LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO MODELIŲ, FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ IR METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI

 

2007 m. lapkričio 30 d. Nr. D1-653

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2000, Nr. 39-1093) 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 10-4649) 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.2 punktu ir siekdamas, kad atliekant vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą (toliau – Ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimas) būtų tinkamai pasirinkti teršalų sklaidos skaičiavimo modeliai, įvertintas esamas (foninis) aplinkos oro užterštumo lygis ir meteorologiniai duomenys,

1. Nustatau, kad:

1.1. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai, atlikdami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225), priedo 4.2 punktą, statinių projektų rengėjai, rengdami statinių projektų aplinkos apsaugos dalį pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“, patvirtinto aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675), 1 priedo 5 skyrių, ir veiklos vykdytojai, atlikdami vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2001, Nr. 19-611; 2006, Nr. 4-122), 21.8.3 punktą, taiko jų pačių pasirinktą teršalų sklaidos skaičiavimo modelį ir įvertina vietovės, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkinė veikla, foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinius duomenis;

1.2. teršalų sklaidos skaičiavimo modelis pasirenkamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintas Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas;

1.3. foninio aplinkos oro užterštumo duomenys yra:

1.3.1. aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenys, indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenys ir modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys;

1.3.2. apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 km atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 81-3500), duomenys;

1.4. 1.3 punkte nurodyti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys naudojami vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis.

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.1.1. iki 2008 m. birželio 30 d. parengti ir patvirtinti Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas;

2.1.2. iki 2008 m. gruodžio 30 d. parengti ir patvirtinti Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas;

2.1.3. iki Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų įsigaliojimo pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų, statinių projektų rengėjų ir ūkinės veiklos vykdytojų prašymus teikti jiems turimus 1.3.1 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie vietovės, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkinė veikla, esamą aplinkos oro užterštumo lygį;

2.2. regionų aplinkos apsaugos departamentams iki Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų įsigaliojimo teikti turimus 1.3.2 punkte nurodytus duomenis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams, statinių projektų rengėjams ir ūkinės veiklos vykdytojams pagal jų prašymus, kuriuose turi būti pateikta informacija apie ūkinės veiklos objekto, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, vietą ir iš jo taršos šaltinių numatomus išmesti teršalus ir nurodyti konkretūs pasirinktam taršos skaičiavimo modeliui reikalingi kitų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai;

2.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų, statinių projektų rengėjų ir ūkinės veiklos vykdytojų prašymus teikti jiems turimus atitinkamos vietovės meteorologinius duomenis.

3. Nustatau, kad iki Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų įsigaliojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelis pasirenkamas iš Aplinkos ministerijos interneto svetainėje pateikto Modelių, kurie gali būti naudojami poveikio aplinkai vertinimui atlikti, sąrašo.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS