Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 10 D. NUTARIMO NR. 1255 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDININKŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRĄ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 31 d. Nr. 338

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybės tarnautojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 80-3440; 2007, Nr. 8-326):

1. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.“

2. Išdėstyti 13 punktą iki dvitaškio taip:

13. Valstybės tarnybos departamentas, kaip registro tvarkymo įstaiga, privalo:“.

3. Išdėstyti 14 punktą iki dvitaškio taip:

14. Valstybės tarnybos departamentas, kaip registro tvarkymo įstaiga, turi teisę:“.

4. Papildyti šiuo 21.7 punktu:

21.7. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė yra įtraukta į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų ar savivaldybių biudžeto (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių;“.

5. Išdėstyti 22.19 punktą taip:

22.19. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą; priedų, priemokų ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą mokėjimo laikotarpis);“.

6. Išdėstyti 23.19 punktą taip:

23.19. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą; priedų, priemokų ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą mokėjimo laikotarpis);“.

7. Pripažinti netekusiu galios 32 punktą.

8. Išdėstyti 36 punktą taip:

36. Valstybės tarnybos departamentui nustačius, kad gauti iš susijusio registro duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, duomenų įrašymas atliekamas toliau, suformuojami registro duomenys, o susijusio registro tvarkymo įstaiga nedelsiant informuojama apie pastebėtus jos pateiktų duomenų netikslumus.“

9. Išdėstyti 37 punktą taip:

37. Pasikeitę registro objektų duomenys atnaujinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pasikeitimo. Duomenys apie valstybės tarnautojo arba darbuotojo priėmimą į pareigas į registro duomenų bazę įrašomi valstybės tarnautojo ar darbuotojo priėmimo į pareigas dieną. Apie registro objektų duomenų pasikeitimus registro duomenų teikėjai Valstybės tarnybos departamentą informuoja automatiniu būdu.“

10. Išdėstyti 39 punktą taip:

39. Registro objektai iš registro duomenų bazės išregistruojami taip:

39.1. įstaigų struktūros išregistruojamos po to, kai Valstybės tarnybos departamentas gauna visų dokumentų apie įstaigos reorganizavimą ar likvidavimą kopijas; šiuos objektus iš registro duomenų bazės išregistruoja Valstybės tarnybos departamentas;

39.2. valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė išregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybės panaikinimo dienos;

39.3. valstybės tarnautojas arba darbuotojas išregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo arba darbuotojo atleidimo iš einamų pareigų dienos;

39.4. asmenys, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, automatiniu būdu iš registro duomenų bazės išregistruojami tą pačią dieną, kurią pasibaigia teisės eiti valstybės tarnautojo pareigas atėmimo terminas, arba kai iš Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro gaunama informacija apie sprendimus, naikinančius ar keičiančius ankstesnius sprendimus, priimtus išnagrinėjus baudžiamąją bylą.“

11. Išdėstyti 40 punktą taip:

40. Kai reorganizuojama ar likviduojama įstaiga dėl objektyvių priežasčių neturi galimybių atlikti šių Nuostatų 39.2 ir 39.3 punktuose nustatytų veiksmų, sprendimų kopijas apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atleidimą iš einamų pareigų arba sprendimų kopijas apie valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybės panaikinimą ji pateikia Valstybės tarnybos departamentui. Tokiu atveju šių Nuostatų 39.2 ir 39.3 punktuose nustatytus registro objektus išregistruoja Valstybės tarnybos departamentas po to, kai gauna visų minėtų dokumentų kopijas.

12. Išdėstyti 53 punktą taip:

53. Registro duomenų gavėjas, nustatęs, kad iš registro gauti duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamentą.

Gavęs iš registro duomenų gavėjo informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus, Valstybės tarnybos departamentas per 1 darbo dieną informuoja apie tai neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis pateikusią registro tvarkymo įstaigą, kuri privalo per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos pateiktą informaciją patikrinti, jeigu reikia, ištaisyti registro duomenų netikslumus ir apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamentą. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis pateikusi registro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, kurio duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip mėnesiui nuo Valstybės tarnybos departamento pranešimo apie registro duomenų netikslumus gavimo dienos. Apie netikslumų ištaisymą Valstybės tarnybos departamentas neatlygintinai praneša registro duomenų gavėjui per 1 darbo dieną.

Registro duomenų gavėjo informavimo apie pastebėtus netikslumus ir jų ištaisymo tvarka, taip pat tvarka, kuria registro duomenų gavėjas turi informuoti registro tvarkymo įstaigą apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus ir kuria registro tvarkymo įstaiga informuoja registro duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą, gali būti detalizuojama duomenų teikimo sutartyje.“

13. Išdėstyti 64 punktą taip:

64. Konkrečios registro duomenų saugos priemonės nustatomos Valstybės tarnautojų registro duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 27V-76 (Žin., 2005, Nr. 143-5225; 2008, Nr. 86-3447), ir kituose duomenų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                   RAIMUNDAS PALAITIS