LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO 181 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 29 d. Nr. IX-1540

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1656; 1999, Nr. 102-2918; 2001, Nr. 48-1660; 2002, Nr. 102-4546)

 

1 straipsnis. 181 straipsnio 1 dalies papildymas 4 punktu

Papildyti 181 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

4) kai nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, turintis teisę gauti žalos atlyginimą tarptautinėje sutartyje nustatyta tvarka iš užsienyje esančios už žalą atsakingos įmonės, jo negauna.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio Įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame 181 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytiems asmenims mokamas tokio dydžio žalos atlyginimas, į kokį jie turėjo teisę 2003 m. sausio 1 d.

2. Šio Įstatymo nuostatos taikomos nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS