LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 19 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. spalio 16 d. Nr. V-89

Vilnius

 

Pakeičiu Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169):

1. Papildau 30.4 punktą šia antrąja pastraipa:

„Kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pavaduojantis vadovą, atliekantis vadovo funkcijas ar kt.), tai nurodoma parašo rekvizite, pvz.:

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą               (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

 

arba

 

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas,

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas          (Parašas)                  (Vardas ir pavardė)“.

 

2. Išdėstau 102 punktą taip:

„102. Jei dokumentas, išskyrus elektroninius dokumentus, siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pasirašyti teikiamame dokumente šalia rengėjo nuorodos ar specialiojoje žymoje nurodoma, kad originalas nebus siunčiamas.“

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                 VIDAS GRIGORAITIS

______________