LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 m. SPALIO 11 d. ĮSAKYMO Nr. B1-559 „DĖL REIKALAVIMŲ PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, KIAUŠIALĄSTĖMIS IR EMBRIONAIS BEI JŲ IMPORTUI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 4 d. Nr. B1-524

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 6 straipsnio 11 ir 14 punktais ir įgyvendindamas 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 2008/73/EB, supaprastinančią veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičiančią direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/426/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 91/496/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, sprendimą 2000/258/EB ir direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB (OL 2008 L 219, p. 40),

pakeičiu Reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4651; 2009, Nr. 106-4468):

1. Išdėstau 2 punkte vartojamą sąvoką „gyvūnai“ taip:

Gyvūnai – gyvūnai, nenurodyti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349 (Žin., 2004, Nr. 135-4916), Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-720 (Žin., 2006, Nr. 2-32), Paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 220 (Žin., 2002, Nr. 52-2029), Veterinarijos reikalavimuose akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-246 (Žin., 2008, Nr. 51-1916), Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-208 (Žin., 2004, Nr. 44-1477).“

2. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Leidžiama prekiauti žmoginėmis beždžionėmis (Simiae ir Prosimiae), kurios vežamos iš (į) ūkio subjekto (-ą), patvirtinto(-ą) pagal Reikalavimų 24–28 punktų nuostatas. Tokius gyvūnus turi lydėti veterinarijos sertifikatas, atitinkantis 2007 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendime 2007/265/EB, iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedą siekiant įtraukti papildomas sveikatos priemones prekybai gyvomis bitėmis ir atnaujinti sveikumo sertifikatų formas (OL 2007 L 114, p.17), nurodytą pavyzdį, kuriame pateikiama gyvūnus siunčiantį ūkio subjektą kontroliuojančio valstybinio veterinarijos gydytojo užpildyta deklaracija, patvirtinanti gyvūnų sveikatą.“

3. Įrašau 9.2 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „6 priede“ žodžius „sprendime 2007/265/EB“.

4. Įrašau 11 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „5 priedas“ žodžius „sprendimas 2007/265/EB“.

5. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Laikantis VMVT ar ES teisės aktuose nustatytų specialių reikalavimų, leidžiama prekiauti tik sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kurie atitinka Reikalavimų 15–19 punktų nuostatas.“

6. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Arklinių šeimos gyvūnų sperma, laikantis reikalavimų dėl arklinių šeimos gyvūnų įrašymo į tam tikroms specifinėms veislėms skirtas arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, avinų ir ožių sperma, skirta dirbtiniam apsėklinimui:

15.1. turi būti surinkta, paruošta ir saugoma spermos surinkimo centre, patvirtintame pagal Reikalavimų 4 priedo 1 ir 2 punktų nuostatas; išimties tvarka avinų ir ožių sperma gali būti surinkta avių arba ožkų ūkyje, atitinkančiame Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus;

15.2. turi būti surinkta iš gyvūnų, atitinkančių Reikalavimų 4 priedo 3–6 punktų nuostatas;

15.3. turi būti surinkta, paruošta, konservuota, saugoma ir transportuojama laikantis Reikalavimų 4 priedo 7 punkto nuostatų;

15.4. vežant į kitą ES šalį, turi būti lydima veterinarijos sertifikato, atitinkančio ES teisės aktais patvirtintą pavyzdį.“

7. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų ir kiaulių kiaušialąstės ir embrionai turi būti:

16.1. surinkti iš patelių donorių, atitinkančių Reikalavimų 4 priedo 8 punkto nuostatas, kiaušialąsčių ir embrionų surinkimo grupės arba sukurti kiaušialąsčių ir embrionų gamybos grupės, turinčios veterinarinį patvirtinimą ir atitinkančios Reikalavimų 4 priedo 1, 2 punktų nuostatas;

16.2. surinkti, paruošti ir konservuoti tinkamoje laboratorijoje, saugomi ir transportuojami pagal Reikalavimų 4 priedo 7 punkto nuostatas;

16.3. vežant į kitą ES šalį, lydimi veterinarijos sertifikato, atitinkančio ES teisės aktais patvirtintą pavyzdį.“

8. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Avinų, ožių ir eržilų sperma, naudojama patelėms donorėms apvaisinti, turi atitikti Reikalavimų 15 punkto nuostatas, o kuilių sperma – Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai nuostatas.“

9. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Jeigu ES teisės aktais nėra nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, Reikalavimų 15 ir 16 punktuose nepaminėtoms gyvūnų rūšims, jų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams taikomos atitinkamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.“

10. Išdėstau 20 punktą taip:

20. Gyvūnams, spermai, kiaušialąstėms ir embrionams, kuriems taikomi šie Reikalavimai, taikomos atitinkamos Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų nuostatos, įskaitant ir nuostatas dėl tikrinimų, kai juos lydi veterinarijos sertifikatas. Prekiautojams gyvūnais, kurie nuolat arba kartais laiko gyvūnus, nurodytus šių Reikalavimų 8, 10–13 punktuose, taikomos Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų 39 punkto nuostatos.“

11. Įrašau 24 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „7 priedas“ žodžius „sprendimas 2007/265/EB“.

12. Išdėstau 37 punktą taip:

37. Gyvūnus, spermą, kiaušialąstes ir embrionus, kuriems netaikomi specialūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, leidžiama importuoti į ES, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

37.1. turi būti kilę iš trečiosios šalies, kuri įtraukta į ES teisės aktais patvirtintą sąrašą, sudarytą laikantis Reikalavimų 38.1 punkto nuostatų;

37.2. turi būti lydimi veterinarijos sertifikato, atitinkančio ES teisės aktais patvirtintą pavyzdį, pasirašyto eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos ir patvirtinančio, kad:

37.2.1. gyvūnai atitinka papildomus reikalavimus arba dėl jų gali būti suteiktos garantijos, lygiavertės nurodytoms Reikalavimų 39 punkte, ir kad jie yra kilę iš patvirtintų ūkio subjektų, galinčių pateikti garantijas, lygiavertes nurodytoms Reikalavimų 3 priede;

37.2.2. sperma, kiaušialąstės ir embrionai, surinkti patvirtintuose surinkimo ir saugojimo centruose arba surinkimo ir gamybos grupių, galinčių pateikti garantijas, lygiavertes nurodytoms Reikalavimų 4 priedo 1, 2 punktuose;

37.3. jeigu ES teisės aktais nėra sudaryti trečiųjų šalių sąrašai, nepaskirtos kompetentingos institucijos, nenustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, nurodyti Reikalavimų 37.1, 37.2 punktuose, taikomos atitinkamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, jeigu jos nėra palankesnės už nurodytas Reikalavimų 3–34 punktuose.“

13. Išdėstau 38 punktą taip:

38. ES teisės aktuose nustatyta tvarka:

38.1. parengiamas sąrašas trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių teritorijų dalių, kurios galėtų ES šalims ir Europos Bendrijų Komisijai dėl gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų pateikti garantijas, lygiavertes nurodytoms Reikalavimų 3–34 punktuose;

38.2. parengiamas sąrašas patvirtintų centrų ir grupių, nurodytų Reikalavimų 15, 16 punktuose ir esančių vienoje iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Reikalavimų 38.1 punkte nurodytą sąrašą, dėl kurių trečiųjų šalių kompetentinga institucija gali suteikti Reikalavimų 15, 16 punktuose nurodytas garantijas;

38.3. patvirtintų centrų ir grupių sąrašai, nurodyti Reikalavimų 38.2 punkte, pateikiami Europos Bendrijų Komisijai.“

14. Pripažįstu netekusiais galios 5, 6 ir 7 priedus.

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas