valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininkO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKo 2011 m. LIEPOS 29 d. įsakymO Nr. 1V-122 IR 2011 M. RUGPJŪČIO 2 D. įsakymO Nr. 1V-123 PRIPAŽINIMO NETEKUSiais GALIOS

 

2013 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1V-139

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803), 19.1, 19.5 ir 23 punktais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1V-72 „Dėl teisės vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pareigas“, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3848) nuostatas:

1. Pripažįstu netekusiais galios:

1.1. Inspekcijos viršininko 2011 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 1V-122 „Dėl įgaliojimo tvirtinti detaliuosius planus, kurių savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per nustatytą terminą nepatvirtino“;

1.2. Inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 1V-123 „Dėl Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašo įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1043).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Viršininko pavaduotoja,

vykdanti viršininko pareigas                                            Eglė Kuklierienė

 

_________________