LIETUVOS RESPUBLIKOS
 ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. vasario 19 d. Nr. XI-178

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537; 2004, Nr. 171-6298)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

10 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS