RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMO PAKUOTĖS KONSTRUKCIJOS ATITIKTIES SERTIFIKATO, IŠDUOTO UŽSIENIO VALSTYBĖS ĮGALIOTOSIOS INSTITUCIJOS, PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 7 d. Nr. 73

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2004, Nr. 60-2123) 8 ir 9 straipsniais, Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-834 (Žin., 2004, Nr. 176-6527), 10 punktu bei siekdamas užtikrinti žmonių ir aplinkos radiacinę saugą vežant radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas,

tvirtinu Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato, išduoto užsienio valstybės įgaliotosios institucijos, pripažinimo taisykles (pridedama).

 

 

DIREKTORIUS                                                                             ALBINAS MASTAUSKAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 73

 

RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMO PAKUOTĖS KONSTRUKCIJOS ATITIKTIES SERTIFIKATO, IŠDUOTO UŽSIENIO VALSTYBĖS ĮGALIOTOSIOS INSTITUCIJOS, PRIPAŽINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato, išduoto užsienio valstybės įgaliotosios institucijos, pripažinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato užsienio valstybės įgaliotosios institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties teisės aktų reikalavimams sertifikato (toliau – Sertifikatas) pripažinimo tvarką Lietuvos Respublikoje.

2. Šios Taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įregistruotiems Europos ekonominės erdvės valstybių juridinių asmenų filialams (toliau – Pareiškėjas), ketinantiems vežti ir (ar) vežantiems radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas šių Taisyklių 5 punkte nurodytuose pakuočių tipuose.

3. Šios Taisyklės netaikomos šviežio ir panaudoto branduolinio kuro, daliųjų (įskaitant išskirtines daliąsias) medžiagų bei radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, vežimui skirtoms pakuotėms.

4. Šiomis Taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo Lietuvos Respublikoje pakuočių konstrukcijos garantuotų saugų jų vežimą, pagal šiuose Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse rekomendacijose nustatytus reikalavimus:

4.1. Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatyme (Žin., 2001, Nr. 111-4022);

4.2. Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techniniuose prieduose (2003 m. redakcija) (Žin., 2004, Nr. 91-3349);

4.3. Tarptautinės civilinės organizacijos (ICAO) Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 18 priede ir DOC 9284-AN/905 „Saugaus pavojingų krovinių vežimo techninės instrukcijos“;

4.4. Tarptautinės jūrų organizacijos pavojingų krovinių tarptautinių vežimų jūra kodekse;

4.5. Tarptautinio geležinkelių transporto konvencija (COTIF);

4.6. Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos Tarptautinių krovinių vežimo sutarties 2 priede „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“;

4.7. Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklėse Nr. TS-R-1, Tarptautinė atominė energijos agentūra (TATENA), 2005 m.

5. Sertifikato pripažinimas privalomas šių tipų pakuotėms:

5.1. B(M) tipo pakuotėms;

5.2. B(U) tipo pakuotėms, kurios buvo pagamintos pagal kilmės šalies įgaliotosios institucijos patvirtintą pakuotės konstrukciją, laikantis 1973 m. ir 1973 m. su daliniais pakeitimais bei 1985 m. ir 1985 m. su 1990 m. pakeitimais Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklių Nr. TS-R-1, TATENA reikalavimų;

5.3. C tipo pakuotėms.

6. Lietuvos Respublikoje galima naudoti šių Taisyklių 5 punkte nurodytų tipų pakuotes, patvirtintas Sertifikatu ir turint Radiacinės saugos centro išduotą Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato, išduoto užsienio valstybės įgaliotosios institucijos, pripažinimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimo formos pavyzdys pateiktas šių Taisyklių priede. Pažymėjimas išduodamas tik šių Taisyklių 5 punkte išvardytoms pakuotėms.

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techniniuose prieduose (2003 metų redakcija papildyta 2005 m. ir 2007 m.), Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatyme, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771) ir Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklėse Nr. TS-R-1, TATENA, 2005 m., vartojamas sąvokas.

 

II. SERTIFIKATO PRIPAŽINIMAS

 

8. Pareiškėjas, norintis gauti Pažymėjimą, turi pateikti Radiacinės saugos centrui laisvos formos prašymą bei šių Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodytus dokumentus arba jų kopijas su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Pateikiami šie dokumentai:

9.1. Sertifikatas (kopija);

9.2. dokumentas, liudijantis, kad Sertifikatas įtrauktas į Tarptautinės atominės energijos agentūros sertifikuotų pakuočių katalogą (kopija);

9.3. jeigu Sertifikatas neįtrauktas į Tarptautinės atominės energijos agentūros sertifikuotų pakuočių katalogą, pateikiama:

9.3.1. tikslus pakuotės aprašymas su brėžiniais, kuriuose turi būti pateikta pakuotės konstrukcija, pakuotės konstrukcijos vidiniai elementai, amortizatoriai, tvirtinimo ir šilumos apykaitos elementai ir kiti radiacinę bei fizinę saugą užtikrinantys elementai. Šiame aprašyme turi būti nurodyti visų vežimo atžvilgiu reikšmingų elementų matmenys, tuščios ir užpildytos pakuotės masė, pateiktos visų pakuotės konstrukcijoje naudojamų medžiagų specifikacijos (dokumentas);

9.3.2. išsamus radiacinės saugos aprašymas, kuriame turi būti pateikta visa Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklėse Nr. TS-R-1, TATENA, 2005 m., reikalaujama informacija (dokumentas):

9.3.2.1. pakuotės mechaninės ir terminės savybės, sandarumas įprastinėmis, normaliomis ir avarinėmis vežimo sąlygomis;

9.3.2.2. didžiausias leistinas dozės galios lygis pakuotės paviršiuje ir 1 metro atstumu normaliomis ir avarinėmis vežimo sąlygomis;

9.3.3. kokybės laidavimo sistemos (taikomos projektuojant, gaminant, bandant, sertifikuojant ir naudojant pakuotę) aprašymas, kuriame turi būti nurodyti visi naudojimo reikalavimai (įskaitant transporto priemonės, pakrovimo ir perkrovimo iš vienos transporto priemonės į kitą, pakuotės pritvirtinimo, aušinimo, kritiškumo kontrolės priemonių reikalavimus), techninės priežiūros apimtys, priežiūros ir kontrolės periodiškumas, papildomi reikalavimai laikinojo saugojimo atveju, prieš kiekvieną vežimą būtinos kontrolės turinys ir apimtys;

9.3.4. pakuotės naudojimo instrukcija (kopija);

9.3.5. pakuotės bandymų rezultatų ataskaita. Jei pakuotė įvertinta analitiniais metodais, pateikiamos skaičiavimų metodikos, nurodoma, kokios kompiuterinės programos naudotos atliekant skaičiavimus, ir pateikiami šių programų aprobavimo dokumentai (kopija).

10. Prašant pripažinti Sertifikatą, patvirtinantį B(M) tipo pakuotes, papildomai pateikiami dokumentai arba jų kopijos, kuriuose turi būti nurodyta:

10.1. kurių reikalavimų šio tipo pakuotė neatitinka lyginant su B(U) tipo pakuote (kopija);

10.2. kiekvienas vežant taikomas reikalavimas ir kontroliuojamas dydis, kurio kontrolė yra būtina užtikrinant radiacinę saugą bei kompensuojant negalimus įvykdyti reikalavimus (dokumentas);

10.3. informacija apie vežimo apribojimus, pakrovimo, iškrovimo, naudojimo ypatingus būdus (dokumentas);

10.4. aplinkos sąlygos (temperatūra, drėgmė ir kt.), kurioms esant pakuotę galima naudoti (dokumentas).

11. Jeigu pateiktas prašymas pripažinti Sertifikatą, išduotą pagal pereinamojo radioaktyviųjų medžiagų vežimą reglamentuojančių teisės aktų galiojimo laikotarpio reikalavimus (atsižvelgiant į Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisykles Nr. TS-R-1, TATENA, 2005 m.), papildomai pateikiami duomenys, nurodantys, kokių reikalavimų neatitinka ši pakuotė prašymo pateikimo metu (dokumentas).

 

III. EKSPERTIZĖ

 

12. Radiacinės saugos centras, gavęs Pareiškėjo prašymą bei šių Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodytus dokumentus, atlieka radiacinės saugos ekspertizę (toliau – ekspertizė), kurios metu įvertinama:

12.1. pakuotės mechaninis ir terminis patikimumas (įskaitant testų rezultatų analizę);

12.2. pakuotės tinkamumas radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms vežti, esant didžiausiam radionuklidų aktyvumui;

12.3. pakuotės sandarumo, biologinės apsaugos sąlygų užtikrinimas;

12.4. kokybės laidavimo sistemos įdiegimas;

12.5. kiti rodikliai, atsižvelgiant į pakuotės tipą ir paskirtį.

13. Radiacinės saugos centras, atlikdamas gautų dokumentų ekspertizę, prireikus gali pareikalauti papildomų dokumentų ar duomenų.

14. Ekspertizei atlikti gali būti pasitelkiami Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių ekspertai.

15. Radiacinės saugos centras, atlikęs ekspertizę, privalo ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos nuspręsti išduoti Pažymėjimą arba parengti motyvuotą atsisakymą jį išduoti. Jeigu buvo pateikti papildomi dokumentai ar duomenys, tai sprendimas priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

16. Pažymėjimas neišduodamas, jeigu:

16.1. pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų arba juose nurodyti klaidingi duomenys;

16.2. ekspertizės metu nustatomos neatitiktys Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktams ar Lietuvos Respublikos ratifikuotoms tarptautinėms sutartims.

17. Pareiškėjas, gavęs neigiamą atsakymą dėl Pažymėjimo išdavimo ir pašalinęs nurodytus trūkumus, turi teisę pakartotinai kreiptis į Radiacinės saugos centrą, prašydamas išduoti Pažymėjimą.

18. Jei Radiacinės saugos centras, išnagrinėjęs pakartotinį Pareiškėjo prašymą, priima sprendimą neišduoti Pažymėjimo, tai Pareiškėjas turi teisę apskųsti priimtą sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Pažymėjimo galiojimo laikas negali būti ilgesnis už Sertifikato galiojimo laiką.

20. Radiacinės saugos centras privalo neatskleisti Pareiškėjo komercinių paslapčių, kurias sužino atlikdamas pateiktų dokumentų ekspertizę.

 

IV. EKSPERTIZĖS FINANSAVIMAS

 

21. Išlaidas, susijusias su ekspertizės atlikimu ir Pažymėjimo išdavimu, apmoka prašymą pateikęs Pareiškėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


Radioaktyviųjų medžiagų ir

radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės

konstrukcijos atitikties sertifikato,

išduoto užsienio valstybės įgaliotosios

institucijos, pripažinimo taisyklių

priedas

 

(Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato, išduoto užsienio valstybės įgaliotosios institucijos, pripažinimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

 

RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMO PAKUOTĖS KONSTRUKCIJOS ATITIKTIES SERTIFIKATO, IŠDUOTO UŽSIENIO VALSTYBĖS ĮGALIOTOSIOS INSTITUCIJOS, PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMAS

 

____________ Nr. _____

(data)

 

Vilnius

 

Pripažįstama, kad ________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, adresas, telefonas)

 

__________________________________________________________ pateiktas sertifikatas

 

___________________________________________________________________________

(sertifikato numeris, išdavimo ir galiojimo datos)

 

pakuotei ____________________________________________________________________

(pakuotės identifikavimo žymuo, serijos numeris)

 

skirtai vežti _________________________________________________________________

(transporto rūšis)

 

sertifikuotai pagal ____________________________________________________________

(TATENA sertifikuotų pakuočių katalogas)

___________________________________________________________________________

 

galioja Lietuvos Respublikoje.

 

Pakuotė ____________________________________________________________________

(pakuotės identifikavimo žymuo, serijos numeris)

 

atitinka radiacinės saugos reikalavimus.

 

 

Direktorius            A.V.                           (Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

 

_________________