VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIETOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMAVIMO APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 7 DALYJE NUSTATYTŲ PREKIŲ GAMYBĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. VA-78

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 4 straipsnio 7 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pranešimo apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą FR0689 formą (toliau – FR0689 forma).

1.2. Vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms kontroliuoti, kad asmenys laiku teiktų ir naudotų FR0689 formą bei vadovautųsi taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0689 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

______________


FR0689 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-78

 

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas)

______________________________________________  apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

 

PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 7 DALYJE NUSTATYTŲ PREKIŲ GAMYBĄ

 

 

200 __ m. _____________________  d. Nr. __________

 

____________________________________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad 200 ___ m. ______________  d. nuo _______val.

 

iki 200 ___ m. ____________________  d.

 

________________________________________________________________________________

 

(gamybos vietos adresas)

 

bus gaminamos šios Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 str. 7 dalyje nustatytos prekės:

 

Prekės pavadinimas

KN kodas

Faktinė etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais

Etilo alkoholio kiekis masėje (proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ A.V                                                                                                

(pranešimą surašiusio asmens pareigos)                        (Parašas)                                             (vardas ir pavardė)

______________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. VA-78

 

VIETOS apskrities valstybinės MOKESČIŲ inspekcijos INFORMAVIMO APIE Lietuvos respublikos akcizų įstatymo 4 strAIPSNIO 7 dalyje nustatytų prekių gamybą taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vietos mokesčio administratoriaus informavimo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 4 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais, taisykles.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu.

 

II. VIETOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMAVIMAS

 

3. Asmuo ne vėliau kaip prieš 3 dienas, prieš pradėdamas gaminti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytas prekes, kad tokiai gamybai nebūtų taikomas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimas, privalo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje bus atliekama ši gamyba, pateikti tinkamai užpildytą Pranešimo apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą FR0689 formą (toliau – FR0689 forma).

 

III. FR0689 FORMOS PILDYMAS

 

4. FR0689 formoje turi būti nurodyta:

4.1. ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

4.2. apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kuriai teikiama FR0689 forma, pavadinimas;

4.3. FR0689 formos užpildymo data ir numeris;

4.4. gamybos pradžios ir pabaigos data bei gamybos pradžios laikas;

4.5. gamybos vietos adresas;

4.6. gaminamų prekių pavadinimai, prekių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, faktinė etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, jeigu bus gaminamos skystos akcizais apmokestinamos prekės, jeigu bus gaminamos ne skystos akcizais apmokestinamos prekės – turi būti nurodomas etilo alkoholio kiekis masėje procentais.

5. Juridinio asmens teikiamą FR0689 formą turi pasirašyti vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir nurodyti pareigas, vardą, pavardę bei patvirtinti juridinio asmens antspaudu.

Fizinio asmens teikiamą FR0689 formą turi pasirašyti šis fizinis asmuo ir nurodyti vardą bei pavardę.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Užpildytos FR0689 formos turi būti saugomos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimo ar papildymo.

8. Asmenys, pažeidę taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________