Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Rusijos Federacijos vyriausybės ir

Švedijos Karalystės Vyriausybės

susitarimas

 

dėl išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribų sankirtos Baltijos jūroje

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Rusijos Federacijos Vyriausybė ir Švedijos Karalystės Vyriausybė (toliau – Šalys),

siekdamos nustatyti Baltijos jūroje tašką, kuriame susikerta Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Švedijos Karalystės išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribos;

atsižvelgdamos į 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatas,

 

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

 

Nuo taško, kurio geografinės koordinatės 1942 m. koordinačių sistemoje yra 55°55, 435´ šiaurės platumos, 19°02,923´ rytų ilgumos ir WGS 84 koordinačių sistemoje – 55°55,420´ šiaurės platumos, 19°02,805´ rytų ilgumos, nustatyto 1997 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartimi dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje, einanti delimitavimo linija yra tiesi linija (loksodroma) iki Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Švedijos Karalystės išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribų sankirtos Baltijos jūroje, kuri yra ant delimitavimo linijos, nustatytos 1988 m. balandžio 18 d. Švedijos Karalystės Vyriausybės ir Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Vyriausybės susitarimu dėl kontinentinio šelfo, taip pat Švedijos žvejybos zonos ir Tarybų Sąjungos ekonominės zonos Baltijos jūroje delimitavimo.

 

2 straipsnis

 

Šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytos išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribų Baltijos jūroje sankirtos geografinės koordinatės yra:

55°55,921´ šiaurės platumos, 19°01,268´ rytų ilgumos WGS 84 koordinačių sistemoje ir

55°55,936´ šiaurės platumos, 19°01,387´ rytų ilgumos 1942 m. koordinačių sistemoje.

 

3 straipsnis

 

Šalys praneša viena kitai apie vidaus procedūrų, reikalingų šiam Susitarimui įsigalioti, užbaigimą.

Šis Susitarimas įsigalioja trisdešimtą dieną nuo tos dienos, kai pateikiamas paskutinis pranešimas.

 

Pasirašytas 2005 m. lapkričio 30 d. Vilniuje trimis egzemplioriais, kiekvienas lietuvių, rusų ir švedų kalbomis; visi trys tekstai yra autentiški.

 

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės vardu

Rusijos Federacijos

Vyriausybės vardu

Švedijos Karalystės

Vyriausybės vardu

_________________