CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL 2004 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 4R-63 „DĖL NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS NAUDOJAMŲ CIVILINIŲ ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 4R-165

Vilnius

 

 

Pakeičiu Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4R-63 „Dėl nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 59-2112) patvirtintas Pažymėjimo ir Pažymėjimo priedo formas ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                      Kęstutis Auryla


2 priedas

 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4R-63

(Civilinės aviacijos administracijos

Direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymo Nr. 4R-165 redakcija)

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

PAŽYMĖJIMAS

CERTIFICATE

 

Nuorodos Nr.:

(Reference No.)

 

XXXXXX

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintais reikalavimais ir toliau nurodytomis sąlygomis, Civilinės aviacijos administracija patvirtina, kad (Pursuant to the Law on Aviation of the Republic of Lithuania, requirements approved by order No. 4R-63 of 19 April 2004 of the Director of the Civil Aviation Administration, and subject to the conditions specified below, the Civil Aviation Administration hereby certifies)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Įmonės adresas (address of enterprise)

 

 

yra patvirtinta techninės priežiūros organizacija ir turi teisę atlikti pažymėjimo priede nurodytų civilinių orlaivių ir jų komponentų techninę priežiūrą, taip pat išduoti tinkamumo naudoti pažymėjimą su pateiktu nuorodos numeriu (as an approved maintenance organization approved to maintain the products listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference).

 

SĄLYGOS (CONDITIONS)

 

1. Šiuo pažymėjimu leidžiama atlikti tik techninės priežiūros darbus, nurodytus patvirtinto Techninės priežiūros organizacijos vadovo darbų apimties dalyje (This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the approved maintenance organisation exposition).

2. Pagal pažymėjimo reikalavimus būtina laikytis Techninės priežiūros organizacijos vadove numatytos tvarkos (This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposition).

3. Šis pažymėjimas galioja tol, kol patvirtinta techninės priežiūros organizacija laikosi Civilinės aviacijos administracijos reikalavimų (This approval is valid whilst the approved maintenance organization remains in compliance with Civil Aviation Administration requirements).

4. Jei laikomasi šio pažymėjimo 1–3 punktuose nurodytų sąlygų, šis techninės priežiūros pažymėjimas galioja neterminuotai, jeigu jo neatsisakoma ar jis nepakeičiamas, sustabdomas ar atšaukiamas (Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid unlimited time unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked).

 

 

Išdavimo data.                                                          

Date of issue

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Direktorius

Director

 

Patvirtinta

(Signed)

 

 

______________


3 priedas

 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4R-63

(Civilinės aviacijos administracijos

Direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymo Nr. 4R-165 redakcija)

 

 

 

PAŽYMĖJIMO PRIEDAS

(CERTIFICATE SCHEDULE)

 

 

Lapų sk.

2 lapas

Page 2 of …

Organizacijos pavadinimas: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Organisation name)

 

Pažymėjimo nuorodos numeris: XXXXXXX

(Certificate reference No.)

 

Klasė

(Class)

Kategorija

(Rating)

Ribojimai

(Limitations)

Bazinė

(Base)

Linijinė

(Line)

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis priedas ribojamas civilinių orlaivių ir (arba) jų komponentų gaminiais ir veikla, nurodyta patvirtinto Techninės priežiūros organizacijos vadovo darbų apimties dalyje (This schedule is limited to those products specified in the scope of approval section contained in approved maintenance organization exposition):

 

Nuoroda (reference): ............................................................................................

 

Išdavimo data

(Date of issue)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Patvirtinta

(Signed)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Civilinės aviacijos administracijos direktorius

Director of Civil Aviation Administration

 

 

______________