VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL BANDYMO STOČIŲ IR TIKRINIMO ĮMONIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2B-323

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 „Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 19-626; 2011, Nr. 98-4640) 1.2 punktą:

1. T v i r t i n u Bandymo stočių ir tikrinimo įmonių reikalavimus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 155 „Dėl Reikalavimų tikrinimo (bandymo) stotims bei įgaliojimų suteikimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 56-2010);

2.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 2B-212 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 155 „Dėl Reikalavimų tikrinimo (bandymo) stotims bei įgaliojimų suteikimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 120-4447).

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                               Eugenijus Ruškus

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 2B-323

 

BANDYMO STOČIŲ IR TIKRINIMO ĮMONIŲ REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bandymo stočių ir tikrinimo įmonių reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato tikrinimo įmonių, bandymo stočių bei jų ekspertų reikalavimus ir teisės užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, vadovaujantis Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (Žin., 2000, Nr. 68-2047; 2011, Nr. 104-4870) 1 priedu, suteikimą.

2. Specialios transporto priemonės tikrinamos tikrinimo įmonėse ir bandymo stotyse, bandomos tik bandymo stotyse, atitinkančiose šiuos Reikalavimus. Bandymo stotis negali būti ūkio subjektas, kurio veikla susijusi su specialių transporto priemonių ir jų šaldymo (šildymo) agregatų gamyba, remontu ar jų pardavimu.

3. Specialias transporto priemones bando ir tikrina tik šiuos Reikalavimus atitinkantys ekspertai, dirbantys bandymo stotyse ar tikrinimo įmonėse.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

ATP sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, kėbulų, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) 1 priede.

Bandymo stotis ūkio subjektas, turintis kompetentingos įstaigos suteiktą teisę atlikti konkrečius bandymus ir tikrinimą, kad įvertintų specialių transporto priemonių atitiktį techniniams reikalavimams ir parametrams, nurodytiems Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) 1 priede.

Ekspertai – asmenys, turintys teisę užsiimti specialių transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui, konkrečiais bandymais ir (ar) tikrinimu, norint įvertinti specialių transporto priemonių technines charakteristikas ir parametrus.

Patikrinimo ataskaita – bandymo stoties bandymo ir tikrinimo ar tikrinimo įmonės tikrinimo rezultatų ataskaita, kurios forma ir turinys atitinka Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) 1 priedo pavyzdžius.

Specialios transporto priemonės – izoliuotos transporto priemonės, transporto priemonės-šaldytuvai, mechaninės transporto priemonės-refrižeratoriai ir apšildomos transporto priemonės, kėbulai, atitinkantys Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) 1 priede nustatytus reikalavimus.

Specialios transporto priemonės bandymas – procedūra, kurios metu nustatomas specialios transporto priemonės šilumos perdavimo koeficientas (K) ir šaldymo (šildymo) įrenginių efektyvumas, kaip nurodyta Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) 1 priede.

Specialios transporto priemonės tikrinimas – procedūra, kurios metu patikrinamos naudojamos specialios transporto priemonės izoliacinės savybės ir šaldymo (šildymo) įrenginių efektyvumas, kaip nurodyta Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) 1 priede.

Susitarimas – Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), sudarytas 1970 m. rugsėjo 1 d. Ženevoje.

Tikrinimo įmonė – ūkio subjektas, turintis kompetentingos įstaigos suteiktą teisę tikrinti specialias transporto priemones pagal Susitarimo 1 priedo reikalavimus.

 

III. TEISĖS UŽSIIMTI SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BANDYMAIS IR (AR) TIKRINIMU SUTEIKIMAS

 

5. Ūkio subjektas, siekiantis įgyti teisę užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, turi atitikti šiuos Reikalavimus, turėti bent vieną įdarbintą eksperto reikalavimus atitinkantį specialistą.

6. Ūkio subjektas, siekiantis įgyti teisę užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) pateikia:

6.1. užpildytą nustatytos formos prašymą (priedas);

6.2. eksperto (-ų) vardą (-us), pavardę (-es) ir jo (jų) išsilavinimą bei darbo stažą patvirtinančius dokumentus (pvz., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą apie socialinio draudimo laikotarpį, dokumentą, kuriame nustatytos funkcijos, teisės ir pareigos, ar pažymą apie darbo pobūdį iš ankstesnės darbovietės) apie izoterminių kėbulų, kompresorių ar šaldymo (šildymo) įrenginių gamybą, techninę priežiūrą ar remontą;

6.3. akreditacijos pažymėjimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2006 standarto reikalavimus (taikoma tik ūkio subjektui, siekiančiam įgyti teisę užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir tikrinimu).

7. Dokumentai, nurodyti Reikalavimų 6 punkte, turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092).

8. Kai šių Reikalavimų 6 punkte išvardyti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, Inspekcijos darbuotojas per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo datos raštu arba elektroniniu paštu, jei prašymas buvo pateiktas elektroniniu paštu, privalo informuoti ūkio subjektą apie dokumentų nustatytų reikalavimų neatitikimą.

9. Inspekcija per penkias darbo dienas nuo nustatytus reikalavimus atitinkančių dokumentų priėmimo sudaro komisiją iš Inspekcijos darbuotojų. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys nariai. Komisijos sudėtis tvirtinama Inspekcijos viršininko įsakymu.

10. Komisija per penkias darbo dienas nuo jos sudarymo, vadovaudamasi Reikalavimais, įvertina ūkio subjekto pasirengimą užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu ir išvadas surašo įvertinimo akte.

11. Jei komisijos išvados teigiamos, Inspekcijos viršininko įsakymu per penkias darbo dienas nuo įvertinimo akto surašymo dienos neribotam laikui suteikiama teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu.

12. Jei komisijos išvados neigiamos, komisija raštu per tris darbo dienas nuo išvadų įvertinimo akte surašymo informuoja ūkio subjektą apie nustatytus trūkumus.

13. Jei ūkio subjektas su komisijos išvadomis nesutinka, šį sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

14. Pašalinęs nustatytus trūkumus ūkio subjektas informuoja komisiją. Komisija per penkias darbo dienas nuo informacijos gavimo pakartotinai įvertina ūkio subjekto pasirengimą užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu ir išvadas surašo įvertinimo akte.

15. Inspekcija apie teisės užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu suteikimą ūkio subjektą informuoja per tris darbo dienas nuo Inspekcijos viršininko įsakymo įsigaliojimo (pasirašymo) datos tokiu pat būdu, kokiu jis kreipėsi į Inspekciją. Ši informacija ir ūkio subjektų adresai bei darbo laikas nustatyta tvarka skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje.

16. Ūkio subjektams, kuriems iki šių Reikalavimų įsigaliojimo datos ribotam laikui suteikta teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, ši teisė galioja iki Inspekcijos viršininko įsakyme (leidime) nurodytos datos. Jeigu toks ūkio subjektas pageidauja tęsti specialių transporto priemonių bandymus ir (ar) tikrinimą, Inspekcijai pateikia šių Reikalavimų 6 punkte nurodytus dokumentus, ir procedūros atliekamos šių Reikalavimų III skyriuje nustatyta tvarka.

17. Tikrinimo įmonės gali turėti kelias patalpas, kuriose atlieka tikrinimus. Tikrinimo įmonėms, įrengiančioms papildomas patalpas, teisė užsiimti specialių transporto priemonių tikrinimu suteikiama papildant Inspekcijos viršininko įsakymą, kuriuo buvo suteikta teisė užsiimti specialių transporto priemonių tikrinimu. Tikrinimo įmonės Inspekcijai pateikia šių Reikalavimų 6 punkte nurodytus dokumentus, ir procedūros atliekamos šių Reikalavimų III skyriuje nustatyta tvarka.

 

IV. Bandymo STOČIŲ REIKALAVIMAI

 

18. Bandymo stotys turi turėti akreditacijos pažymėjimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2006 standarto reikalavimus.

19. Bandymo stotys privalo turėti patalpas, kad tilptų bandoma ar tikrinama speciali transporto priemonė, būtų galima išdėstyti įrangą bei prietaisus, išbandyti specialią transporto priemonę ir nustatyti jos izotermines savybes bei šaldymo (šildymo) įrenginio efektyvumą.

20. Bandymo stotys turi turėti privažiavimo kelius ir stovėjimo aikšteles, kad tilptų ne mažiau kaip trys specialios transporto priemonės.

21. Bandymo stotyse, atliekančiose specialių transporto priemonių bandymus, turi būti:

21.1. įrengta izoliuota kamera specialių transporto priemonių, kėbulų bei cisternų izoterminėms savybėms nustatyti bei šaldymo (šildymo) įrenginių efektyvumui tikrinti pagal technines sąlygas, nurodytas Susitarimo 1 priedo 2 papildyme;

21.2. bent dvidešimt keturi oro temperatūrą matuojantys ir įrašantys prietaisai;

21.3. bent aštuoni įrenginiai šilumai gaminti, paskirstyti ir reguliuoti, kad būtų užtikrintos bandymo sąlygos, nurodytos Susitarimo 1 priedo 2 papildyme;

21.4. bent keturi įrenginiai šalčiui gaminti, paskirstyti ir reguliuoti, kad būtų užtikrintos bandymo sąlygos, nurodytos Susitarimo 1 priedo 2 papildyme;

21.5. bent du oro judėjimą reguliuojantys ir matuojantys prietaisai;

21.6. bent du oro šildymo ir cirkuliavimo prietaisai, naudojami cirkuliuojančio šilumos srauto ir oro cirkuliavimo ventiliatorių šiluminiam ekvivalentui matuoti;

21.7. įrenginių ir prietaisų metrologinę patikrą patvirtinantys galiojantys dokumentai;

21.8. kompiuterinė duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie specialioms transporto priemonėms atliktus bandymus ir tikrinimus.

22. Bandymo stotis nuo teisės suteikimo užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir tikrinimu privalo užtikrinti sąlygas Inspekcijai gauti informaciją apie atliktus bandymus ir tikrinimą iš savo kompiuterinės duomenų bazės.

 


V. TIKRINIMO ĮMONIŲ REIKALAVIMAI

 

23. Tikrinimo įmonė privalo turėti su Inspekcija suderintą įmonės standartą, aprašantį specialios transporto priemonės tikrinimo tvarką.

24. Tikrinimo įmonės privalo turėti patalpas, kad tilptų tikrinama speciali transporto priemonė, būtų galima tinkamai išdėstyti įrangą bei prietaisus, tinkančius specialios transporto priemonės šaldymo (šildymo) įrenginio efektyvumui patikrinti.

25. Tikrinimo įmonės turi turėti privažiavimo kelius ir stovėjimo aikšteles, kad tilptų ne mažiau kaip trys specialios transporto priemonės.

26. Tikrinimo įmonėse, atliekančiose specialių transporto priemonių tikrinimą, turi būti:

26.1. apšildomos ir ne žemesnę kaip +15 °C temperatūrą palaikančios patalpos specialių transporto priemonių, kėbulų ir cisternų izoterminėms savybėms bei šaldymo (šildymo) įrenginių efektyvumui tikrinti;

26.2. bent keturi įrenginiai šilumai gaminti ir paskirstyti;

26.3. bent vienas temperatūrą matuojantis ir įrašantis įrenginys;

26.4. įrenginių metrologinę patikrą patvirtinantys ir galiojantys dokumentai;

26.5. kompiuterinė duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie specialioms transporto priemonėms atliktus tikrinimus.

27. Tikrinimo įmonė nuo teisės suteikimo užsiimti specialių transporto priemonių tikrinimu privalo užtikrinti sąlygas Inspekcijai gauti informaciją apie atliktą tikrinimą iš savo kompiuterinės duomenų bazės.

 

VI. REIKALAVIMAI BANDYMO STOČIŲ IR TIKRINIMO ĮMONIŲ EKSPERTAMS

 

28. Asmenys gali būti ekspertai, jei:

28.1. turi ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį technologijos mokslų ar socialinių mokslų studijų krypčių išsilavinimą;

28.2. turi ne trumpesnį kaip vienų metų praktinio darbo, susijusio su izoterminių kėbulų, kompresorių ar šaldymo (šildymo) įrenginių gamyba, technine priežiūra ar remontu, stažą;

28.3. stažavosi Susitarimo susitariančios šalies kompetentingos įstaigos bandymo stotyje ir turi tai patvirtinantį dokumentą.

29. Ekspertas savo darbą turi atlikti nešališkai ir teisingai.

30. Ekspertas privalo gilinti žinias ir kelti savo kvalifikaciją.

31. Bandymo stoties ekspertui ar tikrinimo įmonės ekspertui, atitinkančiam šių Reikalavimų 28 punkto nuostatas, teisė bandyti ir (ar) tikrinti specialias transporto priemones suteikiama tuo pačiu Inspekcijos viršininko įsakymu, kuriuo juridiniam asmeniui suteikiama teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, įrašant jų vardą (-us) ir pavardę (-es).

32. Bandymo stoties ar tikrinimo įmonės vadovas, atsižvelgdamas į naujausius technikos pasiekimus, Susitarimo nuostatų pakeitimus, turi užtikrinti, kad ekspertų kvalifikacija būtų keliama ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Inspekcija apie ekspertų kvalifikacijos kėlimą informuojama raštu, pateikiant tai įrodančius dokumentus.

 

VII. KOMPIUTERINĖJE DUOMENŲ BAZĖJE KAUPIAMI DUOMENYS

 

33. Bandymo stoties ar tikrinimo įmonės kompiuterinėje duomenų bazėje turi būti kaupiami šie duomenys:

33.1. patikrinimo ataskaitos numeris, išdavimo ir galiojimo datos;

33.2. transporto priemonės (toliau – TP) duomenys:

33.2.1. valstybinis numeris;

33.2.2. markė, modelis;

33.2.3. gamintojas;

33.2.4. identifikavimo numeris (VIN kodas);

33.2.5. pirmosios registracijos data;

33.2.6. TP valdytojas;

33.2.7. bendro šilumos perdavimo koeficiento (K) reikšmė;

33.2.8. informacija apie šaldymo (šildymo) įrenginį:

33.2.8.1. gamintojas;

33.2.8.2. tipas;

33.2.8.3. serijos numeris;

33.2.8.4. pagaminimo metai;

33.2.8.5. naudinga šaldymo galia;

33.2.9. TP valdytojo duomenys:

33.2.9.1. juridinio asmens pavadinimas;

33.2.9.2. juridinio asmens kodas;

33.2.9.3. juridinio asmens adresas.

 

VIII. TEISĖS UŽSIIMTI SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BANDYMAIS IR (AR) TIKRINIMU SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS AR PANAIKINIMAS

 

34. Bandymo stočiai ar tikrinimo įmonei, turinčiai Inspekcijos viršininko įsakymu suteiktą teisę užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, teisė sustabdoma Inspekcijos viršininko įsakymu, kai:

34.1. bandymo stotyje ar tikrinimo įmonėje nėra eksperto;

34.2. bandymo stoties ar tikrinimo įmonės ekspertas nekelia kvalifikacijos ir nepateikia apie kvalifikacijos kėlimą įrodančio dokumento;

34.3. bandymo stotis ar tikrinimo įmonė neturi kompiuterinės duomenų bazės ir nekaupia duomenų apie specialioms transporto priemonėms atliktus bandymus ir (ar) tikrinimus;

34.4. bandymo stotis ar tikrinimo įmonė neužtikrina Inspekcijai sąlygų naudotis jų kompiuterinėmis duomenų bazėmis;

34.5. bandymo stotyje ar tikrinimo įmonėje nėra įrenginių ir prietaisų bei jų metrologinę patikrą patvirtinančių galiojančių dokumentų;

34.6. bandymo stotis ar tikrinimo įmonė vykdo veiklą, susijusią su specialių transporto priemonių ir jų šaldymo (šildymo) agregatų gamyba, remontu ar jų pardavimu.

35. Inspekcija apie teisės užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu sustabdymą per tris darbo dienas nuo Inspekcijos viršininko įsakymo priėmimo informuoja bandymo stotį ar tikrinimo įmonę, nurodydama bandymo stoties ar tikrinimo įmonės trūkumus ir 30 dienų laikotarpį, per kurį trūkumai privalo būti pašalinti.

36. Pašalinusi trūkumus, bandymo stotis ar tikrinimo įmonė raštu ar elektroniniu paštu apie tai informuoja Inspekciją, kuri per septynias darbo dienas nuo informacijos apie pašalintus trūkumus gavimo priima sprendimą dėl bandymo stoties ar tikrinimo įmonės teisės užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu atnaujinimo. Teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu atnaujinama Inspekcijos viršininko įsakymu.

37. Inspekcijos nurodytas laikotarpis, per kurį trūkumai privalo būti pašalinti, Inspekcijos viršininko įsakymu gali būti pratęsiamas iki 30 dienų, kai bandymo stotis ar tikrinimo įmonė raštu kreipiasi į Inspekciją ir nurodo priežastį (-is), dėl kurios (-ių) bandymo stotis ar tikrinimo įmonė negali laiku pašalinti nustatytų trūkumų.

38. Bandymo stočiai ar tikrinimo įmonei, turinčiai Inspekcijos viršininko įsakymu suteiktą teisę užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, ši teisė panaikinama, kai:

38.1. bandymo stoties ar tikrinimo įmonės ekspertas išduoda patikrinimo ataskaitas neatlikęs transporto priemonės bandymų ir (ar) tikrinimo;

38.2. bandymo stotis ar tikrinimo įmonė likviduojama, bankrutuoja arba prašo panaikinti teisę užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu;

38.3. bandymo stotis ar tikrinimo įmonė užsiima specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, kai teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu yra sustabdyta;

38.4. bandymo stotis ar tikrinimo įmonė, kuriai Inspekcijos viršininko įsakymu buvo sustabdyta teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, nepašalina nustatytų trūkumų per Inspekcijos nustatytą laikotarpį.

39. Inspekcija apie teisės užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą bandymo stotį ar tikrinimo įmonę raštu informuoja per tris darbo dienas nuo atitinkamo Inspekcijos viršininko įsakymo įsigaliojimo (pasirašymo) datos ir ši informacija nustatyta tvarka skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje.

40. Bandymo stotis ar tikrinimo įmonė, kuriai buvo panaikinta teisė užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu, dėl teisės užsiimti specialių transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu suteikimo į Inspekciją vėl gali kreiptis ne anksčiau nei po vienų metų nuo šios teisės panaikinimo.

 

Ix. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Bandymo stoties ir tikrinimo įmonės paslaugų kainas tvirtina šių įmonių vadovai.

42. Bandymo stoties ir tikrinimo įmonės darbas turi būti organizuojamas taip, kad ekspertai nepatirtų įvairaus pobūdžio komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, galinčio turėti įtakos ekspertų sprendimui.

43. Įmonės standarte ar kitame dokumente reglamentuotos specialių transporto priemonių bandymų ir tikrinimo metodikos turi būti atnaujinamos ir papildomos atsižvelgiant į Susitarimo pakeitimus.

44. Inspekcija konsultuoja vadovaudamasi Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2B-556 (Žin., 2010, Nr. 99-1174).

 

_________________

 

Bandymo stočių ir

tikrinimo įmonių reikalavimų

priedas

 

(Prašymo suteikti teisę bandyti ir tikrinti, tikrinti specialias transporto priemones forma)

 

(1 lapo pusė)

 

 


(2 lapo pusė)

 

 

_________________