VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-273 „Dėl Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui patvirtinimo“ pakeitimo

 

2010 m. spalio 19 d. Nr. B1-360

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 92/65/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 438/2010 (OL 2010 L 132, p. 3), 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) ir Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 32-06 „Dėl dokumentų blankų priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui“ (Žin., 2010, Nr. 66-828):

1. Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-273 „Dėl Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui patvirtinimo“ patvirtintų Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui (Žin., 2005, Nr. 57-1994; 2006, Nr. 62-2297) 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Įgalioju Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą vykdyti gyvūno augintinio paso blankų gamybos užsakymo funkcijas Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka.

3. Nustatau:

3.1. kad galioja vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-273 „Dėl Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1994; 2006, Nr. 62-2297) išspausdinti gyvūno augintinio paso blankai nuo Nr. LT 00010001 iki Nr. LT 00060000;

3.2. kad gyvūno augintinio pasus išduoda privatūs veterinarijos gydytojai;

3.3. šio įsakymo 3.2 punkto įsigaliojimą nuo 2011 m. sausio 1 d.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės bei Bendrųjų reikalų skyriams.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010-10-04 raštu Nr. (6.20) V4-901


Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui

1 priedas

 

(Gyvūno augintinio paso gyvūnų augintinių (šunų, kačių ir šeškų) judėjimui nekomerciniais tikslais tarp Europos Sąjungos valstybių narių formos pavyzdys)

 

(pav.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________