LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 54, 55 STRAIPSNIŲ IR 4, 5 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. liepos 19 d. Nr. X-794

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2004, Nr. 170-6236)

 

1 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

54 straipsnio antrame sakinyje vietoj žodžių „Vyriausybės patvirtintam minimalios mėnesinės algos dydžiui“ įrašyti žodžius „pareiginės algos baziniam dydžiui“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

54 straipsnis. Priedas už diplomatinį rangą

Diplomatui už diplomatinį rangą prie pareiginės algos, kurią jis gauna atlikdamas diplomatinę tarnybą, yra mokamas priedas pagal 5 priedėlyje pateiktą koeficientą. Priedo už diplomatinį rangą koeficiento vieneto vertė litais lygi pareiginės algos baziniam dydžiui.“

 

2 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

55 straipsnio antrame sakinyje vietoj žodžių „Vyriausybės patvirtintam minimalios mėnesinės algos dydžiui“ įrašyti žodžius „pareiginės algos baziniam dydžiui“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensavimas

Diplomatui, dirbančiam Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, Vyriausybės nustatyta tvarka mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija pagal diplomato pareigas, taikant 4 priedėlyje nurodytą koeficientą bei gyvenimo lygio vietos koeficientą, kurio dydį nustato Vyriausybė. Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficiento vieneto vertė litais lygi pareiginės algos baziniam dydžiui.“

 

3 straipsnis. Įstatymo 4 priedėlio pakeitimas

4 priedėlio paskutinėje eilutėje vietoj žodžių „Vyriausybės nustatytai minimaliai mėnesinei algai“ įrašyti žodžius „pareiginės algos baziniam dydžiui“ ir šią eilutę išdėstyti taip:

„Koeficiento vieneto (1,00) vertė lygi pareiginės algos baziniam dydžiui.“

 

4 straipsnis. Įstatymo 5 priedėlio pakeitimas

5 priedėlio paskutinėje eilutėje vietoj žodžių „Vyriausybės nustatytai minimaliai mėnesinei algai“ įrašyti žodžius „pareiginės algos baziniam dydžiui“ ir šią eilutę išdėstyti taip:

„Koeficiento vieneto (1,00) vertė lygi pareiginės algos baziniam dydžiui.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________