LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2505

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2004, Nr. 28-874)

 

1 straipsnis. 21 straipsnio 2 dalies pakeitimas

21 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Civilinės saugos departamentas“ įrašyti žodžius „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos:

1) sudaro valstybinį gyventojų radiacinės apsaugos planą branduolinės avarijos atveju, pagal kurį savus branduolinės avarijos prevencijos ir avarijų likvidavimo bei pasekmių šalinimo planus rengia kitos nustatyta tvarka įpareigotos institucijos;

2) pagal savo kompetenciją įgyvendina avarijos ir jos pasekmių likvidavimo priemones;

3) kartu su kitomis valstybės institucijomis organizuoja gyventojų apsaugos branduolinių avarijų atveju pratybas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS