LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMOS AR JOS DALIES REZULTATŲ ĮSKAITYMO PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 26 d. Nr. V-172

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 24 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 (Žin., 1998, Nr. 67-1952; 2010, Nr. 123-6294), 7.1, 7.3, 8.1, 8.25, 8.27 punktus:

1. T v i r t i n u Rekomendacijas dėl tarptautinio bakalaureato diplomo programos ar jos dalies rezultatų įskaitymo (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u bendrojo ugdymo mokykloms priimti sprendimus dėl tarptautinio bakalaureato diplomo programos ar jos dalies rezultatų įskaitymo pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintas rekomendacijas.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-172

 

REKOMENDACIJOS DĖL TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMOS AR JOS DALIES REZULTATŲ ĮSKAITYMO

 

1. Šios rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms įskaityti mokymosi rezultatus asmenų, kurie mokėsi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir nori tęsti mokymąsi Lietuvoje pagal vidurinio ugdymo programą bei įgyti vidurinį išsilavinimą.

2. Tarptautinio bakalaureato diplomo programa – tai Tarptautinės bakalaureato organizacijos dvejų metų programa, skirta asmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą.

3. Asmenims, baigusiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą, išlaikiusiems egzaminus ir įvykdžiusiems kitus Tarptautinės bakalaureato organizacijos nustatytus reikalavimus, išduodamas tarptautinio bakalaureato diplomas (angl. International Baccalaureate Diploma).

4. Asmenims, baigusiems tarptautinės bakalaureato diplomo programos dalį (atskirus jos siūlomus mokomuosius dalykus) arba tarptautinio bakalaureato diplomo programą, bet neįvykdžiusiems visų nustatytų reikalavimų, išduodamas tarptautinio bakalaureato pažymėjimas (angl. Certificate).

5. Jeigu tarptautinio bakalaureato diplomo programos pažymėjimas liudija baigtą tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalį, asmuo, norintis įgyti vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, gali mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Asmens, kuris mokėsi tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalį, mokymosi pasiekimai gali būti įskaitomi šiose rekomendacijose aprašytu būdu. Jei atlikus tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalykų įskaitymą, mokinio privalomų ir pasirenkamų mokytis vidurinio ugdymo programos dalykų mokymosi pasiekimai nėra fiksuoti, mokykla sudaro sąlygas mokiniui tarptautinio bakalaureato diplomo programos ir vidurinio ugdymo programos skirtumus likviduoti.

6. Jeigu tarptautinio bakalaureato pažymėjimas liudija baigtą tarptautinio bakalaureato diplomo programą, tačiau dėl tam tikrų neįvykdytų šios programos reikalavimų asmeniui nebuvo suteiktas tarptautinio bakalaureato diplomas:

6.1. asmuo gali kreiptis į mokyklą, vykdančią tarptautinio bakalaureato diplomo programą, dėl tarptautinio bakalaureato egzaminų pakartotinio laikymo;

6.2. asmuo gali kreiptis į vidurinio ugdymo programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą dėl mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą ir brandos egzaminų laikymo. Jo mokymosi pasiekimai pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą gali būti įskaitomi šiose rekomendacijose aprašytu būdu.

7. Tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalykai įskaitomi kaip atitinkami vidurinio ugdymo programos dalykai taip:

 

Tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalykai

Dalyko pavadinimas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą

Grupės numeris

grupės pavadinimas ir atitikmuo anglų kalba

dalyko pavadinimas arba apibūdinimas ir atitikmuo anglų kalba

1

Kalba A (Language A: Language and Literature studies)

Gimtoji kalba (Language A1)

Lietuvių kalba (Lithuanian A1)

Gimtoji kalba (jei mokytasi baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių kalbos)

Lietuvių kalba ir literatūra/Lietuvių kalba (jei mokytasi lietuvių kalbos)

2

Užsienio kalba (Language acquisition)

Užsienio kalbos: šiuolaikinės (Language Ab Initio, Language B, Language A2) ir klasikinės (Latin, Classical Greek)

Užsienio kalba (...)

3

Individai ir visuomenė (Individuals and Societies)

Istorija (History, History of Islamic World)

Istorija

Geografija (Geography)

Geografija

Ekonomika (Economics)

Ekonomika

Filosofija (Philosophy)

Filosofija

Psichologija (Psychology)

Psichologija

Socialinė ir kultūrinė antropologija (Social and Cultural Anthropology)

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

Verslas ir organizavimas (Business and Management)

Ekonomika

Informacinės technologijos globalioje visuomenėje (Information Technology in a Global Society)

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

Aplinkos sistemos ir visuomenės (Environmental Systems and Societies)

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

Pasaulio religijos (World Religions)

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

4

Gamtos /eksperimentiniai mokslai (Experimental Sciences)

Biologija (Biology)

 

Biologija

 

Chemija (Chemistry)

Chemija

Fizika (Physics)

Fizika

Aplinkos sistemos (Environmental Systems)

Biologija

Dizaino technologijos (Design Technology)

Technologijos

5

Matematika ir informatika (Mathematics and Computer Science)

Matematika (Mathematics)

Matematika

Matematikos metodai (Mathematical Methods)

Matematika

Matematikos studijos (Mathematical Studies)

Matematika

Teorinė matematika (Further Mathematics)

Matematika

Kompiuterių mokslas (Computer Science)

Informacinės technologijos

6

Menai (The Arts)

Dailė (Visual Arts)

Dailė

Muzika (Music)

Muzika

Teatras (Theatre)

Teatras

Literatūra ir teatras (Literature and Performance)

Teatras

Šokis (Dance)

Šokis

Kinas (Film)

Filmų kūrimas

Kiti privalomi dalykai

Centriniai programos komponentai (Core Subjects)

Pažinimo teorija (Theory of Knowledge, santrumpa anglų kalba TOK, 130 val.)

Dorinis ugdymas (etika)

Išplėstinis rašinys (Extended Essay, santrumpa anglų kalba EE, 50 val.)

Projektinė veikla

Kūryba, sportas ir visuomenei naudingas darbas (Creativity, Action, Service, santrumpa anglų kalba CAS, 300 val.)

Integruotas menų ir technologijų kursas, Bendroji kūno kultūra

 

8. Tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalykų įvertinimai aukštesniuoju lygiu (Higher Level, santrumpa anglų kalba HL) įskaitomi kaip atitinkamo dalyko išplėstinio (A) kurso programos pažymys, standartiniu lygiu (Standart Level, santrumpa anglų kalba SL) – kaip atitinkamo dalyko bendrojo (B) kurso programos pažymys. Dalyko, kurio buvo mokytasi HL lygiu, apimtis yra 320 val., o SL lygiu – 200 val.

9. Tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalykų įvertinimai konvertuojami taip:

 

Dalyko įvertinimas HL ir SL lygiu

Dalyko įvertinimas balais

7

10

6

9

5

8

4

7

3

6

2

5

1

4

 

10. Išplėstinio rašinio, Pažinimo teorijos ir Centrinių programos komponentų įvertinimai konvertuojami į atitinkamo dalyko įvertinimą įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

 

_________________