LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS PATENTŲ ORGANIZACIJOS

SUSITARIMAS DĖL 1994 M. SAUSIO 25 D. BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO 3(3) STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ („Lietuva“),

atstovaujama Rimvydo Naujoko, Lietuvos valstybinio patentų biuro direktoriaus,

ir

EUROPOS PATENTŲ ORGANIZACIJA („Organizacija“),

atstovaujama garbės daktaro Paul Braendli, Europos patentų tarnybos („EPT“) prezidento,

ATSIŽVELGDAMOS

į 1973 m. spalio 5 d. Konvencijos dėl Europos patentų suteikimo („Europos patentų konvencijos“) nuostatas ir ypač į šios Konvencijos 33 straipsnio 4 dalies nuostatas,

ATSIŽVELGDAMOS

į 1994 metų sausio 18 d. Lietuvos patentų įstatymą („LPĮ“) ir ypač į jo 10 skirsnį,

ATSIŽVELGDAMOS

į Lietuvos Respublikos siekimą sukurti tokią sistemą, kuri įteisintų Europos patentų išplėtimą jos teritorijoje šio Susitarimo priede numatytomis sąlygomis,

ATSIŽVELGDAMOS

į tai, kad Lietuvos Respublika prašo administracinės EPT pagalbos tokiai sistemai įdiegti,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

Darbas su išplėtimo prašymais

 

1. EPT priima prašymus Europos patentų išplėtimui Lietuvoje, juos apdoroja ir Lietuvos valstybiniam patentų biurui („Lietuvos patentų biurui „) perduoda bet kokią naudingą informaciją apie tokių prašymų padavimą bei apie bet kokius su minėtomis Europos patentų paraiškomis bei patentais susijusius veiksmus, o ypač apie:

a) tokių prašymų padavimą ir atšaukimą;

b) Europos patentų paraiškų skelbimą, atšaukimą bei atmetimą;

c) Europos patentų išdavimą;

d) protesto Europos patentui padavimą ir apie protesto nagrinėjimo eigą.

2. Paprašyta EPT kiek galėdama padės Lietuvos patentų biurui, tuo tikslu perduodama jam bet kokią kitą naudingą informaciją.

 

2 straipsnis

Informacija apie išplėstus Europos patentus

 

Lietuvos patentų biuras informuos EPT apie teisinį bet kokio išplėsto Europos patento statusą, o ypač apie jo galiojimo nutrūkimą, atsisakymą nuo jo arba anuliavimą, pavyzdžiui, dėl nustatyto vertimo nepateikimo arba mokesčio už galiojimo pratęsimą nesumokėjimo, arba jeigu patentas buvo panaikintas dėl neatitikimo esminėms LPĮ nuostatoms.

 

3 straipsnis

Finansiniai klausimai

 

1. EPT rinks Lietuvos nurodytus išplėtimo mokesčius ir tam tikrą jų dalį pasiliks sau su šio Susitarimo įgyvendinimu susijusioms savo išlaidoms padengti.

2. Išplėtimo mokesčio dydį ir EPT pasiliekamą dalį nustatys EPT prezidentas ir Lietuvos patentų biuro direktorius, atsižvelgdami į Lietuvos ketinimą panaudoti dalį išplėtimo mokesčio inovacijoms bei pramoninei nuosavybei skatinti savo šalyje.

 

4 straipsnis

Bendradarbiavimo susitarimo taikymas

 

1. Šio Susitarimo atžvilgiu bus taikomi 4, 6 ir 7 Bendradarbiavimo susitarimo straipsniai.

2. Pasibaigus šio Susitarimo galiojimo laikui, jo nuostatos ir toliau bus taikomos bet kokios Europos patentinės paraiškos atžvilgiu, jeigu išplėtimo prašymas buvo paduotas iki Susitarimo galiojimo pabaigos bei bet kokiam tokios paraiškos pagrindu išduotam Europos patentui.

 

5 straipsnis

Įsigaliojimas

 

Šis Susitarimas įsigalios Lietuvai įgyvendinus jo Priede numatytas priemones ir Lietuvos užsienio reikalų ministrui bei EPT prezidentui apsikeitus notomis.

Sudaryta Miunchene 1994 m. sausio 25 d. dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą galią, lietuvių, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis.

 

 

Lietuvos Respublikos                                                                  Europos patentų

Vyriausybės vardu                                                                    organizacijos vardu

______________

 


Priedas

 

EUROPOS PATENTŲ GALIOJIMO IŠPLĖTIMĄ LIETUVAI REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis

Europos patentų išplėtimas Lietuvai

 

1. Išplėsti Lietuvoje Europos patentinė paraiška ir Europos patentas, sutinkamai su toliau įtvirtintomis nuostatomis, turi tokią pat galią ir prilyginami pagal LPĮ paduotai nacionalinei paraiškai ir išduotam nacionaliniam patentui.

2. Šiose nuostatose:

a) „Europos patentinė paraiška“ – tai paraiška Europos patentui gauti, paduota pagal Europos patentų konvenciją, o taip pat tarptautinė paraiška, paduota pagal Patentinės kooperacijos sutartį, kai EPT yra nurodytoji ar pasirinktoji tarnyba ir kurioje Lietuva yra nurodytoji valstybė;

b) „išplėstas Europos patentas“ – tai Europos patentas, išduotas EPT pagal Europos patentinę paraišką, kurioje prašoma jo galiojimą išplėsti Lietuvai;

c) „nacionalinė patentinė paraiška“ – tai patentinė paraiška, paduota pagal LPĮ Valstybiniam patentų biurui („Biurui“);

d) „nacionalinis patentas“ – tai patentas, išduotas pagal nacionalinę patentinę paraišką.

 

2 straipsnis

Išplėtimo prašymas

 

1. Europos patentinė paraiška ir pagal ją išduotas Europos patentas išplečiami Lietuvos Respublikoje pareiškėjo prašymu. Išplėtimo prašymas laikomas paduotu kartu su bet kuria Europos patentine paraiška, paduota Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos patentų organizacijos susitarimo dėl 1994 m. sausio 25 d. Bendradarbiavimo susitarimo 3(3) straipsnio įgyvendinimo įsigaliojimo dieną arba vėliau. Biuras, gavęs iš EPT išplėtimo prašymą, skelbia jį kaip galima greičiau, tačiau ne anksčiau kaip po 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos arba, jeigu buvo prašoma suteikti prioriteto datą, nuo anksčiausios prioriteto datos.

2. Išplėtimo prašymas gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Laikoma, kad išplėtimo prašymas atšauktas, jeigu laiku nebuvo sumokėtas išplėtimo mokestis arba jeigu Europos patentinė paraiška buvo galutinai atmesta, atšaukta arba laikoma atšaukta. Biuras apie tai skubiai skelbia, jeigu išplėtimo prašymas jau buvo paskelbtas.

 

3 straipsnis

Išplėtimo mokestis

 

1. 2(2) straipsnyje nurodytas išplėtimo mokestis turi būti sumokėtas EPT per Europos patentų konvencijoje nustatytą šalies nurodymo mokesčio mokėjimo atitinkamą laikotarpį.

2. Išplėtimo mokestis taip pat gali būti sumokėtas per lengvatinį terminą, numatytą Europos patentų konvencijos 85 a (2) taisyklėje, sumokant papildomai 50% dydžio mokestį.

3. Išplėtimo mokesčiai mokami pagal EPT taisykles dėl mokesčių mokėjimo. Teisėtai sumokėtas išplėtimo mokestis yra negrąžinamas.

 

4 straipsnis

Europos patentinių paraiškų galiojimas

 

1. Europos patentinė paraiška, kuriai suteikta padavimo data, bet kuriuo atveju laikoma lygiaverte teisingai paduotai nacionalinei patentinei paraiškai, kartu pripažįstant Europos patentinės paraiškos prioritetą nepriklausomai nuo jos nagrinėjimo eigos.

2. Paskelbtai Europos patentinei paraiškai suteikiama tokia pat laikina apsauga, kokia suteikiama nacionalinei patentinei paraiškai pagal LPĮ 21 straipsnio 3 dalį nuo tos datos, kai paskelbtos Europos patentinės paraiškos apibrėžties vertimas į lietuvių kalbą buvo pareiškėjo perduotas naudojančiam jo išradimą Lietuvos Respublikoje asmeniui.

3. Laikoma, kad Europos patentinei paraiškai nebuvo suteikta šio straipsnio 2 dalyje numatyta apsauga iš pat pradžių, jeigu išplėtimo prašymas buvo vėliau atšauktas arba laikomas atšauktu.

 

5 straipsnis

Europos patentų galiojimas

 

1. Išplėstas Europos patentas pagal šio straipsnio 2–6 dalis nuo paskelbimo apie jo išdavimą EPT datos suteikia tokias pat teises, kokias pagal LPĮ 26 straipsnį suteikia nacionalinis patentas.

2. Europos patento savininkas per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie Europos patento išdavimą datos pateikia Biurui Europos patento apibrėžties vertimą į lietuvių kalbą ir sumoka mokestį už jo paskelbimą.

3. Jeigu dėl EPT paduoto protesto pakeičiama Europos patento apibrėžtis, patento savininkas per 3 mėnesius nuo pakeistos patento apibrėžties paskelbimo datos turi pateikti Biurui pakeistos išradimo apibrėžties vertimą į lietuvių kalbą ir sumokėti mokestį už jos paskelbimą.

4. Biuras skubiai skelbia šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytus teisingai pateiktus vertimus.

5. Jeigu 2 ar 3 dalyje nurodytas vertimas nepateikiamas laiku ir mokestis nesumokamas laiku, toks išplėstas Europos patentas nuo pat pradžios laikomas negaliojančiu.

6. Išplėstas Europos patentas ir Europos patentinė paraiška, pagal kurią šis patentas buvo išduotas, nesukelia šio straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų teisinių pasekmių nuo pat pradžios tokia apimtimi, kokia patentas buvo panaikintas, išnagrinėjus EPT gautą protestą.

 

6 straipsnis

Europos patentinės paraiškos arba Europos patento teksto autentiškumas

 

1. Europos patentinės paraiškos arba Europos patento tekstas, pateiktas EPT darbe vartojama kalba, laikomas autentišku tekstu ir Lietuvoje.

2. Vertimai, nurodyti 4 ir 5 straipsniuose, laikomi autentiškais, išskyrus patentų panaikinimo procesą, kai paraiškos arba patento vertimams suteikiama siauresnė apsauga, negu ji buvo suteikta EPT darbe vartojama kalba.

3. Pareiškėjas ar patento savininkas gali pateikti ištaisytą Europos patentinės paraiškos arba Europos patento apibrėžties vertimą. Ištaisytas vertimas nesukelia jokių teisinių pasekmių iki nebus paskelbtas Biuro oficialiame biuletenyje. Bet kuris asmuo, gera valia naudojantis arba pasirengęs naudoti išradimą, nepažeisdamas patentinės paraiškos ar patento pirminio vertimo, po apibrėžties vertimo ištaisymo gali ir toliau nemokamai naudoti išradimą savo veikloje arba savo reikmėms tenkinti.

 

7 straipsnis

Teisė į ankstesnę datą

 

1. Europos patentinė paraiška, už kurios išplėtimą sumokėtas išplėtimo mokestis, ir išplėstas Europos patentas nacionalinės paraiškos ir nacionalinio patento atžvilgiu pagal LPĮ 3 straipsnio 2 dalį turės tokią pat technikos lygio galią, kaip ir nacionalinė patentinė paraiška ir nacionalinis patentas.

2. Nacionalinė patentinė paraiška ir nacionalinis patentas išplėsto Europos patento atžvilgiu turės tokią pat technikos lygio galią, kokią jie turi pagal LPĮ 3 straipsnio 2 dalį nacionalinės patentinės paraiškos ir nacionalinio patento atžvilgiu.

 

8 straipsnis

Dviguba apsauga

 

Jeigu išplėstas Europos patentas ir nacionalinis patentas, turintys tą pačią padavimo arba prioriteto datą, buvo išduoti tam pačiam asmeniui ar jo teisių perėmėjui už tą patį išradimą, nacionalinis patentas nustoja galios nuo tos datos, kai pasibaigia išplėsto Europos patento užprotestavimui skirtas laikas ir protestas nebuvo gautas, arba nuo tos datos, kai pagal protestą buvo priimtas galutinis sprendimas palikti Europos patentą galiojančiu.

 

9 straipsnis

Kasmetinis mokestis už Europos patento galiojimo pratęsimą

 

Už išplėsto Europos patento galiojimo pratęsimą Biurui mokamas mokestis, pradedant nuo kitų po paskelbimo apie Europos patento išdavimą metų.

 

10 straipsnis

Europos patentų konvencijos taikymas

 

Europos patentų konvencijos ir jos įgyvendinimo taisyklių reikalavimai netaikomi, jei šiose nuostatose nenustatyta ko kita.

______________