelbimo.

 

13 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija per du mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo parengia šiam įstatymui įgyvendinti reikiamus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS